Teideal Dhlí na bhFianán de chuid an AE
Más mian leat cuairt a thabhairt ar an suíomh seo, cuirtear in iúl duit, i gcomhréir le EU Directive 2009/136/EC, go gníomhófar fianán nuair a bheidh rochtain agat ar an gcóras. Murar maith leat glacadh leis sin, téigh isteach sa suíomh. Úsáidfear an fianán lena mbaineann chun do rogha teanga a stóráil ach ní choinneofar aon sonra pearsanta. Rachaidh sé in éag tar éis bliana.

An Grúpa Oibre um na gCistí Struchtúracha

 
In 2000, thug an Coiste Tadhaill (CT) sainordú go mbunófaí Grúpa Oibre um na gCistí Struchtúracha agus é mar chuspóir aige tuairisc bheacht, cheart agus mhionsonraithe a fháil ar na nósanna imeachta a chuirtear chun feidhme sna Ballstáit d’fhonn na Cistí Struchtúracha a bhainistiú agus a rialú. Tá suirbhé taiscéalaíoch déanta ag an nGrúpa Oibre ar Chistí Struchtúracha an AE (2000-2006). Tíonlacadh an tuarascáil in 2002.
 
In 2002, lean an Grúpa Oibre dá chuid oibre mar an Grúpa Oibre um na gCistí Struchtúracha I, a raibh sé mar aidhm aige iniúchóireacht chomhthreomhar a dhéanamh ar na socruithe atá ann lena chinntiú gur ann do lorg iniúchóireachta leordhóthanach, lena n-áirítear an tseiceáil 5% a éilítear le Rialachán 1260/1999 ón gComhairle agus le Rialachán 438/2001 ón gCoimisiún. Tíolacadh tuarascáil in 2004.
 
In 2004, tugadh sainordú nua don Ghrúpa Oibre (Cistí Struchtúracha II) chun leanúint dá chuid oibre agus athbhreithniú gearr, saindírithe a dhéanamh ar na próisis chun mírialtachtaí a shainaithint, a thuairisciú agus gníomhú dá mbonn. Tíolacadh tuarascáil in 2006.
 
In 2006, chuir an Coiste Tadhaill de chúram ar an nGrúpa Oibre um na gCistí Struchtúracha III leanúint dá chuid athbhreithnithe ar shaincheisteanna na gCistí Struchtúracha agus go sonrach iniúchóireacht a dhéanamh ar fheidhmíocht (aschur/éifeachtacht) na gclár Cistí Struchtúracha sna réimsí fostaíochta agus/nó comhshaoil. Tíolacadh tuarascáil in 2008.
 
In 2008, thug an CT sainordú don Ghrúpa Oibre um na gCistí Struchtúracha IV leanúint dá chuid oibre agus athbhreithniú saindírithe a dhéanamh ar chostais na rialuithe (b’fhéidir go mbeadh úsáid a bhaint as cúnamh teicniúil do rialuithe na gCistí Struchtúracha i gceist leis seo). Tíolacadh an tuarascáil i 2011.
 
In 2011, thug an Coiste Tadhaill sainordú don Ghrúpa Oibre ar Chistí Struchtúracha V leanúint lena chuid oibre le hathbhreithniú saindírithe a dhéanamh ar “Na Rialacháin do Chistí Struchtúracha a Shimpliú”.
Cuireadh tuarascáil isteach in 2013.
 
In 2013, chuir an Coiste Teagmhála de chúram ar an Meitheal um Chistí Struchtúracha VI leanúint dá hathbhreithniú ar na Cistí Struchtúracha agus iniúchadh comhthreomhar a sheoladh maidir le "Anailís ar na hearráidí sa soláthar poiblí laistigh de chláir na gCistí Struchtúracha". Tíolacadh tuarascáil in 2015. 
 
In 2015, thug an Coiste Teagmhála sainordú don Mheitheal leanúint dá cuid oibre agus iniúchadh comhuaineach a dhéanamh ar “ranníocaíocht na gCistí Struchtúracha don straitéis Eoraip 2020 i réimsí an oideachais agus/nó na fostaíochta”. Tíolacadh tuarascáil in 2017.
 
Chun tuilleadh eolais a fháil déan teagmháil le
 
Beate Korbmacher, Bundesrechnungshof ( joachim.fuhs@brh.bund.de)​​
 
Joachim Fuhs, Bundesrechnungshof (beate.korbmacher@brh.bund.de)

 


Tuarascálacha Gaolmhara: 

 

13/01/2016

Final report on the Analysis of (types of) errors in EU and national public procurement within the Structural Funds programmes


The Working Group carried out the parallel audit in order to understand why detected errors in Structural Funds are often associated with public procurement rules. The findings show that ‘lack of knowledge’ is the most common reason for errors in public procurement, followed by ‘interpretation difficulties’. The participating SAIs concentrated on the errors reported by national authorities and SAIs. They assessed the national applications of the relevant COCOF guidelines and scrutinised national systems aimed at detecting and preventing errors in public procurement procedures. Furthermore, they analysed the types and causes of errors and identified similarities and differences across the Member States.
16/01/2012

Final Report on the Parallel Audit on the Costs of controls of Structural Funds


In this report submitted to the Contact Committee, the Working Group informs the Member States about challenges, key findings and recommendations arising from its parallel audit on the costs of controls of the management of Structural Funds, including the use of technical assistance for the control of Structural Funds. The audit covered a wide range of operational programmes.
12/10/2009

Final Report on the Parallel Audit on the processes of identifying, reporting and following-up on irregularities


In this report the Working Group submitted to the Contact Committee its key findings, good practices, weaknesses and recommendations on the processes in place for identifying, reporting and following up on irregularities depending on Country Reports prepared as results of the parallel audits conducted by the participating SAIs. The findings of the report are related to six key areas: 1) Guidance; 2) Identification and recording of potential irregularities; 3) Examination and decision-making on recorded irregularities; 4) Reporting to the Commission; 5) Follow up/investigation of the reported irregularities; 6) Financial Corrections.
12/10/2009

Final Report on the Parallel Audit of the Performance of the Structural Funds programmes of the EU in the areas of employment and/or environment


In this report the Working Group submitted to the Contact Committee its key findings, good practices and recommendations on the Performance of the Structural Funds Programmes of the European Union in the Areas of Employment and/or Environment depending on Country Reports prepared as results of the parallel audits conducted by the participating SAIs. The findings of the audit are related to six key areas: 1) Planning of Measures and Selection of Projects; 2) Goal oriented application procedures; 3) Award procedures; 4) Monitoring and Reporting; 5) Evaluation; 6) Participation of the Monitoring Committees in the evaluation of earlier Structural Funds measures and in the planning of new Structural Funds measures.


Is í Cúirt Iniúchóirí na hEorpa a dhéanann bainistiú ar an láithreán gréasáin seo.