Zakon EU-a o cookiejima
U skladu s Direktivom EU-a 2009/136/EC, obavještavamo vas da će se na vašem uređaju pohraniti cookie. Možete ga prihvatiti te će sustav zapamtiti vaše jezične postavke za buduće posjete internetskoj stranici (tijekom jedne godine) ili ga možete odbiti te će odabrane jezične postavke vrijediti samo tijekom ovog posjeta. Cookie će se koristiti samo za pohranu željenih jezičnih postavki, no neće sadržavati osobne podatke.

Zbirke

04/11/2021

Zbirka revizija koju je objavio Kontaktni odbor o odgovoru na pandemiju bolesti COVID-19


Ovogodišnje izdanje zbirke revizija usmjereno je na izazove povezane s pandemijom bolesti COVID-19, koja je jedna je od najozbiljnijih zdravstvenih kriza koju svijet pamti, s ozbiljnim posljedicama za društvo, gospodarstva i pojedince diljem svijeta. U toj se zbirci iznose informacije o učinku pandemije i odgovoru na nju na nacionalnoj i nadnacionalnoj razini te se daje pregled relevantnih revizija koje je 2020. provelo i objavilo 11 vrhovnih revizijskih institucija EU-a.
17/12/2020

Zbirka revizija u području kibersigurnosti koju je pripremio Kontaktni odbor


Ovogodišnja zbirka revizija posvećena je kibersigurnosti, temi koja je već i prije pandemije bolesti COVID-19 imala ključnu ulogu u našem društvu. Ta zbirka sadržava osnovne informacije o kibersigurnosti, glavnim strateškim inicijativama i relevantnim pravnim osnovama u EU-u. U njoj su prikazani i glavni izazovi s kojima se suočavaju EU i njegove države članice, kao što su prijetnje pravima pojedinačnih građana EU-a koje proizlaze iz zlouporabe osobnih podataka i rizik od toga da institucije ne mogu isporučiti osnovne javne usluge ili da im je ograničen kapacitet djelovanja nakon kibernapada. Ova se zbirka revizija temelji na rezultatima revizija koje je u tom području provelo 13 vrhovnih revizijskih institucija.
29/04/2020

Zbirka revizija - Javno zdravstvo


U zbirci revizija iznose se osnovne informacije o javnom zdravstvu, njegovim pravnim osnovama, glavnim ciljevima i povezanim nadležnostima na razinama država članica i EU-a. U zbirci revizija također se opisuju glavni izazovi s kojima se EU i njegove države članice suočavaju u tom području. Obavljanje revizija u području javnog zdravstva zahtjevan je zadatak. Ipak, velik broj revizija koje su provedene tijekom posljednjih godina u tom području upućuje na to koliko je ono važno za građane EU-a.
28/06/2018

Zbirka revizija Kontaktnog odbora – nezaposlenost mladih i uključivanje mladih na tržište rada


Zbirka revizija nova je vrsta publikacije koju objavljuje Kontaktni odbor i čija je svrha dodatno približiti relevantne poruke revizijskih izvješća dionicima i široj javnosti. Prvo izdanje zbirke posvećeno je vrlo aktualnoj temi zapošljavanja mladih i njihovu uključivanju na tržište rada. Ono se temelji na izvješćima o revizijama koja je u razdoblju 2013. – 2017. objavilo 14 vrhovnih revizijskih institucija koje su članice Kontaktnog odbora.
Nezaposlenost mladih na samom je vrhu popisa prioriteta većine država članica i europskih institucija. Više od 4 milijuna mladih Europljana 2016. nije moglo pronaći posao, a udio onih koji se suočavaju s dugotrajnom nezaposlenošću i dalje je visok. Cilj je vrhovnih revizijskih institucija koje su članice Kontaktnog odbora zajamčiti djelotvorno upotrebljavanje sredstava za borbu protiv nezaposlenosti mladih na nacionalnoj i nadnacionalnoj razini.
Zbirka revizija dostupna je na 24 jezika EU a na ovim internetskim stranicama.


Ovom internetskom stranicom upravlja Europski revizorski sud.