No


Europos Sąjungos aukščiausiųjų audito institucijų (AAI) ir Europos Audito Rūmų bendradarbiavimas iš esmės vyksta pasitelkiant Ryšių palaikymo komiteto struktūrą. Ši struktūra susideda iš paties Ryšių palaikymo komiteto, kurį sudaro ES AAI ir Europos Audito Rūmų vadovai, ryšių palaikymo pareigūnai, kurie užtikrina aktyviai veikiantį profesinių ryšių visoje Europoje tinklą, bei darbo grupės, tinklai ir konkrečias audito sritis nagrinėjančios specialiosios paskirties grupės.

Paaiškinamojo pobūdžio informacija

Pirmasis ES (tuometinės EEB) AAI vadovų susitikimas buvo surengtas 1960 m. Nuo tada AAI vadovai kartu dirba Ryšių palaikymo komitete, kuris atlieka forumo, kuriame aptariami bendros svarbos klausimai, funkciją. Septinto dešimtmečio pabaigoje įdiegus nuosavų išteklių, skirtų ES biudžetui finansuoti, sistemą ir vėliau išplėtus su biudžeto klausimais susijusias Europos Parlamento funkcijas, ES poreikis turėti nepriklausomą išorės audito įstaigą darėsi vis akivaizdesnis. Iš tikrųjų Ryšių palaikymo komitetas prisidėjo steigiant Europos Audito Rūmus ir 1975 m. Briuselio sutartyje susisteminant jų įgaliojimus, o tai ir suteikė pagrindą 1977 m. įsteigti šią instituciją. 1978 m. Ryšių palaikymo komitetas pakvietė Europos Audito Rūmus prisijungti ir tokiu būdu jie tapo dešimtuoju šio komiteto nariu.

Patvirtinus Romos sutartį, vykstant Europos integracijos procesui taip pat buvo plėtojamos ir Ryšių palaikymo komiteto funkcijos. Ilgainiui ES valstybių narių AAI ir Europos Audito Rūmų bendradarbiavimas tapo oficialiai įteisintas ir geriau organizuotas. Tai taip pat atsispindi Europos sutartyse, kuriose nuorodos į tokio pobūdžio bendradarbiavimą palaipsniui tapo vis aiškesnės.

Pirminėje EB sutarties versijoje buvo išdėstyta, kad Europos Audito Rūmai savo auditą atlieka „bendradarbiaudami“ su ES valstybių narių AAI*, o vėliau Amsterdamo sutartyje buvo pridurta, kad „Audito Rūmai ir nacionalinės audito įstaigos bendradarbiauja pasitikėjimo dvasia ir toliau likdamos nepriklausomos“. Tuomet Nicos sutarties baigiamojo akto deklaracijoje Nr. 18 Europos Audito Rūmai buvo paraginti įsteigti ryšių palaikymo su ES valstybių narių AAI komitetą (kuris jau iš tikrųjų egzistavo)**.

Kadangi Europos bendrijos ir nacionalinių administracijų veikla tampa vis labiau tarpusavyje susijusi, ES valstybių narių AAI ir Europos Audito Rūmų bendradarbiavimas nėra vien tik teisinis įsipareigojimas, o praktinė būtinybė. Nuolat didėjantis ES biudžeto valdymo decentralizavimas lėmė tai, kad didžioji ES lėšų auditų dalis atliekama ES valstybių narių nacionalinėse institucijose ir paramą gaunančiose šalyse. Tokiu būdu Sutartimi buvo suteiktas teisinis Europos Audito Rūmų ir nacionalinių aukščiausiųjų audito institucijų arba kitų kompetentingų nacionalinių audito įstaigų bendradarbiavimo pagrindas. Atliekant auditus nacionalinės aukščiausiosios audito institucijos Audito Rūmų auditoriams teikia praktinę ir logistinę paramą vietos mastu bei specifines su audituojama sritimi susijusias žinias

Suskleisti / visiškai išskleisti tik regos sutrikimų neturintiems naudotojams (tekstą jau galima skaityti naudojant ekrano skaitytuvo programinę įrangą)

Bendradarbiavimas su šalių kandidačių ir potencialių šalių kandidačių AAI

Ryšių palaikymo komitetas skatina šalių kandidačių, potencialių kandidačių ir ES valstybių narių AAI bendradarbiavimą ir sudaro tam palankias sąlygas, vykdydamas kelias iniciatyvas, kurių didžioji dalis įgyvendinama pasitelkus šalių kandidačių ir potencialių kandidačių AAI ir Europos Audito Rūmų tinklą. Šių AAI vadovai Ryšių palaikymo komiteto posėdžiuose dalyvauja stebėtojų teisėmis, be to, Jungtinė audito veiklos darbo grupė (JWGAA), kuri pakeitė ankstesnę Ryšių palaikymo komiteto šalių kandidačių darbo grupę, skatina žemesnio lygmens aktyvų praktinį bendradarbiavimą.

Bendradarbiavimas su tarptautinėmis organizacijomis

EUROSAI, Europos aukščiausiųjų audito institucijų skėtinės organizacijos, ir INTOSAI, pasaulinės organizacijos, atstovai dalyvauja Ryšių palaikymo komiteto posėdžiuose. Jie raginami teikti ataskaitas apie jų plėtrą ir pranešti apie ateities planus. Kaip kitus bendradarbiavimo su EUROSAI pavyzdžius galima įvardyti bendrus mokymus ir EUROSAI narių dalyvavimą Ryšių palaikymo komiteto inicijuotoje daugiašalėje veikloje. Be to, atskiros Ryšių palaikymo komiteto AAI taip pat dalyvauja EUROSAI ir INTOSAI organizuojamoje veikloje.