No
​​ 
ES ryšių palaikymo komitetas savo metinį posėdį surengė Budapešte 2009 m. lapkričio 30 d. ir gruodžio 1 d.

2009 m. Vengrijos valstybės audito tarnyba surengė metinį profesinio bendradarbiavimo tinklo, kurį sudaro ES valstybių narių AAI vadovai ir Europos Audito Rūmų pirmininkas, posėdį. Posėdyje aktyvių stebėtojų teisėmis dalyvavo ES šalių kandidačių (Turkijos, Kroatijos ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos) AAI vadovai bei EUROSAI, INTOSAI vystymo iniciatyvos ir SIGMA atstovai.
 
Pusę dienos trukusio seminaro, sudariusio profesinės programos dalį, metu dalyviai aptarė AAI vaidmenį padedant vyriausybėms vykdyti priemones, kurių imamasi kaip atsako į finansinę ir ekonominę krizę. Buvo padaryta išvada, kad dauguma AAI reagavo greitai, koregavo savo audito planus atsižvelgdamos į naują situaciją ir vykdydamos savo veiklą pagrindinį dėmesį skyrė krizės valdymo priemonių auditui. Tuo pat metu atskirų šalių AAI plėtojama konkreti veikla skyrėsi, nelygu, kokio tipo buvo vyriausybių vykdomos krizės įveikimo priemonės ir jų apimtis bei AAI teisiniai įgaliojimai.
 
Be to, buvo aptarti su neseniai patvirtinta Lisabonos sutartimi, kuri įsigaliojo 2009 m. gruodžio 1 d., susiję ES lėšų valdymo klausimai, turintys įtakos AAI darbui. Dalyviai taip pat įsitraukė į karštą diskusiją dėl AAI nepriklausomumo. Atsižvelgdamas į tai, Ryšių palaikymo komitetas parengė pareiškimą, raginantį ES institucijas ir valstybių narių parlamentus imtis visų priemonių siekiant ir toliau taikyti bei užtikrinti nepriklausomų aukščiausiųjų audito institucijų veikimo principą, kaip tai yra numatyta Limos ir Meksiko deklaracijose bei Lisabonos sutartyje.
 
Dalyviai taip pat apsvarstė valstybių narių AAI teikiamas su ES susijusias ataskaitas dėl energijos efektyvumo sertifikatų bei struktūrinių ir Sanglaudos fondų valdymo sistemų audito, aptarė Ryšių palaikymo komiteto darbo grupių bei šalių kandidačių ir potencialių šalių kandidačių AAI tinklo veiklą, bendradarbiavimo sistemos dabartinę ir būsimą veiklą bei šio bendradarbiavimo organizacinius klausimus.