No
2012 m. spalio 18 ir 19 d. Estorile įvyko ES 27 valstybių narių aukščiausiųjų audito institucijų (AAI) ir Europos Audito Rūmų vadovų posėdis

Metinį 2012 m. ES aukščiausiųjų audito institucijų (AAI) ir Europos Audito Rūmų vadovų ryšių palaikymo komiteto posėdį 2012 m. spalio 18–19 d. Estorile surengė Portugalijos Tribunal de Contas. Posėdyje, kuriam pirmininkavo Tribunal de Contas pirmininkas Guilherme d’Oliveira Martins, dalyvavo 93 valstybių narių AAI ir Europos Audito Rūmų bei Kroatijos (stojančiosios šalies) ir keturių šalių kandidačių – Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos, Juodkalnijos, Serbijos ir Turkijos – AAI delegatai bei IDI-INTOSAI (Norvegija) ir SIGMA (EBPO) atstovai.
 
Pirmoji posėdžio tema – Iššūkiai, su kuriais susiduria AAI rengdamosi naujajam ES finansinės programos laikotarpiui – buvo išnagrinėta seminaro metu.
 
Seminare dalyvavo garbingas kviestinis pranešėjas, už mokesčius ir muitų sąjungą, auditą ir kovą su sukčiavimu atsakingas Europos Komisijos narys Algirdas Šemeta. Kelių ES AAI ir Europos Audito Rūmų atstovai pareiškė savo nuomones ir pasidalijo savo turima patirtimi.
 
Naujuoju finansiniu reglamentu bus sustiprinta valstybių narių atskaitomybė. Nauji ES teisės aktai yra susiję su tokiais pagrindiniais klausimais kaip valstybių narių biudžeto ir ekonominės politikos priežiūros stiprinimas, perviršinio deficito ir makroekonominių disbalansų ištaisymo vykdymo užtikrinimas bei jų fiskalinei sistemai taikomų reikalavimų nustatymas.
 
ES valstybių narių AAI ir Europos Audito Rūmai siekia prisidėti prie geresnių sistemų kūrimo, Bendrijos lėšų panaudojimo nacionaliniu lygmeniu veiksmingumo didinimo bei padeda rengti naujas Europos Sąjungos ekonominio ir fiskalinio valdymo priemones. Jie taip pat yra įsipareigoję laikytis nepriklausomos ir griežtos pozicijos dėl lėšų panaudojimo kokybės gerinimo.
 
Kai dėl antrosios temos (Naujausi pasiekimai kovojant su finansine krize ir AAI patirtis, sukaupta atliekant susijusius auditus), buvo pateikti kelių konkrečių analizių, kurias Ryšių palaikymo komitetas paprašė atlikti, rezultatai: specialiosios paskirties grupės, siekiant išnagrinėti bendradarbiavimo su Eurostatu ir nacionalinėmis statistikos institucijomis galimybes, ataskaita; euro zonai priklausančių AAI bendros iniciatyvos, susijusios su Europos stabilumo mechanizmo išorės auditu, įgyvendinimo dabartinės padėties apžvalga; darbo grupės, kuriai pavesta atlikti bandomąjį tyrimą siekiant nustatyti galimą viešojo audito nepakankamumą nacionaliniu, ES ir tarpvyriausybiniu lygmeniu parengtų naujų reagavimo į finansinę ir ekonominę krizę susitarimų, priemonių ir instrumentų srityje, ataskaita; Fiskalinės politikos audito tinklo pažangos ataskaita.
 
Be to, kai kurios AAI daugiausia finansinės krizės kontekste taip pat pareiškė savo nuomones ir pasidalijo patirtimi, susijusia su naujausiais finansinio audito ir AAI vaidmens pokyčiais, apskaitos standartų taikymo poveikiu, TVSAS tinkamumu ES valstybėms narėms bei biudžeto taisyklėmis ir valstybės biudžeto pajamomis.
Aptarus pirmąją ir antrąją temas, į posėdžio dalyvius kreipėsi dar vienas garsus kviestinis pranešėjas, Banco de Portugal valdytojas Carlos da Silva Costa, kuris pasakė baigiamąją teminės posėdžio dalies kalbą.
 
Pasibaigus diskusijoms pirmiau nurodytomis temomis, buvo patvirtintos šešios rezoliucijos, susijusios su būsimų strategijų įgyvendinimu siekiant padėti aiškiau apibrėžti AAI vaidmenį atsižvelgiant į naujus iššūkius, kaip antai naujausius Europos Sąjungos ekonomikos valdymo pokyčius.
 
Delegatai taip pat buvo trumpai informuoti apie šias AAI veiklos kryptis: ataskaitą „Valstybės ir savivaldybių įmonių korporatyvinio valdymo auditų geriausia patirtis ir pagrindinės tokiems auditams skirtos rekomendacijos“ (Latvijos AAI); seminarą „Patirtis, įgyta užbaigiant 2000– 2006 m. programavimo laikotarpį“ (Vengrijos AAI) bei auditus „Viešiesiems finansams kylančios rizikos stebėjimas“ (Nyderlandų AAI) ir „Prekybos taršos CO2 leidimais sistemų kooperacinio audito rezultatai“ (Danijos AAI).
 
Be to, posėdžio metu INTOSAI generalinis sekretorius ir Austrijos AAI pirmininkas pristatė svarbią Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos rezoliuciją Nr. A/66/209 „Viešojo administravimo efektyvumo, atskaitingumo, veiksmingumo ir skaidrumo skatinimas stiprinant aukščiausias audito institucijas“.
 
A Kapcsolattartó Bizottság 2013. októberi ülésére Vilniusban kerül sorRyšių palaikymo komiteto 2013 m. spalio mėn. posėdis įvyks Vilniuje; jį surengs Lietuvos AAI, o jam pirmininkaus valstybės kontrolierė Giedrė Švedienė.