No

Europos Sąjungos aukščiausiųjų audito institucijų vadovų ryšių palaikymo komiteto neeilinis posėdis Europos Audito Rūmuose 2013 m. gegužės 8 d.
Luxembourg2013CC.jpg
 
2013 m. gegužės 8 d. Europos Audito Rūmai organizavo ES AAI ir Europos Audito Rūmų vadovų neeilinį posėdį, kuriam pirmininkavo Lietuvos valstybės kontrolierė ir laikina Ryšių palaikymo komiteto pirmininkė Giedrė Švedienė. Jame dalyvavo 59 delegatai iš 24 ES AAI, Europos Audito Rūmų ir keturių šalių kandidačių AAI (Kroatijos, buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos, Juodkalnijos ir Serbijos). Tai buvo pirmas neeilinis posėdis Ryšių palaikymo komiteto istorijoje.
 
Posėdžio darbotvarkėje buvo du klausimai: 1) pareiškimo dėl tinkamos audito ir atskaitomybės sistemos Ekonominėje ir pinigų sąjungoje ir susijusių pokyčių projektas ir 2) išankstinis apsikeitimas nuomonėmis dėl Ryšių palaikymo komiteto „6 rezoliucijos“ specialiosios paskirties grupės pozicijos dokumento.
 
Nagrinėdami pirmąjį darbotvarkės klausimą, Ryšių palaikymo komiteto nariai aptarė Suomijos iniciatyvą atsižvelgiant į 2013 m. birželio mėn. suplanuotą būsimą Tarybos diskusiją pateikti Europos Vadovų Tarybos pirmininkui bendrą pareiškimą dėl galimų priemonių ir veiksmų plano, skirtų toliau stiprinti ir užbaigti Ekonominę ir pinigų sąjungą (EPS). Ši Tarybos diskusija tapo puikia galimybe atkreipti politiką formuojančių asmenų dėmesį į atskaitomybės ir viešojo išorės audito vaidmenį toliau plėtojant EPS.
 
Ryšių palaikymo komitetas vieningai priėmė pareiškimą dėl tinkamos audito ir atskaitomybės sistemos Ekonominėje ir pinigų sąjungoje ir ES ekonomikos valdymo svarbos, kuris turėjo būti pateiktas Europos Vadovų Tarybos pirmininkui.
 
Šiame pareiškime ryšių palaikymo komitetas paragino Europos Vadovų Tarybą išsaugoti ir sustiprinti viešąjį išorės auditą ir atskaitomybę baigiant įgyvendinti EPS, bankų sąjungą ir glaudesnį ekonominės politikos koordinavimą, visų pirma:
 
- sukuriant nuoseklų audito ir atskaitomybės teisinį pagrindą;
- pripažįstant viešojo išorės audito svarbą ES teisės aktuose;
- stiprinant su bankų sąjunga susijusią audito sistemą;
- nuosekliai taikant audito priemones fiskalinės drausmės srityje; ir
- gerinant finansinio stabilizavimo instrumentų skaidrumą ir audito nuoseklumą;
 
Taip pat buvo susitarta dėl su pareiškimu teikiamo lydraščio. Jį pasirašė Trejeto nariai: Lietuvos (laikinoji pirmininkė), Portugalijos AAI ir Europos Audito Rūmų vadovai.
 
Svarstant antrąjį darbotvarkės klausimą buvo preliminariai apsikeista nuomonėmis dėl pozicijos dokumento, kurį paskelbė Ryšių palaikymo komiteto specialiosios paskirties grupė dėl viešojo išorės audito užduočių ir vaidmens, atsižvelgiant į pastarojo meto įvykius Europos Sąjungos ekonomikos valdymo srityje, kurią Ryšių palaikymo komitetas įsteigė 2012 m. spalio mėn. Specialiosios paskirties grupė atliko nuodugnią analizę ir parengė pozicijos dokumentą, kuriame pristatytos specialiosios paskirties grupės išvados ir rekomendacijos ir apžvelgti klausimai, kuriuos Ryšių palaikymo komitetas turėtų nagrinėti ateityje. Jame taip pat pateikti pasiūlymai, kaip Ryšių palaikymo komitetas galėtų savo veiklą vykdyti veiksmingiau. Ryšių palaikymo komitetas paprašė ryšių palaikymo pareigūnų išsamiau išnagrinėti klausimus, pristatytus rengiantis 2013 m. spalio mėn. suplanuotam būsimam Ryšių palaikymo komiteto posėdžiui, ir dėl jų pateikti konkretesnių pasiūlymų.