No
Europos Sąjungos aukščiausiųjų audito institucijų ir Audito Rūmų vadovų ryšių palaikymo komiteto susitikimas, Ryga, Latvija, 2015 m. birželio 18 ir 19 d.
Contact_Committee_Riga_2015.jpg

2015 m. birželio 18 ir 19 d. Rygoje Latvijos Respublikos valstybinė audito institucija surengė 2015 m. Ryšių palaikymo komiteto metinį susitikimą ir jam pirmininkavo. Susitikimas sutapo su Latvijos pirmininkavimu Europos Sąjungos Tarybai. Susitikime aktyvių stebėtojų teisėmis dalyvavo Albanijos, buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos, Juodkalnijos, Serbijos ir Turkijos aukščiausiųjų audito institucijų (AAI) vadovai ir EUROSAI sekretoriato ir SIGMA atstovai.
 
Pagrindinė diskusijų tema buvo Europos strateginių investicijų fondas (ESIF). Savo mintimis šia tema pasidalino du kviestiniai pranešėjai. Europos Komisijos Ekonomikos ir finansų reikalų GD Finansų, koordinavimo su EIB, ERPB ir tarptautinėmis finansų įstaigomis skyriaus direktorius (laikinai einantis pareigas) Burkhard Schmidt pristatė finansinius susitarimus, susijusius su ESIF, ir atitinkamus valdymo ir atskaitomybės susitarimus. Už Europos investicijų banko naujas finansines priemones ir ypatingus sandorius atsakingas direktorius Nicholas Jennett pristatė EIB perspektyvą ir vaidmenį vykdant ESIF / investicijų planą Europai ir apžvelgė projektų nustatymo ir atrankos procedūrą. Po to vykusioje diskusijoje AAI vadovai apsvarstė pažangą, padarytą rengiantis priimti ESIF reglamentą ir siūlomus valdymo, atskaitomybės ir audito nuostatas. Ryšių komitetas pripažino, kad ES teisėkūros institucijos sprendė keletą su šiais susitarimais susijusių problemų, tarp jų didesnio aiškumo dėl Audito Rūmų audito įgaliojimų klausimą, ir nusprendė, jog būtų naudinga išnagrinėti šių valdymo ir atskaitomybės susitarimų poveikį jiems įsigaliojus, taip pat galimą jų poveikį viešajam auditui.
 
Posėdyje, skirtame pažeidimų ir sukčiavimo prevencijai ir kovai su jais ir bendradarbiavimui su teisėsaugos institucijomis, AAI vadovai pripažino būtinybę stiprinti AAI bendradarbiavimą ir įsteigti atitinkamą darbo grupę šioms problemoms spręsti. Posėdyje, skirtame 2014–2020 m. daugiametei finansinei programai, jie pažymėjo, jog būtina kiek įmanoma orientuotis į veiksmingumą ir rezultatus, kad įgyvendinant projektus svarbu laikytis ekonomiškumo, veiksmingumo ir efektyvumo principų, taip pat aptarė veiksmingumo rodiklių svarbą.
 
Ryšių komitetas priėmė pareiškimą dėl atskaitomybės ir audito susitarimų, susijusių su bankų priežiūra pradėjus veikti Bendram priežiūros mechanizmui, kurio tikslas – plačiau informuoti šiuo klausimu. Pareiškimas skirtas atitinkamoms ES ir nacionalinėms institucijoms.
 
Be to, Ryšių komitetas susitarė atlikti keturis bendradarbiaujamuosius auditus. Atsižvelgiant į strategijos „Europa 2020“ svarbą, du auditai bus skirti švietimą ir užimtumą skatinantiems projektams. Vieno audito tema bus viešųjų finansų tvarumui gręsiančios rizikos ir dar vienas bus skirtas riziką ribojančiai bankų priežiūrai.
 
Kitą susitikimą surengs ir jam pirmininkaus Slovakijos Respublikos Aukščiausioji audito institucija 2016 m. spalio mėn.