No
Europos Sąjungos aukščiausiųjų audito institucijų ir Europos Audito Rūmų vadovų ryšių palaikymo komiteto susirinkimas, Bratislava, Slovakija, 2016 m. spalio 20–21 d.
CC_meeting_Bratislava_2016.jpg

2016 m. spalio 20–21 d. Bratislavoje Slovakijos aukščiausioji audito institucija surengė Ryšių palaikymo komiteto metinį susirinkimą ir jam pirmininkavo. Susirinkimas sutapo su Slovakijos pirmininkavimu Europos Sąjungos Tarybai. Susitikime aktyvių stebėtojų teisėmis dalyvavo Albanijos, buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos, Juodkalnijos, Serbijos ir Turkijos aukščiausiųjų audito institucijų (AAI) vadovai ir EUROSAI sekretoriato atstovai.
 
ES energetikos politikos ir klimato seminaras
 
Pagrindinė susirinkimo tema buvo ES energetikos politika ir klimatas. Buvo siekiama padidinti informuotumą apie iššūkius ir galimybes, atsirandančius vykdant ES energetikos politiką audito ir atskaitomybės atžvilgiu. Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Maroš Šefčovič savo vaizdo įraše paskelbtoje kalboje palankiai įvertino Europos Audito Rūmų vykdomą darbą, susijusį su energetikos ir klimato klausimams skirta padėties apžvalga, ir pabrėžė, kad nacionalinės AAI taip pat yra svarbūs Europos Komisijos partneriai, kadangi jų pastabos ir rekomendacijos gali prisidėti gerinant finansų valdymą ir patikimą valdymą nacionaliniu ir ES lygmeniu.
 
Prancūzijos, Švedijos, Lenkijos, Danijos, Vokietijos, Čekijos, Portugalijos AAI ir Europos Audito Rūmai pasidalijo savo patirtimi ir žiniomis, susijusiomis su auditų vykdymu šioje srityje.
 
Ryšių palaikymo komitetas pažymėjo, kad Europos Sąjungai ir valstybėms narėms energetikos ir klimato klausimai yra svarbūs strateginiai iššūkiai. Šie iššūkiai reikalauja atitinkamų ES ir nacionalinių institucijų veiksmų bei nacionalinių AAI ir Europos Audito Rūmų audito.
 
Ryšių palaikymo komitetas pripažino, kad tik dirbdamos kartu AAI gali veiksmingiausiai išspręsti šiuos svarbius kompleksinius klausimus. Savo darbu, žiniomis ir patirtimi viešojo sektoriaus auditoriai gali įnešti svarbų ir konstruktyvų indėlį vykdant ES energetikos ir klimato strategijos tikslus, tokius kaip tikslai, skirti 2020 m., 2030 m. ir veiksmų eigai iki 2050 m., bei COP 21 Paryžiaus klimato kaitos susitarimo tikslus, kuriuos įsipareigojo vykdyti valstybės narės.
 
Ryšių palaikymo komiteto seminaras šia tema parodė, kad nemažai AAI jau yra įvykdžiusios daug audito darbo energijos vartojimo efektyvumo, atsinaujinančiosios energijos ir energetinio saugumo temomis ir kad AAI darbui šios temos toliau išlieka ypatingos svarbos. Be to, daugiau darbo gali pareikalauti inovacijos energetikos srityje, Europos energetikos rinkų integracija, šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio matavimas, stebėjimas ir ataskaitų teikimas bei prisitaikymas prie klimato kaitos.
 
Ryšių palaikymo komitetas palankiai įvertintino AAI norą dalytis informacija ir audito rezultatais energetikos ir klimato srityje ir pasiūlė, kad taip pat būtų atsižvelgiama į atitinkamų INTOSAI ir EUROSAI darbo grupių darbą. Jis palankiai įvertino strategijos „Europa 2020“ audito tinklo pasirengimą įtraukti šią temą į savo veiklą. Jis įvertino ir priėmė Slovakijos AAI pasiūlymą organizuoti seminarą siekiant pasidalyti konkrečia audito patirtimi ir ją aptarti bei Europos Audito Rūmų pasiūlymą organizuoti susirinkimą, skirtą nustatyti kompleksinių energetikos ir klimato klausimų audito trūkumus ir susijusias rizikas.
 
Kiti klausimai, apie kuriuos buvo diskutuojama susirinkime
 
Slovakijos AAI apibendrino įvairių Ryšių palaikymo komiteto darbo grupių, specialiosios paskirties grupių ir tinklų praėjusiais metais atliktą darbą. Serbijos AAI pateikė informaciją apie šalių kandidačių ir potencialių šalių kandidačių AAI tinklo veiklą.
 
Latvijos AAI surengė savo audito dėl uosto veiklos perkėlimo iš istorinio Rygos centro prezentaciją. Nyderlandų AAI pateikė ataskaitą dėl savo vykdomo darbo produktų saugos srityje, visų pirma dėl produktų žymėjimo CE ženklu.
 
Ryšių palaikymo komitetas taip pat parėmė pasiūlymą atnaujinti viešųjų pirkimų audito patikros lapus ir gaires.
 
Sekantį Ryšių palaikymo komiteto susirinkimą surengs ir jam pirmininkaus Europos Audito Rūmai.