No
​Europos Sąjungos aukščiausiųjų audito institucijų vadovų ryšių palaikymo komiteto posėdis Varšuvoje 2019 m. birželio 27 ir 28 dienomis
 
 

Ryšių palaikymo komiteto metinį posėdį surengė Lenkijos aukščiausioji audito institucija (NIK), jam pirmininkavo NIK pirmininkas Krzysztof Kwiatkowski. Posėdyje kaip stebėtojai taip pat dalyvavo šalių kandidačių aukščiausiųjų audito institucijų (AAI) vadovai SIGMA atstovai.

Pagrindinė posėdžio dalis buvo seminaras „Skaitmeninė Europa. ES AAI iššūkiai ir galimybės“, kuriam pirmininkavo Suomijos generalinis auditorius Tytti Yli-Viikari. Atsižvelgiant į Europos Komisijos prioritetą įgyvendinti bendrosios skaitmeninės rinkos strategiją, įskaitant Europos skaitmeninę darbotvarkę, ir vis didėjantį AAI poreikį naudoti audito procesams remti skirtas skaitmenines priemones, seminaras suteikė galimybę aptarti ES AAI vaidmenį Europos Sąjungos skaitmeninimo procese. Diskusiją pradėjo Lenkijos skaitmeninių reikalų ministras Marek Zagórski, 2014–2019 m. EP narys Michał Boni ir Komisijos DG CNECT atstovė Małgorzata Nikowska. Jie pristatė temą, atitinkamai, iš valstybės narės (Lenkijos), piliečių ir Komisijos perspektyvos.

Po seminaro vyko dvi ekspertų diskusijos. Pirmosios dalyviai buvo Janar Holm (Estijos AAI, pirmininkas), Charles Deguara (Maltos AAI), Stefan Lundgren (Švedijos AAI) ir Tomaž Vesel (Slovėnijos AAI), jie aptarė veiklos auditų, susijusių su ES ir valstybinėmis programomis e. valdžios ir kibernetinio saugumo srityse, iššūkius ir galimybes. Diskusijos metu atkreiptas dėmesys į skaitmeninės transformacijos poveikį AAI, kurios vis dažniau atlieka IT auditus, darbui.

Antroji ekspertų diskusija, kuriai pirmininkavo Manfred Kraff (Vidaus audito tarnyba, Europos Komisija), be kitų dalykų, buvo skirta skaitmeninių išteklių naudojimui audituose. Diskusijos dalyviai buvo Vítor Caldeira (Portugalijos AAI), Kay Scheller (Vokietijos AAI), Arno Visser (Nyderlandų AAI) ir Tytti Yli-Viikari (Suomijos AAI). Šioje diskusijoje pristatyti gerosios praktikos pavyzdžiai novatoriškų metodų, strategijų ir priemonių, galinčių padėti AAI užtikrinti jų auditų pridėtinę vertę, forma.

ES AAI prisideda prie skaitmeninimo sėkmės, vykdydamos savo įgaliojimus ir, jei tinkama, įdiegdamos skaitmenines priemones ir sprendimus savo darbe. Ryšių palaikymo komitetas padarė išvadą, kad tam, dalyvautų procese, ES AAI yra raginamos:

  • audituoti atitinkamą veiklą ir gebėjimus, įgyvendinant skaitmeninimą;
  • užtikrinti, kad dėl skaitmeninimo nebūtų pakenkta AAI teisei susipažinti su atitinkama informacija ir duomenimis;
  • užtikrinti AAI skaitmeninį pasirengimą atlikti šiuos auditus investuojant į technologijas, idėjas ir žmones;
  • atitinkamai racionalizuoti AAI audito metodus ir procedūras;
  • naudoti skaitmeninę komunikaciją, kad su informacija galėtų susipažinti pilietinė visuomenė, ir, prireikus, konsultuotis su suinteresuotaisiais subjektais atliekant savo darbą.

 
Antrą posėdžio dieną Ryšių palaikymo komitetas nagrinėjo jo darbo grupių veiklos rezultatus, kitą planuotą veiklą, tarptautinio oro kokybės audito (koordinuojamo NIK ir Nyderlandų AAI) ir IRT infrastruktūros viešajame sektoriuje (Latvijos AAI) audito rezultatus.

Kitą Ryšių palaikymo komiteto posėdį 2020 m. spalio mėnesį surengs Europos Audito Rūmai.