No

Ryšių palaikymo komitetas yra savarankiškas, nepriklausomas ir nepolitinis Europos Sąjungos (ES) valstybių narių aukščiausiųjų audito institucijų (AAI) ir Europos Audito Rūmų vadovų susirinkimas. Jis suteikia galimybę aptarti ir spręsti su ES susijusius bendro intereso klausimus.

Šiame kontekste Ryšių palaikymo komitetas įsipareigoja:

  • stiprinti dialogą ir bendradarbiavimą audito ir su juo susijusios veiklos srityje;
  • nustatyti ir skatinti laikytis bendro požiūrio kylančiais audito ir atskaitomybės klausimais; ir
  • remti Ryšių palaikymo komiteto nares AAI ir su ES plėtros politika susijusių šalių AAI.

Stiprindamas savo narių bendradarbiavimą, Ryšių palaikymo komitetas prisideda prie veiksmingo išorės audito ir atskaitomybės Europos Sąjungoje, padeda tobulinti ES finansų valdymą ir prisideda prie gero valdymo savo piliečių labui.