ES slapukų įstatymas
Remdamiesi ES direktyva 2009/136/EB, informuojame jus, kad jūsų kompiuteryje bus patalpintas slapukas. Jūs galite sutikti, kad jis būtų patalpintas, tuomet sistema prisimins jūsų pasirinktas kalbas jums lankantis svetainėje ateityje (šie parametrai bus saugomi vienerius metus) arba galite su tuo nesutikti, tokiu atveju jūsų pasirinkta kalba bus išsaugota tik šio apsilankymo svetainėje metu. Šis slapukas bus naudojamas išsaugoti tik jūsų pasirinktą kalbą, o kiti asmeniniai duomenys nebus išsaugomi.

Struktūrinių fondų darbo grupė

2000 m. Ryšių palaikymo komitetas įsteigė darbo grupę, kad galėtų prižiūrėti lygiagrečius struktūrinių fondų valstybėse narėse valdymo tyrimus. Šių tyrimų tikslas buvo gauti tikslų, teisingą ir dokumentais paremtą valstybėse narėse įgyvendinamų struktūrinių fondų valdymo ir kontrolės procedūrų aprašymą. Darbo grupė atliko su 2000–2006 m. ES struktūriniais fondais susijusią tiriamąją apklausą ir 2002 m. pateikė ataskaitą.
 
2002 m. darbo grupė tęsė savo darbą kaip I-oji struktūrinių fondų darbo grupė, kurios tikslas – atlikti mechanizmų, užtikrinančių tinkamą audito seką, įskaitant 5 % patikrų reikalavimą, nustatytą Tarybos reglamente 1260/1999 ir Komisijos reglamente 438/2001, lygiagretų auditą. Ataskaita buvo pateikta 2004 m.
 
2004 m. šiai darbo grupei, kaip II-ajai struktūrinių fondų darbo grupei, buvo suteikti nauji įgaliojimai tęsti savo darbą, susijusį su trumpa, tiksline pažeidimų nustatymo, ataskaitų teikimo ir tolesnių veiksmų procesų peržiūra. Ataskaita buvo pateikta 2006 m.
 
2006 m. Ryšių palaikymo komitetas pavedė III-ajai struktūrinių fondų darbo grupei ir toliau nagrinėti su struktūriniais fondais susijusius svarstytinus klausimus ir visų pirma atlikti užimtumo ir (arba) aplinkos srityje vykdomų struktūrinių fondų programų veiklos rezultatų (išdirbių/veiksmingumo) auditą. Ataskaita buvo pateikta 2008 m.
 
2008 m. Ryšių palaikymo komitetas įgaliojo IV-ąją struktūrinių fondų darbo grupę tęsti darbą, susijusį su tiksline kontrolės išlaidų (kurios gali apimti struktūrinių fondų kontrolei skirtą techninę pagalbą) peržiūra. Ataskaita buvo pateikta 2011 m.
 
2011 m. Ryšių palaikymo komitetas suteikė įgaliojimus V-ajai struktūrinių fondų darbo grupei tęsti darbą, susijusį su tiksline reglamentų dėl struktūrinių fondų supaprastinimo peržiūra. Ataskaita buvo pateikta 2013 m.
 
2013 m. ryšių palaikymo komitetas įgaliojo darbo grupę dėl struktūrinių fondų VI tęsti savo struktūrinių fondų peržiūrą ir atlikti lygiagretų auditą „viešųjų pirkimų klaidų struktūrinių fondų programose analizė“. 2015 m. buvo pateikta ataskaita.
 
2015 m. Ryšių palaikymo komitetas įgaliojo Darbo grupę tęsti savo darbą ir atlikti lygiagretų auditą dėl „struktūrinių fondų indėlio į strategiją „Europa 2020“ švietimo ir / arba užimtumo srityse“. 2017 m. buvo pateikta ataskaita.
 
Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į:
 
Joachim Fuhs, Vokietijos federaliniai audito rūmai (Joachim.Fuhs@brh.bund.de)
 
Beate Korbmacher, Vokietijos federaliniai audito rūmai (Beate.Korbmacher@brh.bund.de)
 

Susijusios ataskaitos:
 
13/01/2016

Final report on the Analysis of (types of) errors in EU and national public procurement within the Structural Funds programmes


The Working Group carried out the parallel audit in order to understand why detected errors in Structural Funds are often associated with public procurement rules. The findings show that ‘lack of knowledge’ is the most common reason for errors in public procurement, followed by ‘interpretation difficulties’. The participating SAIs concentrated on the errors reported by national authorities and SAIs. They assessed the national applications of the relevant COCOF guidelines and scrutinised national systems aimed at detecting and preventing errors in public procurement procedures. Furthermore, they analysed the types and causes of errors and identified similarities and differences across the Member States.
16/01/2012

Final Report on the Parallel Audit on the Costs of controls of Structural Funds


In this report submitted to the Contact Committee, the Working Group informs the Member States about challenges, key findings and recommendations arising from its parallel audit on the costs of controls of the management of Structural Funds, including the use of technical assistance for the control of Structural Funds. The audit covered a wide range of operational programmes.
12/10/2009

Final Report on the Parallel Audit on the processes of identifying, reporting and following-up on irregularities


In this report the Working Group submitted to the Contact Committee its key findings, good practices, weaknesses and recommendations on the processes in place for identifying, reporting and following up on irregularities depending on Country Reports prepared as results of the parallel audits conducted by the participating SAIs. The findings of the report are related to six key areas: 1) Guidance; 2) Identification and recording of potential irregularities; 3) Examination and decision-making on recorded irregularities; 4) Reporting to the Commission; 5) Follow up/investigation of the reported irregularities; 6) Financial Corrections.
12/10/2009

Final Report on the Parallel Audit of the Performance of the Structural Funds programmes of the EU in the areas of employment and/or environment


In this report the Working Group submitted to the Contact Committee its key findings, good practices and recommendations on the Performance of the Structural Funds Programmes of the European Union in the Areas of Employment and/or Environment depending on Country Reports prepared as results of the parallel audits conducted by the participating SAIs. The findings of the audit are related to six key areas: 1) Planning of Measures and Selection of Projects; 2) Goal oriented application procedures; 3) Award procedures; 4) Monitoring and Reporting; 5) Evaluation; 6) Participation of the Monitoring Committees in the evaluation of earlier Structural Funds measures and in the planning of new Structural Funds measures.


Šią svetainę administruoja Europos Audito Rūmai.