ES tiesību akts par sīkdatnēm
Ja vēlaties apmeklēt šo vietni, saskaņā ar ES Direktīvu 2009/136/EK, informējam, ka sistēmai var piekļūt tikai pēc tam, kad ir nosūtīta sīkdatne. Ja tam nepiekrītat, piekļuve vietnei ir liegta. Sīkdatnes mērķis ir saglabāt jūsu valodas izvēli, bet nekādi personas dati netiks saglabāti. Sīkdatne uzglabās informāciju vienu gadu.

Browse publications

16/11/2018

2018 update of the toolkit for auditing public procurement


The Contact Committee, based on the work of its former working groups on public procurement, publishes since 2008 a regularly updated toolkit for auditing public procurement processes. In 2014, the European Parliament adopted three directives that revise and update the public procurement law to be transposed into the national law of all EU Member States. These directives aim at using public procurement in the context of wider public policies, such as innovation, environmental and social ones, increasing the efficiency of public spending, reinforcing legal certainty and integrating the case law on public procurement that the Court of Justice of the European Union has established. The present update reflects these changes.
13/11/2018

ES Kontaktkomitejas paziņojums (CC 1/2018)


par eurozonas banku uzraudzības mehānisma pārskatatbildības un revīzijas kārtības nepilnībām
28/06/2018

Kontaktkomitejas sagatavotais Revīzijas kompendijs par jauniešu bezdarbu un integrāciju darba tirgū


Kontaktkomiteja ir sagatavojusi Revīzijas kompendiju, kas ir jauna veida publikācija, kuras nolūks ir aktīvāk darīt zināmas revīzijas atziņas ieinteresētajām personām un plašākai sabiedrībai. Šis pirmais laidiens attiecas uz ļoti aktuālu jautājumu – jauniešu nodarbinātību un integrāciju darba tirgū. Izdevums balstās uz Kontaktkomitejas 14 locekļu revīzijas ziņojumiem, kuri sagatavoti 2013.–2017. gadā.
Jauniešu bezdarbs ir viens no svarīgākajiem jautājumiem lielākās daļas ES dalībvalstu un Eiropas iestāžu darba kārtībā. 2016. gadā vairāk nekā 4 miljoni gados jaunu eiropiešu nevarēja atrast darbu, un joprojām ir augsta to jauniešu proporcija, kuri ir bez darba ilgtermiņā. Kontaktkomitejas locekļi cenšas valstu un pārvalstiskā līmenī nodrošināt, lai jauniešu bezdarba novēršanai atvēlētie līdzekļi tiktu izmantoti efektīvi.
Kompendijs ir pieejams 24 ES valodās šajā vietnē.
13/04/2018

Status Outline - October 2017


Status Outline of EU SAI Contact Committee Activities - October 2017
14/12/2017

Report of the Task Force on European Banking Union to the Contact Committee of Supreme Audit Institutions of the European Union and the European Court of Auditors


The report is based on a parallel audit on the “prudential supervision of medium-sized and small (’less significant’) institutions in the European Union after the introduction of the Single Supervisory Mechanism”. In the audit, 5 Supreme Audit Institutions (SAIs) assessed the regulatory framework governing small and medium-sized banks in the EU as well as the design and conduct of prudential supervision. Two overarching findings emerged:
(1) The way in which banking regulation is transposed, and banking supervision of Less Significant Institutions (LSIs) is designed and conducted, varies across different EU Member States.
(2) Since the introduction of the Single Supervisory Mechanism – the first pillar of the European Banking Union – gaps in SAIs’ ability to audit banking supervision have emerged. This applies to national SAIs as well as the European Court of Auditors.
The Contact Committee urges actors at European and national level to strengthen the external audit of the public task of banking supervision. In a policy area where trillions of euros are at stake, accountability and democratic control should not be compromised.


Meklēt


Šo lapu pārvalda Eiropas Revīzijas palāta