ES tiesību akts par sīkdatnēm
Ja vēlaties apmeklēt šo vietni, saskaņā ar ES Direktīvu 2009/136/EK, informējam, ka sistēmai var piekļūt tikai pēc tam, kad ir nosūtīta sīkdatne. Ja tam nepiekrītat, piekļuve vietnei ir liegta. Sīkdatnes mērķis ir saglabāt jūsu valodas izvēli, bet nekādi personas dati netiks saglabāti. Sīkdatne uzglabās informāciju vienu gadu.

Browse publications

29/04/2020

Revīzijas kompendijs - Sabiedrības veselība


Kompendijā sniegta pamatinformācija par sabiedrības veselību, tās juridiskajiem pamatiem, galvenajiem mērķiem un saistītajiem pienākumiem dalībvalstu un ES līmenī. Kompendijā arī aprakstītas galvenās problēmas, ar kurām ES un tās dalībvalstis saskaras šajā jomā. Sabiedrības veselība ir sarežģīta revīzijas joma. Tomēr pēdējos gados veikto revīziju lielais skaits liecina par šīs jomas ievērojamo nozīmi ES iedzīvotājiem.
16/11/2018

2018 update of the toolkit for auditing public procurement


The Contact Committee, based on the work of its former working groups on public procurement, publishes since 2008 a regularly updated toolkit for auditing public procurement processes. In 2014, the European Parliament adopted three directives that revise and update the public procurement law to be transposed into the national law of all EU Member States. These directives aim at using public procurement in the context of wider public policies, such as innovation, environmental and social ones, increasing the efficiency of public spending, reinforcing legal certainty and integrating the case law on public procurement that the Court of Justice of the European Union has established. The present update reflects these changes.
13/11/2018

ES Kontaktkomitejas paziņojums (CC 1/2018)


par eurozonas banku uzraudzības mehānisma pārskatatbildības un revīzijas kārtības nepilnībām
28/06/2018

Kontaktkomitejas sagatavotais Revīzijas kompendijs par jauniešu bezdarbu un integrāciju darba tirgū


Kontaktkomiteja ir sagatavojusi Revīzijas kompendiju, kas ir jauna veida publikācija, kuras nolūks ir aktīvāk darīt zināmas revīzijas atziņas ieinteresētajām personām un plašākai sabiedrībai. Šis pirmais laidiens attiecas uz ļoti aktuālu jautājumu – jauniešu nodarbinātību un integrāciju darba tirgū. Izdevums balstās uz Kontaktkomitejas 14 locekļu revīzijas ziņojumiem, kuri sagatavoti 2013.–2017. gadā.
Jauniešu bezdarbs ir viens no svarīgākajiem jautājumiem lielākās daļas ES dalībvalstu un Eiropas iestāžu darba kārtībā. 2016. gadā vairāk nekā 4 miljoni gados jaunu eiropiešu nevarēja atrast darbu, un joprojām ir augsta to jauniešu proporcija, kuri ir bez darba ilgtermiņā. Kontaktkomitejas locekļi cenšas valstu un pārvalstiskā līmenī nodrošināt, lai jauniešu bezdarba novēršanai atvēlētie līdzekļi tiktu izmantoti efektīvi.
Kompendijs ir pieejams 24 ES valodās šajā vietnē.
13/04/2018

Status Outline - October 2017


Status Outline of EU SAI Contact Committee Activities - October 2017


Meklēt


Šo lapu pārvalda Eiropas Revīzijas palāta