ES tiesību akts par sīkdatnēm
Ja vēlaties apmeklēt šo vietni, saskaņā ar ES Direktīvu 2009/136/EK, informējam, ka sistēmai var piekļūt tikai pēc tam, kad ir nosūtīta sīkdatne. Ja tam nepiekrītat, piekļuve vietnei ir liegta. Sīkdatnes mērķis ir saglabāt jūsu valodas izvēli, bet nekādi personas dati netiks saglabāti. Sīkdatne uzglabās informāciju vienu gadu.

Darba grupa jautājumā par publiskā sektora grāmatvedības standartiem Eiropas dalībvalstīm (EPSAS)

 
 
2013. gadā Kontaktkomiteja nolēma izveidot darba grupu, lai cieši uzraudzītu Eiropas Komisijas sākto Eiropas Publiskā sektora grāmatvedības standartu (EPSAS) izstrādi. Šī darba grupa ir pilnvarota aktīvi piedalīties darba grupās, kuras Komisija izveidojusi par EPSAS pārvaldības un standartu jautājumiem. Darba grupa par to ziņo Kontaktkomitejai. Turklāt tā uzrauga attiecīgo attīstības gaitu ES un valstu līmenī, it īpaši uzturot kontaktus ar valstu finanšu ministrijām, un sniedz ieguldījumu Komisijas izveidotajā EPSAS darba grupā.
 
Kontaktpersonas:
 
Lionel Vareille (SAI Francijas), (lvareille@ccomptes.fr)
 
Ralf Olheide (SAI Vācijas), (ralf.olheide@brh.bund.de)
Šo lapu pārvalda Eiropas Revīzijas palāta