No

Eiropas Savienības dalībvalstu aug​stāko revīzijas ies​tāžu un Eiropas Revīzijas palātas vadība sanāca kopā Helsinkos 2007. gada 3. un 4. decembrī
 
 
 
Eiropas Savienības dalībvalstu augstāko revīzijas iestāžu un Eiropas Revīzijas palātas vadības Kontaktkomitejas gadskārtējo sanāksmi rīkoja Somijas augstākā revīzijas iestāde, un to vadīja Somijas valsts kontrolieris Tomass Peusti (Tuomas Pöysti) 2007. gada 3. un 4. decembrī. ES kandidātvalstu (Turcijas, Horvātijas un Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas) augstāko revīzijas iestāžu vadītāji un EUROSAI Mācību komitejas un SIGMA pārstāvji arī piedalījās šajā sanāksmē kā aktīvi novērotāji.
 
Sanāksmes programmā ietilpa seminārs par riska vadību saistībā ar ES līdzekļu labu pārvaldību. Semināra temats bija “Riska vadība, pieļaujamais riska līmenis un integrētā iekšējās kontroles sistēma ES līdzekļu pārvaldībā".
 
Semināra galvenais mērķis bija turpināt jau aizsākto diskusiju par Finanšu regulas reformu un integrētas iekšējās kontroles sistēmas plānu, kā arī diskutēt par dalībvalstu augstāko revīzijas iestāžu lomu ES līdzekļu labas pārvaldības nodrošināšanā un tās turpmākā pilnveidošanā.
 
Kā vieslektori uzstājās Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Sīms Kallass (Siim Kallas), Budžeta kontroles komitejas priekšsēdētājs Herberts Bošs (Herbert Bösch) un Somijas Parlamenta Revīzijas komisijas priekšsēdētājs Mati Ahde (Matti Ahde).
 
Pēc vieslektoru prezentācijām dažu augstāko revīzijas iestāžu vadītāji dalījās pieredzē par riska vadību un augstākās revīzijas iestādes lomu pieļaujamā riska līmeņa noteikšanā ES kontekstā.
 
Seminārā dalībnieki norādīja uz augstāko revīzijas iestāžu nozīmīgo lomu riska vadībā saistībā ar ES budžetu un vajadzību pēc vienotas izpratnes par riska kategorijām un pieļaujamajiem riska līmeņiem.
 
Semināra dalībnieki pārrunāja arī rezultātus, ko guvušas darba grupas, kuru darbība aptvēra ES līdzekļu pārvaldības specifiskas jomas: struktūrfondus, valstu augstāko revīzijas iestāžu ziņojumus par ES finanšu pārvaldību, pievienotās vērtības nodokli, publisko iepirkumu, revīzijas standartus, revīzijas kvalitāti un lauksaimniecību. Semināra nobeigumā tika sniegta informācija par ES kandidātvalstu un iespējamo kandidātvalstu, Revīzijas palātas un SIGMA sadarbības tīkla rezultātiem.