No

27 ES dalībvalstu augstāko revīzijas iestāžu un Eiropas Revīzijas palātas vadība sanāca kopā Luksemburgā 2008. gada 1. un 2. decembrī
 

 

 
Eiropas Revīzijas palāta rīkoja divu dienu gadskārtējo ES dalībvalstu augstāko revīzijas iestāžu vadītāju Kontaktkomitejas sanāksmi. Sanāksmi vadīja Eiropas Revīzijas palātas priekšsēdētājs Vitors Kaldeira (Vítor Caldeira). Sanāksmē piedalījās Eiropas Savienības 27 dalībvalstu augstāko revīzijas iestāžu vadītāji, kā arī ES kandidātvalstu augstāko revīzijas iestāžu vadītāji un EUROSAI Mācību komitejas un SIGMA pārstāvji, kuri piedalījās kā novērotāji.
 
2008. gadā Kontaktkomitejas sanāksme notika laikā, kad Eiropa un pārējās pasaules valstis joprojām cīnījās ar pasaules ekonomikas satricinājumiem pēc krīzes finanšu tirgos. Ņemot vērā šo kontekstu, 2008. gada Kontaktkomitejas sanāksmes galvenais diskusiju temats bija ES budžeta reforma un pārskatītā Lisabonas stratēģija 2008.–2010. gadam; šie jautājumi ir svarīgi finanšu krīzes pārvarēšanai gan ES kopumā, gan atsevišķās dalībvalstīs. Abus šos jautājumus sīki iztirzāja debatēs.
 
Toreizējā EK komisāre finanšu plānošanas un budžeta jautājumos Daļa Grībauskaite (Dalia Grybauskaité) sniedza galveno prezentāciju par ES budžeta reformu. Diskusijas pēc šīs prezentācijas apstiprināja, ka nepieciešams rīkoties, un norādīja uz augstāko revīzijas iestāžu nozīmīgo lomu šajā jomā. ARI veiktajam riska novērtējumam ir izšķiroša nozīme tādā finanšu vidē, kur naudas plūsma ir inerta.
 
Notika arī diskusijas par pārskatīto Lisabonas stratēģiju 2008.–2010. gadam saistībā ar jaunākajiem notikumiem pasaulē. Diskusija liecināja par cerībām, ka pārskatītā Lisabonas stratēģija varētu mazināt finanšu krīzes nelabvēlīgo ietekmi.
 
Otrajā sanāksmes dienā notika pieredzes apmaiņa un dalīšanās ar informāciju par sadarbības rezultātiem, tostarp ES līdzekļu pārvaldību konkrētās jomās un citos revīzijas jautājumos, kā arī par turpmāk īstenojamajiem pasākumiem.