No


27 ES dalībvalstu augstāko revīzijas iestāžu (ARI) un Eiropas Revīzijas palātas (ERP) vadības sanāksme Luksemburgā 2011. gada 13. un 14. oktobrī  
 
Eiropas Savienības ARI un Revīzijas palātas vadītāju Kontaktkomitejas ikgadējā sanāksme notika Revīzijas palātas telpās. Sanāksmē piedalījās vairāk nekā 80 delegātu no ES ARI, Revīzijas palātas, četru kandidātvalstu (Horvātijas, bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas, Islandes un Turcijas) ARI un no EUROSAI un SIGMA.
 
Sanāksmes centrālais notikums bija seminārs par to, kā ES ARI un Revīzijas palātu ietekmēs “Eiropas pusgads” un citi ar ES ekonomikas pārvaldību saistīti notikumi. Cita starpā apsprieda finanšu sistēmu un iestāžu regulēšanu un pārraudzīšanu, valsts atbalstu finanšu sektoram un eirokrīzes pārvaldības mehānismu revīziju.
 
Semināru atklāja trīs ievērojami runātāji, kuru amati ir cieši saistīti ar ES kopīgajiem centieniem pārvarēt ekonomikas krīzi: ES ekonomikas un monetāro lietu komisārs Olli Rēns [Olli Rehn], Eiropas Centrālās bankas priekšsēdētāja vietnieks Vitors Kastancio [Vítor Constâncio] un Luksemburgas Lielhercogistes finanšu ministrs Luks Frīdens [Luc Frieden].
 
Pēc diskusijām Kontaktkomiteja pieņēma paziņojumu, kas adresēts Eiropas Parlamentam, Eiropadomei, Eiropas Komisijai un ES dalībvalstu parlamentiem un valdībām. Kontaktkomiteja pieņēma arī rezolūciju, kurā pausts eirozonas valstu ARI aicinājums nodrošināt Eiropas Stabilitātes mehānisma pienācīgu ārējo publiskā sektora revīziju.