ES tiesību akts par sīkdatnēm
Ja vēlaties apmeklēt šo vietni, saskaņā ar ES Direktīvu 2009/136/EK, informējam, ka sistēmai var piekļūt tikai pēc tam, kad ir nosūtīta sīkdatne. Ja tam nepiekrītat, piekļuve vietnei ir liegta. Sīkdatnes mērķis ir saglabāt jūsu valodas izvēli, bet nekādi personas dati netiks saglabāti. Sīkdatne uzglabās informāciju vienu gadu.

201127 ES dalībvalstu augstāko revīzijas iestāžu (ARI) un Eiropas Revīzijas palātas (ERP) vadības sanāksme Luksemburgā 2011. gada 13. un 14. oktobrī​  
Eiropas Savienības ARI un Revīzijas palātas vadītāju Kontaktkomitejas ikgadējā sanāksme notika Revīzijas palātas telpās. Sanāksmē piedalījās vairāk nekā 80 delegātu no ES ARI, Revīzijas palātas, četru kandidātvalstu (Horvātijas, bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas, Islandes un Turcijas) ARI un no EUROSAI un SIGMA.
 
Sanāksmes centrālais notikums bija seminārs par to, kā ES ARI un Revīzijas palātu ietekmēs “Eiropas pusgads” un citi ar ES ekonomikas pārvaldību saistīti notikumi. Cita starpā apsprieda finanšu sistēmu un iestāžu regulēšanu un pārraudzīšanu, valsts atbalstu finanšu sektoram un eirokrīzes pārvaldības mehānismu revīziju.
 
Semināru atklāja trīs ievērojami runātāji, kuru amati ir cieši saistīti ar ES kopīgajiem centieniem pārvarēt ekonomikas krīzi: ES ekonomikas un monetāro lietu komisārs Olli Rēns [Olli Rehn], Eiropas Centrālās bankas priekšsēdētāja vietnieks Vitors Kastancio [Vítor Constâncio] un Luksemburgas Lielhercogistes finanšu ministrs Luks Frīdens [Luc Frieden].
 
Pēc diskusijām Kontaktkomiteja pieņēma paziņojumu, kas adresēts Eiropas Parlamentam, Eiropadomei, Eiropas Komisijai un ES dalībvalstu parlamentiem un valdībām. Kontaktkomiteja pieņēma arī rezolūciju, kurā pausts eirozonas valstu ARI aicinājums nodrošināt Eiropas Stabilitātes mehānisma pienācīgu ārējo publiskā sektora revīziju.
 
 
24/10/2011

CC-R-2011-03


Resolution on the Updating Group on Public Procurement
24/10/2011

CC-R-2011-01


Rezolūcija par eirozonas augstāko revīzijas iestāžu paziņojumu attiecībā uz ESM ārējo revīziju
14/10/2011

Kontaktkomitejas 2011. gada paziņojums


Paziņojums, kas adresēts Eiropas Parlamentam, Eiropadomei, Eiropas Komisijai un ES dalībvalstu parlamentiem un valdībām


Šo lapu pārvalda Eiropas Revīzijas palāta