No
27 ES dalībvalstu augstāko revīzijas iestāžu (ARI) un Eiropas Revīzijas palātas (ERP) vadības sanāksme Estorilā 2012. gada 18. un 19. oktobrī

Eiropas Savienības dalībvalstu augstāko revīzijas iestāžu (ARI) un Eiropas Revīzijas palātas (ERP) vadības Kontaktkomitejas gadskārtējo 2012. gada sanāksmi rīkoja Portugāles augstākā revīzijas iestāde (Tribunal de Contas) Estorilā 2012. gada 18. un 19. oktobrī. Šo sanāksmi, kuru vadīja Tribunal de Contas priekšsēdētājs Guilherme d’Oliveira Martins, apmeklēja 93 delegāti no dalībvalstu augstākajām revīzijas iestādēm un no ERP, kā arī no Horvātijas (valsts, kas pievienojas) un no četru kandidātvalstu (Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas, Melnkalnes, Serbijas un Turcijas) augstākajām revīzijas iestādēm; piedalījās arī pārstāvji no IDI-INTOSAI (Norvēģija) un SIGMA (ESAO).
 
Sanāksmes pirmo tēmu “Problēmas, ar kurām augstākās revīzijas iestādes saskaras, gatavojoties jaunajam ES finanšu shēmas periodam” aplūkoja seminārā.
 
Šo semināru apmeklēja ievērojams vieslektors Algirdas Šemeta — Eiropas komisārs, kas atbild par nodokļu politiku un muitas savienību, revīziju un cīņu pret krāpšanu. Ar saviem viedokļiem un aktuālo pieredzi iepazīstināja vairāku ES augstāko revīzijas iestāžu un ERP pārstāvji.
 
Jaunā Finanšu regula pastiprinās dalībvalstu pārskatatbildību. Jaunajos ES tiesību aktos aplūkoti tādi fundamentāli jautājumi kā dalībvalstu budžeta pārraudzības un ekonomiskās politikas pārraudzības stiprināšana, pārlieka deficīta un makroekonomikas nelīdzsvarotības korekcijas īstenošana un prasību noteikšana dalībvalstu nodokļu sistēmai.
 
ES dalībvalstu augstākās revīzijas iestāžu un ERP mērķis ir uzlabot sistēmas un pastiprināt Kopienas līdzekļu efektīvāku izlietojumu dalībvalstīs, kā arī dot ieguldījumu Eiropas Savienības jaunajos ekonomikas un nodokļu pārvaldības pasākumos; tās ir apņēmušās arī pieņemt neatkarīgu un stingru nostāju attiecībā uz tēriņu kvalitātes uzlabošanu.
 
Attiecībā uz otru tēmu — “Jaunākie sasniegumi, reaģējot uz finanšu krīzi, un augstāko revīzijas iestāžu pieredze ar to saistītajās revīzijās” — sanāksmes dalībnieki tika iepazīstināti ar dažām īpašajām analīzēm, kuras pieprasīja Kontaktkomiteja: Darba grupas, kuras uzdevums ir izpētīt iespējas sadarbībai ar Eurostat un valstu statistikas iestādēm, ziņojums; Eirozonas augstāko revīzijas iestāžu kopīgās iniciatīvas ziņojums par situāciju attiecībā uz Eiropas Stabilizācijas mehānisma ārējo revīziju; Darba grupas, kura uzņēmusies veikt eksperimentālu pētījumu, lai apzinātu valsts sektora revīzijas deficītu jomā, kas attiecas uz jauno kārtību, pasākumiem un instrumentiem, kas izveidoti valstu, ES un starpvaldību līmenī, reaģējot uz finanšu un ekonomikas krīzi, ziņojums; Nodokļu politikas revīzijas tīkla progresa ziņojums.
 
Turklāt dažas augstākās revīzijas iestādes arī iepazīstināja ar saviem viedokļiem un pieredzi, galvenokārt finanšu krīzes kontekstā, saistībā ar jaunākajiem sasniegumiem finanšu revīzijas jomā un augstāko revīzijas iestāžu lomu; grāmatvedības standartu piemērošanas sekām un IPSAS piemērotību ES dalībvalstīm; budžeta noteikumiem un valsts budžeta ieņēmumu pusi.
 
Pēc pirmās un otrās tēmas apspriešanas sanāksmes dalībniekus uzrunāja vēl viens ievērojams vieslektors — Portugāles bankas direktors Carlos da Silva Costa —, kura runa noslēdza sanāksmes tematisko daļu.
 
Pēc debatēm par iepriekš minētajām tēmām tika pieņemtas sešas rezolūcijas par turpmāku stratēģiju īstenošanu, lai palīdzētu noskaidrot augstāko revīzijas iestāžu lomu saistībā ar tādiem jauniem izaicinājumiem kā aktualitātes Eiropas Savienības ekonomiskajā pārvaldībā.
 
Delegāti arī tika īsumā iepazīstināti ar turpmāk minētajām augstāko revīzijas iestāžu darbībām: ziņojumu “Labākā revīzijas prakse un galvenie revīzijas ieteikumi par valstij un pašvaldībām piederošo uzņēmumu korporatīvās pārvaldības revīzijām” (Latvijas ARI); semināru “2000.–2006. gada plānošanas perioda noslēgšanā gūtā pieredze” (Ungārijas ARI) un revīzijām par tēmām “Valsts finanšu riska faktoru uzraudzība” (Nīderlandes ARI) un “CO2 emisiju tirdzniecības sistēmu kooperatīvās revīzijas rezultāti” (Dānijas ARI).
 
Sanāksmes laikā prezentāciju par svarīgu ANO Ģenerālās asamblejas rezolūciju A/66/209 “Publiskās pārvaldes produktivitātes, pārskatatbildības, efektivitātes un pārredzamības veicināšana, nostiprinot augstākās revīzijas iestādes” sniedza arī INTOSAI ģenerālsekretārs un Austrijas ARI priekšsēdētājs.
 
Kontaktkomitejas 2013. gada oktobra sanāksme notiks Viļņā, to rīkos Lietuvas augstākā revīzijas iestāde un vadīs valsts kontroliere Giedrė Švedienė.