No
Eiropas Savienības dalībvalstu augstāko revīzijas iestāžu un Eiropas Revīzijas palātas vadītāju kontaktkomitejas sanāksme, Bratislava, Slovākijas Republika, 2016. gada 20. un 21. oktobris
CC_meeting_Bratislava_2016.jpg

Kontaktkomitejas ikgadējo sanāksmi 2016. gada 20. un 21. oktobrī Bratislavā rīkoja un vadīja Slovākijas Republikas augstākā revīzijas iestāde. Sanāksmes rīkošanas laiks sakrita ar Slovākijas prezidentūru Eiropas Savienības Padomē. Albānijas, bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas, Melnkalnes, Serbijas un Turcijas augstāko revīzijas iestāžu (ARI) vadītāji, kā arī EUROSAI Sekretariāta pārstāvji apmeklēja sanāksmi kā aktīvi novērotāji.
Seminārs par ES enerģētikas politiku un klimata politiku
Sanāksmes galvenā tēma bija ES enerģētikas politika un klimata politika Tās mērķis bija uzlabot informētību par problēmām un iespējām, kas izriet no ES enerģētikas politikas īstenošanas, saistībā ar revīziju un pārskatatbildību. Eiropas Komisijas (EK) priekšsēdētāja vietnieks Maroš Šefčovič savā videorunā atzinīgi novērtēja Eiropas Revīzijas palātas darbu saistībā ar sagatavošanas stadijā esošo vispārējā stāvokļa apskatu par enerģētikas un klimata jautājumiem un uzsvēra, ka arī valstu ARI ir Eiropas Komisijas svarīgi partneri, jo to sniegtie apsvērumi un ieteikumi var palīdzēt uzlabot finanšu pārvaldību un labu pārvaldību valstu un ES līmenī.
Francijas, Zviedrijas, Polijas, Dānijas, Vācijas, Čehijas Republikas un Portugāles ARI un Eiropas Revīzijas palāta dalījās pieredzē un zināšanās šīs jomas revīziju veikšanā.
Kontaktkomiteja atzīmēja, ka enerģētikas un klimata jautājumi rada stratēģiskas nozīmes grūtības ES un tās dalībvalstīm. Šo problēmu risināšanai nepieciešama ES un valsts iestāžu rīcība, kā arī ARI un Eiropas Revīzijas palātas revīzijas darbs.
Kontaktkomiteja atzina, ka šos svarīgos transversālos jautājumus ARI visefektīvāk var risināt tikai kopīgi sadarbojoties. Ieguldot darbu, zināšanas un pieredzi, publiskā sektora revidenti var dot svarīgu un konstruktīvu ieguldījumu ES enerģētikas un klimata stratēģijas mērķu sasniegšanā, tostarp attiecībā uz 2020. un 2030. gada mērķiem un virzību uz 2050. gada mērķiem, kā arī ANO Klimata pārmaiņu konferences (COP 21) Parīzes klimata nolīgumu, kuru līdzdalības valstis apņēmušās pildīt.
Kontaktkomitejas seminārs par šo jautājumu parādīja, ka daudzas ARI jau bija veikušas ievērojamu revīzijas darbu par jautājumiem, kuri saistīti ar energoefektivitāti, atjaunojamajiem energoresursiem un energoapgādes drošību, un ka šīs tēmas saglabā būtisku nozīmi ARI darbā. Papildus tam ir iespējams vēl vairāk strādāt saistībā ar inovācijām enerģētikas jomā, Eiropas enerģijas tirgu integrāciju, siltumnīcefekta gāzu emisiju mērīšanu, regulāru kontroli un ziņošanu par tām, kā arī pielāgošanos klimata pārmaiņām.
Kontaktkomiteja atzinīgi vērtēja ARI vēlmi dalīties ar informāciju un revīzijas rezultātiem enerģētikas un klimata jomā un ieteica ņemt vērā attiecīgo INTOSAI un EUROSAI darba grupu paveikto. Tā atbalstīja stratēģijas “Eiropa 2020” revīzijas tīkla gatavību šo jautājumu iekļaut savā darbā. Kontaktkomiteja pozitīvi novērtēja un pieņēma Slovākijas Republikas ARI piedāvājumu rīkot semināru konkrētas revīzijas pieredzes apmaiņai un apspriešanai un Eiropas Revīzijas palātas piedāvājumu rīkot sanāksmi, kurā tiktu apzināti trūkumi un riski, kas saistīti ar transversālu enerģētikas un klimata jautājumu revīziju.
Citi sanāksmē apspriesti jautājumi
Slovākijas Republikas ARI sniedza kopsavilkumu par darbu, ko pēdējā gadā bija veikušas Kontaktkomitejas dažādas darba grupas, uzdevumgrupas un tīkli. Serbijas ARI sniedza informāciju par ES kandidātvalstu un potenciālo kandidātvalstu ARI tīkla darbībām.
Latvijas ARI izklāstīja revīziju par ostas darbību pārvietošanu projām no Rīgas vēsturiskā centra. Nīderlandes ARI ziņoja par noritošo darbu produktu drošības jomā, īpaši produktu marķēšanu ar CE zīmi.
Kontaktkomiteja arī atbalstīja priekšlikumu atjaunināt pārbaudes sarakstus un pamatnostādnes par publiskā iepirkuma revīziju.
Nākamo Komitejas sanāksmi uzņems un vadīs Eiropas Revīzijas palāta.