ES tiesību akts par sīkdatnēm
Saskaņā ar ES Direktīvu 2009/136/EK, informējam, ka jūsu ierīcē tiks saglabāta sīkdatne. Ja tam piekrītat, sistēma (vienu gadu ) uzglabās informāciju par jūsu valodas izvēli nākamjos tīmekļa vietnes apmeklējumos; ja nepiekrītat, tīmekļa vietne būs apskatāma jūsu izvēlētajā valodā tikai šī apmeklējuma laikā. Sīkdatnes mērķis ir vienīgi saglabāt jūsu valodas izvēli, bet nekādi personas dati netiks saglabāti.

2017

ES dalībvalstu augstāko revīzijas iestāžu un Eiropas Revīzijas palātas vadītāju kontaktkomitejas sanāksme 2017. gada 12.-13. oktobrī Luksemburgā
Logo-CC2017.png
 
Kontaktkomitejas gadskārtējā 2017. gada sanāksme notika Eiropas Revīzijas palātā (ERP) Luksemburgā, un to organizēja un vadīja Eiropas Revīzijas palāta. Sanāksmē kā aktīvi novērotāji piedalījās kandidātvalstu un potenciālo kandidātvalstu augstāko revīzijas iestāžu (ARI) vadītāji, kā arī EUROSAI sekretariāta un SIGMA pārstāvji.

Kontaktkomitejas sanāksmes diskusiju galvenā tēma bija ARI iespējamais ieguldījums, ko tās varētu sniegt, lai Eiropas Savienība atgūtu iedzīvotāju uzticēšanos. Šādu izvēli noteica arvien lielākie izaicinājumi, ar ko saskaras ES un tās dalībvalstis, un pieaugošais spiediens uz to publiskajām finansēm, kā arī iedzīvotāju acīmredzami iedragātā uzticēšanās valsts un ES iestādēm. Šajā kontekstā dalībnieki izskatīja arī augstāko revīzijas iestāžu inovatīvos revīzijas produktus un saziņu ar ieinteresētajām personām nolūkā vairot uzticēšanos valsts un pārvalstiskām valsts iestādēm. Diskusijas vadīja Šveices ARI direktora vietniece Brigitte Christ.
 
Trīs viesi bija uzaicināti izteikt viedokli par minēto tēmu paneļdiskusijā. Eiropas Parlamenta deputāts un Budžeta komitejas priekšsēdētājs Jean Arthuis šo jautājumu aplūkoja no ES viedokļa. Publiskā sektora integritātes eksperts Janos Bertok sniedza ESAO skatījumu uz iespējām atjaunot uzticēšanos ar labākas pārvaldības palīdzību. Visbeidzot, Skotijas Zvērinātu grāmatvežu institūta galvenā izpildpersona Anton Colella dalījās domās par revidenta profesiju, kuras pārstāvji sniedz sabiedrībai uz vērtībām orientētus pakalpojumus.
 
Diskusijā piedalījās arī Somijas ARI pārstāve Tytti Yli-Viikari, Portugāles ARI pārstāvis Vítor Caldeira un ERP pārstāvis Alex Brenninkmeijer. Kay Scheller no Vācijas ARI, Arno Visser no Nīderlandes ARI un Didier Migaud no Francijas ARI dalījās pieredzē, kas gūta saziņā ar ieinteresētajām personām, minot konkrētus piemērus.
 
Turpmāko diskusiju laikā Kontaktkomiteja uzklausīja informāciju par tās darba struktūru un nozares partneru veiktajām darbībām, kā arī par tās locekļu – augstāko revīzijas iestāžu – attiecīgajām darbībām, tostarp galīgos ziņojumus par paralēlajām revīzijām saistībā ar struktūrfondu ieguldījumu tādās stratēģijas “Eiropa 2020” jomās kā nodarbinātība un/vai izglītība (Vācijas, Nīderlandes un Maltas ARI vadībā), kā arī saistībā ar riskiem, kas apdraud publisko finanšu ilgtspēju (Zviedrijas un Somijas ARI vadībā).

Nākamā sanāksme notiks 2018. gada oktobrī Horvātijā, un to uzņems un vadīs Horvātijas augstākā revīzijas iestāde.
 
 

 

gerhard-steger-video.PNG

Šo lapu pārvalda Eiropas Revīzijas palāta