No
​ES dalībvalstu augstāko revīzijas iestāžu kontaktkomitejas sanāksme 2019. gada 27. un 28. jūnijā Varšavā
 
 

Kontaktkomitejas gadskārtējā sanāksme notika Polijas Augstākajā revīzijas iestādē (NKI), un to vadīja iestādes priekšsēdētājs Krzysztof Kwiatkowski. Kā novērotāji sanāksmē piedalījās kandidātvalstu augstāko revīzijas iestāžu (ARI) vadītāji un SIGMA pārstāvji.

Sanāksmes galvenais pasākums bija seminārs “Digitālā Eiropa: ES augstāko revīzijas iestāžu izaicinājumi un iespējas", un to vadīja Somijas valsts revidente Tytti Yli-Viikari. Ņemot vērā Eiropas Komisijas prioritāti ieviest Digitālā vienotā tirgus stratēģiju, tostarp pamatiniciatīvu “Digitālā programma Eiropai", kā arī arvien lielāko nepieciešamību augstākajām revīzijas iestādēm revīzijas procesos izmantot digitālus rīkus, seminārs radīja iespēju apspriest augstāko revīzijas iestāžu lomu ES digitalizācijā. Apspriedi atklāja Polijas digitālo lietu ministrs Marek Zagórski, Eiropas Parlamenta deputāts no 2014. gada līdz 2019. gadam Michał Boni un Komisijas Komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģiju ģenerāldirektorāta pārstāve Małgorzata Nikowska, kura aplūkoja tematu gan no dalībvalsts (Polijas) iedzīvotāju, gan Komisijas skatu punkta.

Pēc semināra notika divas paneļdiskusijas. Pirmo vadīja Janar Holm (Igaunijas ARI), un tajā piedalījās Charles Deguara (Maltas ARI), Stefan Lundgren (Zveidrijas ARI) un Tomaž Vesel (Slovēnijas ARI); tika apspriestas lietderības revīziju problēmas un iespējas saistībā ar ES un valstu programmām e-pārvaldes un kiberdrošības jomā. Debatēs īpaši tika uzsvērta digitālās pārveides ietekme uz augstāko revīzijas iestāžu darbu, kurš arvien vairāk pievēršas IT revīzijām.

Otrā paneļdiskusija, ko vadīja Manfred Kraff (Eiropas Komisijas Iekšējais revīzijas dienests), cita starpā bija veltīta digitālo resursu izmantošanai revīzijā. Tajā piedalījās Vítor Caldeira (Portugāles ARI), Kay Scheller (Vācijas ARI), Arno Visser (Nīderlandes ARI) un Tytti Yli-Viikari (Somijas ARI). Paneļdiskusijas laikā dalībniekus iepazīstināja ar labas prakses piemēriem: novatoriskām pieejām, stratēģijām un rīkiem, kas var palīdzēt augstākajām revīzijas iestādēm nodrošināt veikto revīziju pievienoto vērtību.

ES augstākās revīzijas iestādes sekmē digitalizāciju, īstenojot savas pilnvaras un savā darbā atbilstīgos gadījumos ieviešot digitālus rīkus un risinājumus. Kontaktkomiteja secināja, ka ES augstākajām revīzijas iestādēm, lai tās veiktu tām uzticēto lomu šajā procesā, ir

  • jārevidē būtiskākās darbības un spējas digitalizācijas ieviešanā;
  • jānodrošina, lai digitalizācijas dēļ netiktu apgrūtinātas augstāko revīzijas iestāžu tiesības piekļūt būtiskai informācijai un datiem;
  • jānodrošina augstāko revīzijas iestāžu digitālā gatavība šāda veida revīziju veikšanai, un tālab tām ir jāiegulda tehnoloģijā, idejās un cilvēkos;
  • attiecīgi jāoptimizē augstāko revīzijas iestāžu revīzijas pieejas un procedūras;
  • jāizmanto digitāla saziņa, cenšoties informāciju padarīt pieejamu pilsoniskajai sabiedrībai, un darba procesā atbilstīgos gadījumos jāapspriežas ar ieinteresētajām personām.

 
Sanāksmes otrajā dienā Kontaktkomiteja pieņēma zināšanai tās darba struktūru veikto darbību rezultātus, citas plānotās darbības, kā arī gaisa kvalitātes starptautiskās revīzijas (to koordinēja Polijas un Nīderlandes ARI) un publiskā sektora IKT infrastruktūras revīzijas (Latvijas ARI) iznākumus.

Nākamo Kontaktkomitejas sanāksmi, kas paredzēta 2020. gada oktobrī, uzņems Eiropas Revīzijas palāta.