ES tiesību akts par sīkdatnēm
Ja vēlaties apmeklēt šo vietni, saskaņā ar ES Direktīvu 2009/136/EK, informējam, ka sistēmai var piekļūt tikai pēc tam, kad ir nosūtīta sīkdatne. Ja tam nepiekrītat, piekļuve vietnei ir liegta. Sīkdatnes mērķis ir saglabāt jūsu valodas izvēli, bet nekādi personas dati netiks saglabāti. Sīkdatne uzglabās informāciju vienu gadu.

Kontaktkomitejas pamatuzdevuma apraksts

 
Kontaktkomiteja ir autonoms, neatkarīgs un apolitisks forums, kurā apvienojušies Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu augstāko revīzijas iestāžu (ARI) un Eiropas Revīzijas palātas vadītāji. Šis forums dod iespēju apspriest un risināt kopīgi interesējošus jautājumus, kuri ir saistīti ar ES.
 
Šajā kontekstā Kontaktkomiteja ir apņēmusies
  • veicināt dialogu un sadarbību revīzijas un ar to saistītu darbību jomā,
  • sagatavot un izplatīt kopējas nostājas dokumentus par aktuālākajiem revīzijas un pārskatatbildības jautājumiem,
  • atbalstīt Kontaktkomitejas dalībnieces ARI un to valstu ARI, kuras ir iesaistītas ES paplašināšanās politikā.  
 
Nostiprinot dalībiestāžu sadarbību, Kontaktkomiteja veicina efektīvu ārējo revīziju un pārskatatbildību Eiropas Savienībā un palīdz uzlabot ES finanšu pārvaldību un labas pārvaldības praksi ES iedzīvotāju labā.
Šo lapu pārvalda Eiropas Revīzijas palāta