​ 

Fiskālās politikas revīzijas tīklu izveidoja 2008. gadā, pamatojoties uz Somijas un Zviedrijas ARI kopīgas rīcības priekšlikumu.
 
Tīkla mērķis ir uzlabot valsts fiskālās politikas revīzijā izmantoto metodoloģiju un praksi, izmantojot labākās prakses paraugus un informācijas apmaiņu starp šajā jomā aktīvajām ARI. Izveidot ar šo jautājumu praktiski strādājošo darbinieku tīklu un dalīties informācijā ar ieinteresētajām ARI ir būtiski svarīgi.
 
Tīkls nosaka etalonus (labākā prakse, datu apkopošana), apmainās ar informāciju un organizē kolokvijus un seminārus, kuros izplatīta par fiskālās politikas revīzijas jautājumiem pieejamo informāciju.
 
Papildu informācija:
 
Matti Okko, Somijas augstākā revīzijas iestāde,
 
 
 ​​​