ES tiesību akts par sīkdatnēm
Ja vēlaties apmeklēt šo vietni, saskaņā ar ES Direktīvu 2009/136/EK, informējam, ka sistēmai var piekļūt tikai pēc tam, kad ir nosūtīta sīkdatne. Ja tam nepiekrītat, piekļuve vietnei ir liegta. Sīkdatnes mērķis ir saglabāt jūsu valodas izvēli, bet nekādi personas dati netiks saglabāti. Sīkdatne uzglabās informāciju vienu gadu.

Publiskā iepirkuma darba grupa / Publiskā iepirkuma aktualizācijas grupa

Kontaktkomiteja 2004. gadā izveidoja darba grupu, kurai uzdeva izstrādāt un uzturēt publiskā iepirkuma revīzijai veltītu tīmekļa vietni.
 
Publiskā iepirkuma darba grupa izstrādāja:
  • iepirkuma finanšu revīzijās izmantojamas kontrollapas,
  • norādījumus par ES iepirkuma noteikumiem un attiecīgajiem Eiropas Kopienu Tiesas spriedumiem,
  • galvenos jautājumus kā uzziņas materiālu revidentiem, kuri izvērtē publiskā sektora iestāžu organizēto publisko iepirkumu,
  • augstāko revīzijas iestāžu publicēto ziņojumu kopsavilkumus.
 
Publiskā iepirkuma darba grupa bija izpildījusi savu mandātu 2008. gadā. Pēc šīs grupas slēgšanas Kontaktkomiteja savā 2008. gada sanāksmē uzdeva Publiskā iepirkuma aktualizācijas grupai atjaunināt iepriekšējās darba grupas rezultātus un datus. Aktualizācijas grupa beidza darbību 2010. gadā. Atjauninātie rezultāti un dati ir pieejami sabiedrības apspriešanai.
 
Papildu informācija:
 
Franz Wascotte kungs (līdzpriekšsēdētājs), Beļģijas augstākā revīzijas iestāde (eu@ccrek.be)
 
Nataša Skrt Kos kundze (līdzpriekšsēdētāja), Slovēnijas augstākā revīzijas iestāde (natasa.skrt-kos@rs-rs.si)
 

Saistītie ziņojumi: 
18/07/2012

Checklists for Financial and Compliance Audit of Public Procurement


The Working Group drafted a common checklist, to be used when auditing public procurement processes and meant to be relevant and applicable for audits within different frameworks and with different objectives, requirements and procedures. The checklist begins with an analysis of the procurement function, and is organised according to the main stages of the procurement process, such as pre-tender stage, choice of procurement procedure, publicity and notifications used, identification of potential bidders, evaluation of tenders and award procedure. Specific attention is given to additional works and supplies as a frequent form of direct contracting. In addition, the checklists take fraud and corruption risks into consideration.
18/07/2012

EU Public Sector Procurement Directive 2004/18/EC - Guideline for Auditors


The Working Group submitted a comprehensive Guideline for Auditors on EU Public Sector Procurement Directive 2004/18/EC.


Šo lapu pārvalda Eiropas Revīzijas palāta