No
​ERK (onder Frans voorzitterschap)
Het EU-Contactcomité vergaderde te Luxemburg op 18 en 19 oktober 2010
 
 
In het kader van dit Comité komen jaarlijks de hoofden van de HCI’s van de EU, de president van de Europese Rekenkamer alsmede de voorzitters van de HCI’s van de (potentiële) kandidaat-lidstaten bijeen. In 2010 was de Europese Rekenkamer te Luxemburg voor het eerst gastheer voor het Contactcomité, dat werd voorgezeten door de eerste voorzitter van de Franse rekenkamer, in nauwe samenwerking evenwel met de president van de Europese Rekenkamer, Vítor Caldeira. Dankzij deze regeling kon blijven worden gewerkt met een ‘trojka’ van de drie presidenten die belast zijn met de voorbereiding van de Comités; in 2011 zal het Comité opnieuw in Luxemburg bijeenkomen.
 
Zoals nu sinds enkele jaren gebruikelijk is, werd de bijeenkomst geopend met een seminar dat dit jaar was gewijd aan de rol van de nationale parlementen sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon. Verschillende gastsprekers brachten diverse historische, juridische, institutionele of politieke aspecten ter sprake: Jean Laporte, directeur van de dienst Europese zaken van de Franse Senaat, Colette Flesch, oud-Minister van Buitenlandse zaken, voormalig lid van de Kamer van Afgevaardigden van Luxemburg en van het Europees Parlement, en Edward Leigh, lid van het Britse Lagerhuis en oud-voorzitter van het Comité voor openbare rekeningen. De presidenten Tuomas Poysti, van de Finse HCI, Guilherme d’Oliveira Martins, van de Portugese Rekenkamer, en Jacek Jezierski, van de Poolse HCI, namen eveneens het woord.
 
De nationale parlementen, waaraan krachtens het Verdrag van Lissabon controlebevoegdheid inzake het subsidiariteitsbeginsel werd verleend, spelen een steeds actievere rol op communautair terrein. Het beheer en de controle van de Europese middelen spelen in het openbare debat echter nog een beperkte rol, die verschilt per lidstaat.
 
De herziening van het Financieel Reglement vormde eveneens de aanleiding tot een bespreking van de ontwikkeling van de controle in het bijzijn van Commissaris Algirdas Semeta, verantwoordelijk voor Belastingen en Douane-unie, audit en fraudebestrijding. Het zeer geanimeerde debat ging met name over het begrip ‘aanvaardbaar foutenrisico’.
 
Ook bood het Comité de gelegenheid om ervaringen uit te wisselen over controles van Europese middelen; er werden twee presentaties gegeven, door de HCI’s van Denemarken, respectievelijk Nederland.
 
Wat de activiteiten van het Comité en zijn werkgroepen betreft, kunnen verschillende fasen van betekenis worden genoemd: uitvoerige bezinning op het bestuur van het Comité, naar aanleiding van de peiling onder de presidenten, leidde tot het herdefiniëren van zijn activiteiten aan de hand van de communautaire vraagstukken en debatten; de werkgroep 'Gemeenschappelijke controlestandaarden’ heeft zijn eindrapport gepresenteerd, en tot slot werd er begonnen met twee nieuwe activiteiten, aangestuurd van de Nederlandse en Letse HCI’s.
Op al deze gebieden dragen de contactambtenaren de verantwoordelijkheid voor de follow-up en het bevorderen van de tenuitvoerlegging van de besluiten van het Comité.