No
De Presidenten van de Hoge Controle-instanties (HCI’s) van de 27 lidstaten van de EU en de Europese Rekenkamer (ERK) kwamen op 18-19 oktober 2012 in Estoril in vergadering bijeen

De jaarlijkse vergadering van het Contactcomité van de Presidenten van de Hoge Controle‑instanties van de EU (HCI’s) en van de Europese Rekenkamer (ERK) vond plaats op 18 en 19 oktober 2012 in Estoril op uitnodiging van de Portugese Tribunal de Contas. De vergadering werd voorgezeten door de president van de Tribunal de Contas, de heer Guilherme d’Oliveira Martins, en bijgewoond door 93 afgevaardigden van de HCI’s van de lidstaten en de ERK, alsmede de HCI’s van Kroatië (toetredend land) en vier kandidaat-lidstaten (de voormalige Joegoslavische republiek Macedonië, Montenegro, Servië en Turkije); ook vertegenwoordigers van IDI-INTOSAI (Noorwegen) en SIGMA (OESO) namen deel.
 
Het eerste onderwerp van de vergadering “Uitdagingen voor de HCI’s bij de voorbereiding op de volgende financiële kaderperiode van de EU” werd besproken in een seminar.
 
Dit werd bijgewoond door een vooraanstaand gastspreker, de heer Algirdas Šemeta, Europees Commissaris voor belastingen en douane-unie, audit en fraudebestrijding. Vertegenwoordigers van diverse HCI’s van de EU en de ERK presenteerden hun standpunten en recente ervaringen.
 
Het nieuwe Financieel Reglement zal de verantwoordingsplicht van de lidstaten versterken. Nieuwe EU-regelgeving betreft fundamentele kwesties zoals de versterking van het toezicht op de begroting en op het economisch beleid van de lidstaten, de handhaving van correctie van buitensporige tekorten en macro-economische onevenwichtigheden en de vaststelling van eisen voor hun belastingkader.
 
De HCI’s van de lidstaten en de ERK willen bijdragen aan betere systemen en een grotere doeltreffendheid in de nationale besteding van de communautaire middelen, alsook aan nieuwe maatregelen van de Europese Unie inzake economie en fiscaal beheer; ook hebben zij zich ertoe verbonden een onafhankelijk en strikt standpunt in te nemen wat betreft een verbetering van de uitgavenkwaliteit.
 
In verband met het tweede onderwerp “Recente ontwikkelingen in de reactie op de financiële crisis en de ervaringen van de HCI’s met de desbetreffende controles” werden de resultaten gepresenteerd van enkele specifieke, door het Contactcomité gevraagde analyses: het verslag van de taskforce ter verkenning van de mogelijkheden tot samenwerking met Eurostat en de nationale instanties voor de statistiek, de stand van zaken wat betreft het gemeenschappelijk initiatief van de HCI’s in de eurozone betreffende de externe controle van het Europees Stabiliteitsmechanisme, het verslag van de werkgroep voor een voorbereidende studie inzake mogelijke gebreken van de overheidscontrole op het terrein van nieuwe regelingen, maatregelen en instrumenten op nationaal, Europees en intergouvernementeel niveau in antwoord op de financiële en economische crisis, het voortgangsverslag van het Netwerk Controle fiscaal beleid.
 
Tevens presenteerden enkele HCI’s hun opvattingen en ervaringen – meestal in het kader van de financiële crisis – met betrekking tot recente ontwikkelingen in de financiële controle en de rol van de HCI’s, de implicaties wat betreft boekhoudnormen en de geschiktheid van IPSAS voor de EU-lidstaten, de begrotingsregels en de ontvangstenzijde van de overheidsbegroting.
 
Na de bespreking van de onderwerpen I en II sprak een andere vooraanstaande gastspreker, de heer Carlos da Silva Costa, president van de Banco de Portugal, de vergadering toe, waarmee het thematische gedeelte van de vergadering werd afgesloten.
 
Op basis van de debatten over de voornoemde onderwerpen werden zes resoluties goedgekeurd betreffende de implementatie van toekomstige strategieën ter verduidelijking van de rol van de HCI’s in het licht van nieuwe uitdagingen zoals de recente ontwikkelingen in het economisch bestuur in de Europese Unie.
 
De afgevaardigden werden ook geïnformeerd over de volgende activiteiten van de HCI’s: een verslag van de HCI van Letland over beste praktijken en belangrijke aanbevelingen betreffende corporate governance audit bij overheids- en gemeentebedrijven; het seminar van de HCI van Hongarije over de ervaring opgedaan tijdens de afsluiting van de programmeringsperiode 2000‑2006, en de controles Monitoren van de risico’s voor de overheidsfinanciën (HCI Nederland) en Resultaten van de coöperatieve controle van de CO2‑emissiehandelssystemen (HCI Denemarken).
Tijdens de vergadering was er ook een presentatie door de secretaris-generaal van INTOSAI en de president van de HCI van Oostenrijk over een belangrijke resolutie van de Algemene vergadering van de Verenigde Naties (A/66/209) betreffende het bevorderen van de doelmatigheid, verantwoording, doeltreffendheid en transparantie van overheden door het versterken van de Hoge Controle-instanties.
 
De vergadering van het Contactcomité in oktober 2013 zal plaatsvinden in Vilnius, op uitnodiging van de HCI van Litouwen en onder voorzitterschap van de president van de HCI, mevrouw Giedré Svediené.