No
Vergadering van het Contactcomité van de presidenten van de hoge controle-instanties van de Europese Unie en de Europese Rekenkamer, Bratislava, Slowaakse Republiek, 20-21 oktober 2016CC_meeting_Bratislava_2016.jpg

Van 20 tot 21 oktober 2016 vond in Bratislava de jaarlijkse vergadering van het Contactcomité plaats, die dit jaar werd georganiseerd en voorgezeten door de hoge controle-instantie van de Slowaakse Republiek. De vergadering viel in de periode van het Slowaakse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. De presidenten van de hoge controle-instanties (HCI's) van Albanië, de voormalige Joegoslavische republiek Macedonië, Montenegro, Servië en Turkije, alsmede vertegenwoordigers van het secretariaat van EUROSAI woonden de vergadering bij als actieve waarnemers.
Seminar over het EU-energiebeleid en klimaat
Het belangrijkste onderwerp van de vergadering was het EU-energiebeleid en het klimaat. Het doel was om het bewustzijn te vergroten omtrent de uitdagingen en kansen die voortvloeien uit de uitvoering van het energiebeleid van de EU wat betreft controle en verantwoording. De vicevoorzitter van de Europese Commissie (EC) Maroš Šefčovič sprak in zijn videotoespraak zijn waardering uit voor de lopende werkzaamheden van de Europese Rekenkamer met het oog op het landschapsoverzicht (de landscape review) van energie- en klimaatvraagstukken en onderstreepte dat de nationale HCI's ook belangrijke partners van de Europese Commissie zijn, omdat hun opmerkingen en aanbevelingen kunnen bijdragen tot een beter financieel beheer en goed bestuur op nationaal en EU-niveau.
De HCI’s van Frankrijk, Zweden, Polen, Denemarken, Duitsland, de Tsjechische Republiek en Portugal en de Europese Rekenkamer deelden hun ervaring en kennis wat betreft controles op dit gebied.
Het Contactcomité merkte op dat energie- en klimaatvraagstukken zeer belangrijke strategische uitdagingen voor de EU en haar lidstaten vormen. Deze uitdagingen rechtvaardigen dat relevante EU- en nationale instanties maatregelen nemen en ook dat nationale HCI’s en de Europese Rekenkamer controlewerkzaamheden verrichten.
Het Contactcomité onderkende dat de HCI’s alleen door samen te werken deze belangrijke horizontale kwesties op de meest doeltreffende wijze kunnen aanpakken. Door middel van hun werk, kennis en ervaring kunnen overheidscontroleurs een relevante en constructieve bijdrage leveren tot de verwezenlijking van de streefdoelen van de energie- en klimaatstrategie van de EU, waaronder de streefdoelen voor 2020 en 2030 en het traject naar 2050, alsmede het COP21-klimaatakkoord van Parijs, waartoe de lidstaten zich hebben verbonden.
Uit het seminar van het Contactcomité over dit onderwerp bleek dat veel HCI’s al een aanzienlijke hoeveelheid controlewerkzaamheden hebben verricht ten aanzien van onderwerpen die verband houden met energie-efficiëntie, duurzame energie en energiezekerheid en dat deze thema’s van groot belang blijven in het werk van de HCI’s. Daarnaast kunnen er meer werkzaamheden worden ontplooid met betrekking tot innovatie op het gebied van energie, de integratie van Europese energiemarkten, het meten, monitoren en rapporteren van broeikasgasemissies, alsmede de aanpassing aan klimaatverandering.
Het Contactcomité was verheugd over de bereidheid van de HCI’s om informatie en controleresultaten op het gebied van energie en klimaat te delen, en stelde voor om tevens rekening te houden met de werkzaamheden van relevante INTOSAI- en EUROSAI-werkgroepen. Het was ingenomen met de mogelijkheid om dit onderwerp op te nemen in de activiteiten van het netwerk voor de controle van de Europa 2020-strategie. Het waardeerde en aanvaardde het aanbod van de HCI van de Slowaakse Republiek om een seminar te organiseren om specifieke controle-ervaringen te delen en te bespreken, alsook dat van de Europese Rekenkamer om een vergadering te organiseren teneinde hiaten en risico’s in verband met de controle van horizontale energie- en klimaatvraagstukken te identificeren.
Andere tijdens de vergadering besproken kwesties
De HCI van de Slowaakse Republiek gaf een kort overzicht van de werkzaamheden die het afgelopen jaar waren verricht door de verschillende werkgroepen, taskforces en netwerken van het Contactcomité. De HCI van Servië verstrekte informatie over de activiteiten van het netwerk van HCI’s van de landen die kandidaat of potentieel kandidaat zijn voor het EU-lidmaatschap.
De HCI van Letland gaf een presentatie over haar controle inzake de overdracht van havenactiviteiten vanuit het historische centrum van Riga. De HCI van Nederland bracht verslag uit over haar lopende werkzaamheden op het gebied van productveiligheid, en met name het aanbrengen van het CE-merk op producten.
Het Contactcomité steunde ook het voorstel om de checklists en richtsnoeren inzake de controle van overheidsopdrachten te actualiseren.
De volgende vergadering van het Contactcomité zal worden gehouden bij en voorgezeten door de Europese Rekenkamer.