Vergadering van het Contactcomité van de voorzitters van de hoge controle-instanties van de lidstaten van de Europese Unie en de Europese Rekenkamer
Dubrovnik, 11-12 oktober 2018

logo HR CC-final3.png
 
 
De jaarlijkse vergadering van het Contactcomité werd voorgezeten en georganiseerd door de natio​nale rekenkamer van de Republiek Kroatië in Dubrovnik op 11 en 12 oktober 2018. Naast de delegaties van de hoge controle-instanties (HCI's) van de lidstaten en de Europese Rekenkamer woonden de voorzitters van de HCI's van kandidaat-lidstaten en vertegenwoordigers van SIGMA de vergadering als actieve waarnemers bij.
 
De vergadering werd geopend door Ivan Klešić, auditeur-generaal van de Republiek Kroatië, en Grozdana Perić, lid van het Kroatisch Parlement en voorzitter van de commissie financiën en begroting van dat parlement.
 
De eerste dag van de vergadering bestond uit een seminar getiteld “Interactie met burgers — het openen van HCI's". Tegen de achtergrond van de huidige ontwikkelingen op nationaal en supranationaal niveau (zoals de Brexit, migratie, veiligheid en klimaatverandering) bood het thema van het seminar een breed scala aan onderwerpen en de gelegenheid om relevante uitdagingen en kansen voor de HCI's te bespreken met het oog op de vergroting van hun doelmatigheid.
 
Het seminar werd ingeleid door Ivica Tolić, lid van het Europees Parlement, Karen Hill, directeur van SIGMA, en Laetitia Veriter, directeur van Citizens for Europe. De heer Tolić gaf een overzicht van de toestand van de Europese Unie, terwijl mevrouw Hill SIGMA's visie op en ervaring met interactie met burgers uiteenzette. Mevrouw Veriter benadrukte de noodzaak om te verkennen hoe burgers bij de controle van overheidsfinanciën kunnen worden betrokken.
 
Bij de hieropvolgende paneldiscussie tussen Charles Deguara, auditeur-generaal van Malta, Kay Scheller, voorzitter van de HCI van Duitsland, en Klaus-Heiner Lehne, president van de Europese Rekenkamer, werden positieve ervaringen met en beperkingen van de interactie van HCI's met burgers belicht. De deelnemers waren het erover eens de HCI's meer moeten investeren in het opbouwen van relaties, willen ze het potentieel van de interactie met burgers volledig benutten.
 
Op de tweede dag van de vergadering werd verslag uitgebracht van de lopende en onlangs afgeronde activiteiten van het Contactcomité, alsmede EU-gerelateerde controles verricht door de HCI's van Duitsland, de Tsjechische Republiek, Italië en Polen.
 
Aan het eind van de vergadering werd het voorzitterschap van het Contactcomité overgedragen aan de voorzitter van de HCI van Polen, die de vergadering van het Contactcomité van 2019 in Warschau zal organiseren.