EU-cookiewet
Krachtens EU-Richtlijn 2009/136/EG wordt u geïnformeerd dat er een cookie op uw computer of ander apparaat wordt opgeslagen. Als u het accepteert, onthoudt het systeem uw taalkeuze voor toekomstige bezoeken aan de website (gedurende een jaar). Als u het cookie weigert, blijft uw taalkeuze enkel voor dit bezoek bewaard. Het betreffende cookie zal enkel worden gebruikt om uw taalvoorkeuren te bewaren, maar zal geen persoonlijke gegevens opslaan.

2014

Vergadering van het Contactcomité van de presidenten van de hoge controle-instanties van de Europese Unie en de ERK, Luxemburg, 15-17 oktober 2014
De jaarlijkse vergadering van het Contactcomité van 2014 werd voorgezeten door en gehouden bij de Europese Rekenkamer (ERK) te Luxemburg. De presidenten van de hoge controle-instanties (HCI’s) van Albanië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Montenegro, Servië en Turkije, alsmede vertegenwoordigers van het secretariaat van Eurosai en Sigma, woonden de vergadering bij als actieve waarnemers.
 
Het voornaamste onderwerp dat tijdens de vergadering van het Contactcomité werd besproken, was de verbetering van de samenwerking tussen zijn leden. Het Contactcomité was het erover eens dat het verkennen van mogelijkheden tot verdere samenwerking voordelen opleverde, en als eerste stap stelde het een mechanisme voor vroegtijdige waarschuwing in om EU-ontwikkelingen te monitoren, zijn lid-HCI’s hierover te informeren en passende maatregelen voor te stellen.
 
De presidenten van de HCI’s kwamen tevens overeen dat verbeterde samenwerking ook concrete controleactiviteiten zou moeten omvatten die kunnen bijdragen tot de verbetering van het financieel beheer van EU-beleid en –maatregelen die worden uitgevoerd op EU- en nationaal niveau. Er zullen voorstellen worden ontwikkeld ter verbetering van de samenwerking inzake controle, met name op de gebieden van de Europa 2020-strategie en de bankenunie.
 
Er waren twee gastsprekers uitgenodigd om hun standpunt inzake de besproken thema’s uiteen te zetten. De heer Šoltes, vicevoorzitter van de Commissie CONT van het Europees Parlement en permanent rapporteur voor de betrekkingen met de ERK, presenteerde de resolutie van het Europees Parlement van 4 februari 2014, en met name het gedeelte betreffende de samenwerking tussen de nationale HCI’s en de ERK. Hij was ingenomen met het feit dat er reeds aanzienlijke vooruitgang was geboekt voor veel in de resolutie genoemde aspecten van de samenwerking, al was de communicatie met het Europees Parlement voor verbetering vatbaar. De heer Nunes de Almeida, directeur Overheidsopdrachten bij DG MARKT van de Europese Commissie, leverde een bijdrage aan de discussie tijdens de sessie waarin de ERK haar standpunt inzake het eerste EU-corruptiebestrijdingsverslag uiteenzette.
 
Tijdens de volgende vergadering – die zal plaatsvinden bij, en worden voorgezeten door de nationale Rekenkamer van Letland in juni 2015 – zullen de presidenten van de HCI’s de gelegenheid krijgen tot follow-up inzake de in Luxemburg genomen besluiten.
 
16/10/2014

CC-R-2014-03


Resolution on the updating of the CC Procedural Guidance and CC Statement on the role of 'Acting Chair'
16/10/2014

CC-R-2014-02


Resolution on the establishment of an early warning mechanism of the Contact Committee
16/10/2014

CC-R-2014-01


Resolution on Public Sector Accounting Standards for European Member States (EPSAS)


07/05/2015

2014 Contact Committee meeting poster - SAI of Poland


Revised CC Procedural Guidance and Statement on the role of the Chair
07/05/2015

2014 Contact Committee meeting poster - SAI of Poland


Supreme Audit Institutions’ cooperation with National Statistical Institutions

Results of 2014 survey

07/05/2015

2014 Contact Committee meeting poster - SAI of Poland


EU-related audits of the Polish SAI

10 years of Poland’s EU membership


Deze site wordt beheerd door de Europese Rekenkamer