EU-cookiewet
Krachtens EU-Richtlijn 2009/136/EG wordt u geïnformeerd dat er een cookie op uw computer of ander apparaat wordt opgeslagen. Als u het accepteert, onthoudt het systeem uw taalkeuze voor toekomstige bezoeken aan de website (gedurende een jaar). Als u het cookie weigert, blijft uw taalkeuze enkel voor dit bezoek bewaard. Het betreffende cookie zal enkel worden gebruikt om uw taalvoorkeuren te bewaren, maar zal geen persoonlijke gegevens opslaan.

Netwerk Controle van fiscaal beleid

​​​ 

 
Nätverket om revision av finanspolitik bildades 2008 utifrån ett förslag om gemensam verksamhet som lades fram av de högre revisionsorganen i Finland och Sverige.
 
Syftet med nätverket är att förbättra metoder och praxis när det gäller revision av nationell finanspolitik genom att de högre revisionsorgan som är verksamma på området tillämpar god praxis och utbyter information med varandra. Det bedöms vara avgörande att det bildas ett nätverk av yrkesutövare och att de högre revisionsorgan som är intresserade av ämnet utbyter information.
 
Nätverkets verksamhet omfattar jämförande analys (god praxis och datainsamling), informationsutbyte och anordnande av studiegrupper och seminarier för att sprida den information som finns tillgänglig om sådant som gäller revision av finanspolitik.
 
För mer information kontakta
 
Matti Okko, Finlands högre revisionsorgan,
 
 
 
Deze site wordt beheerd door de Europese Rekenkamer