Przepisy UE dot. plików cookie
Zgodnie z dyrektywą UE 2009/136/WE informujemy, że na Państwa urządzeniu zostanie zapisany plik cookie. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę, system zapamięta wybrane przez Państwa ustawienia językowe na potrzeby przyszłych wizyt na tej stronie (przez rok). Brak zgody oznacza, że ustawienia językowe zostaną zachowane tylko na czas pojedynczej wizyty. Plik cookie przechowuje wyłącznie informacje o Państwa preferencjach językowych i nie zawiera żadnych danych osobowych.

O Komitecie

 
Współpraca między najwyższymi organami kontroli (NOK) państw członkowskich Unii Europejskiej a Europejskim Trybunałem Obrachunkowym odbywa się głównie w ramach struktury Komitetu Kontaktowego. Struktura ta obejmuje sam Komitet Kontaktowy, w którego skład wchodzą prezesi NOK państw UE oraz ETO, łączników, tworzących aktywną sieć kontaktów zawodowych obejmującą całą Europę, a także grupy robocze, sieci współpracy i grupy zadaniowe zajmujące się konkretnymi zagadnieniami dotyczącymi kontroli.
 

Wprowadzenie

Pierwsze spotkanie prezesów NOK państw UE (wówczas EWG) odbyło się w 1960 r. Od tego czasu prezesi NOK współpracują w ramach Komitetu Kontaktowego działającego jako forum, na którym omawia się sprawy będące przedmiotem wspólnego zainteresowania. Po wprowadzeniu zasobów własnych do budżetu UE pod koniec lat 60., a następnie po rozszerzeniu kompetencji Parlamentu Europejskiego w kwestiach budżetowych, potrzeba utworzenia niezależnego zewnętrznego organu kontroli dla Unii Europejskiej stała się coraz bardziej oczywista. Komitet Kontaktowy wydatnie przyczynił się do powołania ETO oraz do kodyfikacji jego uprawnień w traktacie brukselskim w 1975 r., co doprowadziło do utworzenia ETO w 1977 r. W 1978 r. Komitet Kontaktowy zaprosił do swego grona ETO, który tym samym stał się jego dziesiątym członkiem.
 
Wraz z rozwojem integracji europejskiej od momentu podpisania traktatu rzymskiego zmieniała się także rola Komitetu Kontaktowego. Z biegiem lat współpraca między NOK państw członkowskich UE a ETO stawała się coraz bardziej zorganizowana i zinstytucjonalizowana. Znalazło to również odzwierciedlenie w kolejnych traktatach europejskich, w których współpracę tę ujmowano w sposób coraz bardziej sprecyzowany.
 
Traktat WE w swojej pierwotnej wersji stanowi, że ETO prowadzi kontrole w „powiązaniu” z najwyższymi organami kontroli państw członkowskich[1], a w traktacie amsterdamskim dodaje się, że „Trybunał Obrachunkowy oraz krajowe organy kontroli współpracują na zasadzie wzajemnego zaufania, zachowując swoją niezależność”. Następnie, w traktacie z Nicei, w deklaracji nr 18 załączonej do jego aktu końcowego, zachęca się ETO do utworzenia komitetu ds. kontaktów z NOK państw członkowskich (w rzeczywistości komitet już istniał)[2].
 
Współpraca między NOK państw członkowskich UE a ETO nie jest jednak wyłącznie obowiązkiem prawnym, lecz wynika raczej z praktycznej konieczności podyktowanej faktem, że organy wspólnotowe i krajowe są ze sobą coraz ściślej powiązane. W związku z szeroko zakrojoną decentralizacją zarządzania budżetem UE, które przechodzi w gestię władz krajowych w państwach członkowskich i państwach beneficjentach, środek ciężkości kontroli środków UE przesunął się w stronę tych krajów. W konsekwencji Traktat dał podstawę prawną dla współpracy między ETO a krajowymi najwyższymi organami kontroli lub innymi właściwymi organami krajowymi zajmującymi się kontrolą. W praktyce krajowe najwyższe organy kontroli zapewniają kontrolerom Trybunału praktyczne i logistyczne wsparcie na miejscu, jak również szczegółową wiedzę na temat kontrolowanego obszaru.

Współpraca z NOK krajów kandydujących i potencjalnych krajów kandydujących

Komitet Kontaktowy promuje i ułatwia współpracę pomiędzy NOK krajów kandydujących i potencjalnych krajów kandydujących a NOK państw członkowskich UE za pomocą szeregu inicjatyw, z których większość ma miejsce w ramach sieci współpracy pomiędzy NOK krajów kandydujących i potencjalnych krajów kandydujących a ETO. Oprócz uczestnictwa prezesów tych NOK w spotkaniach Komitetu Kontaktowego w charakterze obserwatorów, wspólna grupa robocza ds. działań kontrolnych, będąca następczynią dawnej grupy roboczej ds. krajów kandydujących, wspiera praktyczną współpracę na niewielką skalę.

Współpraca z organizacjami międzynarodowymi

W spotkaniach Komitetu Kontaktowego uczestniczą przedstawiciele EUROSAI – europejskiej organizacji zrzeszającej najwyższe organy kontroli – oraz INTOSAI – organizacji o zasięgu światowym, którzy dzielą się informacjami o prowadzonych pracach i planach na przyszłość. Wśród innych przykładów współpracy z EUROSAI wymienić można wspólne działania szkoleniowe oraz uczestnictwo członków EUROSAI w działaniach wielostronnych zainicjowanych w ramach Komitetu Kontaktowego. Ponadto poszczególne NOK wchodzące w skład Komitetu Kontaktowego uczestniczą także w działaniach organizowanych przez EUROSAI oraz INTOSAI.


[1]         Artykuł 188c ust. 3 Traktatu WE stanowi, że „kontrolę w Państwach Członkowskich przeprowadza się w powiązaniu z krajowymi instytucjami kontrolnymi lub, jeśli nie mają one niezbędnych uprawnień, z właściwymi służbami krajowymi”. W traktacie amsterdamskim zapis ten umieszczono w artykule 248 ust. 3.
 
[2]         Deklaracja 18 stanowi, że „Konferencja wzywa Europejski Trybunał Obrachunkowy i krajowe instytucje kontroli do poprawy ram i warunków ich współpracy przy jednoczesnym zachowaniu własnej autonomii. W tym celu prezes Trybunału może powołać komitet zajmujący się kontaktami z prezesami krajowych organów kontroli”.
Niniejsze strony są prowadzone przez Europejski Trybunał Obrachunkowy.