Przepisy UE dot. plików cookie
Zgodnie z dyrektywą UE 2009/136/WE informujemy osoby, które chcą odwiedzić tę stronę, że wejście na nią wiąże się z aktywacją pliku cookie. Jeżeli nie zgadzają się Państwo na to, prosimy nie wchodzić na tę stronę. Plik cookie przechowuje informacje o Państwa preferencjach językowych, ale nie zawiera żadnych danych osobowych. Jego ważność wygasa po upływie roku.

Kompendia

04/11/2021

Kompendium kontroli opracowane przez Komitet Kontaktowy na temat działań podjętych w odpowiedzi na pandemię COVID-19


Tematem tegorocznego wydania Kompendium kontroli są wyzwania związane z pandemią COVID-19, która stała się zarzewiem jednego z najbardziej destruktywnych jak dotąd kryzysów zdrowotnych na świecie, mającego olbrzymi wpływ tak na społeczeństwo, gospodarkę, jak i poszczególne osoby. Publikacja ta zapewnia informacje na temat wpływu pandemii i działań podjętych w odpowiedzi na nią na szczeblu narodowym i ponadnarodowym. Zawiera również przegląd wyników prac kontrolnych przeprowadzonych i opublikowanych w 2020 r. przez jedenaście najwyższych organów kontroli w UE.
17/12/2020

Kompendium kontroli opracowane przez Komitet Kontaktowy – Cyberbezpieczeństwo


Tematem tegorocznej edycji kompendium kontroli jest cyberbezpieczeństwo – zagadnienie, które już przed wybuchem pandemii COVID-19 stanowiło sprawę dużej wagi dla obywateli UE. W kompendium przedstawiono informacje z zakresu cyberbezpieczeństwa, opisano główne inicjatywy strategiczne i podstawy prawne obowiązujące w tej dziedzinie w UE. Omówione zostały także najważniejsze wyzwania stojące przed UE i państwami członkowskimi, takie jak zagrożenie dla praw obywateli UE wynikające z niewłaściwego wykorzystania danych osobowych czy ryzyko, że w wyniku cyberataków instytucje nie będą w stanie świadczyć najważniejszych usług publicznych bądź będą je świadczyć w ograniczonym zakresie. W kompendium przedstawiono wyniki kontroli przeprowadzonych przez 13 najwyższych organów kontroli.
29/04/2020

Kompendium kontroli - Zdrowie publiczne


W kompendium przedstawiono ogólne informacje na temat zdrowia publicznego, podstaw prawnych, głównych celów i odpowiadających im zadań na szczeblu państw członkowskich oraz na szczeblu unijnym. W publikacji ukazano także kluczowe wyzwania, z jakimi mierzą się w tej dziedzinie UE i państwa członkowskie. Zdrowie publiczne to złożony obszar kontroli. Duża liczba przeprowadzonych w ostatnich latach kontroli w tym zakresie pokazuje jednak, jak zasadnicze ma ono znaczenie dla obywateli UE.
28/06/2018

Kompendium kontroli opracowane przez Komitet Kontaktowy – Bezrobocie młodzieży i integracja ludzi młodych na rynku pracy


Kompendium kontroli opublikowane przez Komitet Kontaktowy to nowego rodzaju dokument, który ma ułatwić zainteresowanym stronom i szerszej opinii publicznej zapoznanie się z istotnymi wnioskami z przeprowadzonych kontroli. Pierwsza publikacja tego rodzaju poświęcona jest wyjątkowo aktualnemu zagadnieniu zatrudnienia młodzieży i integracji ludzi młodych na rynku pracy. Podstawę tego dokumentu stanowią sprawozdania z kontroli opracowane przez 14 członków Komitetu Kontaktowego w latach 2013–2017.
Bezrobocie młodzieży to jedno z priorytetowych zagadnień zarówno dla większości państw UE, jak i dla instytucji europejskich. W 2016 r. ponad 4 mln młodych Europejczyków nie mogło znaleźć zatrudnienia, a odsetek osób dotkniętych długotrwałym bezrobociem pozostaje wysoki. Członkowie Komitetu Kontaktowego dążą do zapewnienia, by środki na rzecz zwalczania bezrobocia wśród młodzieży na szczeblu krajowym i ponadnarodowym były wykorzystywane skutecznie.
Kompendium jest dostępne w 24 językach UE na niniejszej stronie internetowej.


Niniejsze strony są prowadzone przez Europejski Trybunał Obrachunkowy.