Przepisy UE dot. plików cookie
Zgodnie z dyrektywą UE 2009/136/WE informujemy, że na Państwa urządzeniu zostanie zapisany plik cookie. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę, system zapamięta wybrane przez Państwa ustawienia językowe na potrzeby przyszłych wizyt na tej stronie (przez rok). Brak zgody oznacza, że ustawienia językowe zostaną zachowane tylko na czas pojedynczej wizyty. Plik cookie przechowuje wyłącznie informacje o Państwa preferencjach językowych i nie zawiera żadnych danych osobowych.

Kompendia

04/11/2021

Kompendium kontroli opracowane przez Komitet Kontaktowy na temat działań podjętych w odpowiedzi na pandemię COVID-19


Tematem tegorocznego wydania Kompendium kontroli są wyzwania związane z pandemią COVID-19, która stała się zarzewiem jednego z najbardziej destruktywnych jak dotąd kryzysów zdrowotnych na świecie, mającego olbrzymi wpływ tak na społeczeństwo, gospodarkę, jak i poszczególne osoby. Publikacja ta zapewnia informacje na temat wpływu pandemii i działań podjętych w odpowiedzi na nią na szczeblu narodowym i ponadnarodowym. Zawiera również przegląd wyników prac kontrolnych przeprowadzonych i opublikowanych w 2020 r. przez jedenaście najwyższych organów kontroli w UE.
17/12/2020

Kompendium kontroli opracowane przez Komitet Kontaktowy – Cyberbezpieczeństwo


Tematem tegorocznej edycji kompendium kontroli jest cyberbezpieczeństwo – zagadnienie, które już przed wybuchem pandemii COVID-19 stanowiło sprawę dużej wagi dla obywateli UE. W kompendium przedstawiono informacje z zakresu cyberbezpieczeństwa, opisano główne inicjatywy strategiczne i podstawy prawne obowiązujące w tej dziedzinie w UE. Omówione zostały także najważniejsze wyzwania stojące przed UE i państwami członkowskimi, takie jak zagrożenie dla praw obywateli UE wynikające z niewłaściwego wykorzystania danych osobowych czy ryzyko, że w wyniku cyberataków instytucje nie będą w stanie świadczyć najważniejszych usług publicznych bądź będą je świadczyć w ograniczonym zakresie. W kompendium przedstawiono wyniki kontroli przeprowadzonych przez 13 najwyższych organów kontroli.
29/04/2020

Kompendium kontroli - Zdrowie publiczne


W kompendium przedstawiono ogólne informacje na temat zdrowia publicznego, podstaw prawnych, głównych celów i odpowiadających im zadań na szczeblu państw członkowskich oraz na szczeblu unijnym. W publikacji ukazano także kluczowe wyzwania, z jakimi mierzą się w tej dziedzinie UE i państwa członkowskie. Zdrowie publiczne to złożony obszar kontroli. Duża liczba przeprowadzonych w ostatnich latach kontroli w tym zakresie pokazuje jednak, jak zasadnicze ma ono znaczenie dla obywateli UE.
28/06/2018

Kompendium kontroli opracowane przez Komitet Kontaktowy – Bezrobocie młodzieży i integracja ludzi młodych na rynku pracy


Kompendium kontroli opublikowane przez Komitet Kontaktowy to nowego rodzaju dokument, który ma ułatwić zainteresowanym stronom i szerszej opinii publicznej zapoznanie się z istotnymi wnioskami z przeprowadzonych kontroli. Pierwsza publikacja tego rodzaju poświęcona jest wyjątkowo aktualnemu zagadnieniu zatrudnienia młodzieży i integracji ludzi młodych na rynku pracy. Podstawę tego dokumentu stanowią sprawozdania z kontroli opracowane przez 14 członków Komitetu Kontaktowego w latach 2013–2017.
Bezrobocie młodzieży to jedno z priorytetowych zagadnień zarówno dla większości państw UE, jak i dla instytucji europejskich. W 2016 r. ponad 4 mln młodych Europejczyków nie mogło znaleźć zatrudnienia, a odsetek osób dotkniętych długotrwałym bezrobociem pozostaje wysoki. Członkowie Komitetu Kontaktowego dążą do zapewnienia, by środki na rzecz zwalczania bezrobocia wśród młodzieży na szczeblu krajowym i ponadnarodowym były wykorzystywane skutecznie.
Kompendium jest dostępne w 24 językach UE na niniejszej stronie internetowej.


Niniejsze strony są prowadzone przez Europejski Trybunał Obrachunkowy.