No

Spotkanie prezesów najwyższych organów kontroli (NOK) państw Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO) w Luksemburgu w dniach 1‑2 grudnia 2008 r.
 

 

 
Gospodarzem dwudniowego spotkania Komitetu Kontaktowego prezesów NOK państw UE był ETO w Luksemburgu. Spotkaniu przewodniczył prezes ETO, Vítor Caldeira. W spotkaniu udział wzięli prezesi NOK 27 państw UE, prezesi NOK krajów kandydujących, a także przedstawiciele Komitetu Szkoleniowego EUROSAI oraz SIGMA, w charakterze obserwatorów.
 
Spotkanie Komitetu Kontaktowego w 2008 r. odbyło się w momencie, gdy Europa i reszta świata wciąż odczuwały globalne skutki kryzysu, którego źródłem były rynki finansowe. W tym kontekście głównym tematem spotkania Komitetu Kontaktowego w 2008 r. była analiza reformy budżetu UE oraz zmienionej strategii lizbońskiej na lata 2008-2010 – dwie kwestie, które mają istotne znaczenie dla prób pokonania kryzysu finansowego, który dotknął UE i państwa członkowskie. Oba te tematy były przedmiotem dyskusji panelowych.
 
Dalia Grybauskaité – ówczesna komisarz Komisji Europejskiej ds. programowania finansowego i budżetu – przedstawiła informacje na temat reformy budżetu UE. Dyskusja, która nastąpiła po prezentacji, potwierdziła, że konieczne są działania i pokazała, jak istotna jest rola NOK w tym kontekście. Ocena ryzyka odgrywa decydującą rolę w środowisku finansowym, gdzie zapanował zastój w przepływie pieniądza.
 
W tym kontekście omówiono też zmienioną strategię lizbońską na lata 2008-2010. Wyrażono pozytywną opinię, że zmieniona strategia lizbońska pomoże zaradzić negatywnym skutkom kryzysu finansowego.
 
Drugi dzień spotkania poświęcony był wymianie doświadczeń oraz informacji na temat stanu współpracy obejmującej różne obszary zarządzania środkami UE oraz kwestiom kontroli, jak również nakreśleniu przyszłych działań.