Przepisy UE dot. plików cookie
Zgodnie z dyrektywą UE 2009/136/WE informujemy, że na Państwa urządzeniu zostanie zapisany plik cookie. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę, system zapamięta wybrane przez Państwa ustawienia językowe na potrzeby przyszłych wizyt na tej stronie (przez rok). Brak zgody oznacza, że ustawienia językowe zostaną zachowane tylko na czas pojedynczej wizyty. Plik cookie przechowuje wyłącznie informacje o Państwa preferencjach językowych i nie zawiera żadnych danych osobowych.

2009

 
Komitet Kontaktowy odbył swoje coroczne posiedzenie w Budapeszcie w dniach 30 listopada i 1 grudnia 2009 r.
​​
W 2009 r. NOK na Węgrzech był gospodarzem corocznego spotkania sieci współpracy profesjonalnej, złożonej z prezesów NOK państw UE i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Uczestniczyli w nim, w charakterze aktywnych obserwatorów, prezesi NOK krajów kandydujących (Turcji, Chorwacji i Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii), a także przedstawiciele EUROSAI, Inicjatywy INTOSAI na rzecz Rozwoju oraz SIGMA.
 
Podczas półdniowego seminarium w ramach programu dotyczącego kwestii zawodowych uczestnicy omawiali rolę NOK we wspieraniu działań rządowych podejmowanych w związku z kryzysem finansowo-gospodarczym. Stwierdzono, że większość NOK zareagowała szybko, dostosowała swoje plany kontroli do nowej sytuacji i główny nacisk położyła na kontrolę działań w zakresie zarządzania kryzysowego. Jednocześnie szczegółowe działania realizowane przez poszczególne NOK różnią się w zależności od rodzaju i zakresu rządowego programu antykryzysowego oraz od uprawnień NOK w danym kraju.
 
Ponadto przedstawiono kwestie związane z zarządzaniem funduszami UE, mające wpływ na prace NOK, a wynikające z niedawno przyjętego traktatu z Lizbony, który wszedł w życie 1 grudnia 2009 r. Uczestnicy odbyli również ożywioną debatę na temat niezależności NOK. W jej wyniku sporządzono projekt oświadczenia, w którym Komitet Kontaktowy apeluje do instytucji UE i parlamentów państw członkowskich, aby dołożyły wszelkich starań w celu ochrony i utrzymania niezależności funkcjonowania najwyższych organów kontroli, zgodnie z deklaracjami z Limy i z Meksyku oraz z traktatem z Lizbony.
 
Uczestnicy omówili również przedstawione przez NOK państw członkowskich sprawozdania związane z UE, dotyczące kontroli świadectw charakterystyki energetycznej oraz systemów zarządzania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności; działalność grup roboczych Komitetu Kontaktowego i sieci NOK krajów kandydujących i potencjalnie kandydujących; będące w toku i planowane działania w zakresie współpracy; a także kwestie organizacyjne związane ze współpracą.
 
 
Niniejsze strony są prowadzone przez Europejski Trybunał Obrachunkowy.