No
​ 
Komitet Kontaktowy odbył swoje coroczne posiedzenie w Budapeszcie w dniach 30 listopada i 1 grudnia 2009 r.

W 2009 r. NOK na Węgrzech był gospodarzem corocznego spotkania sieci współpracy profesjonalnej, złożonej z prezesów NOK państw UE i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Uczestniczyli w nim, w charakterze aktywnych obserwatorów, prezesi NOK krajów kandydujących (Turcji, Chorwacji i Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii), a także przedstawiciele EUROSAI, Inicjatywy INTOSAI na rzecz Rozwoju oraz SIGMA.
 
Podczas półdniowego seminarium w ramach programu dotyczącego kwestii zawodowych uczestnicy omawiali rolę NOK we wspieraniu działań rządowych podejmowanych w związku z kryzysem finansowo-gospodarczym. Stwierdzono, że większość NOK zareagowała szybko, dostosowała swoje plany kontroli do nowej sytuacji i główny nacisk położyła na kontrolę działań w zakresie zarządzania kryzysowego. Jednocześnie szczegółowe działania realizowane przez poszczególne NOK różnią się w zależności od rodzaju i zakresu rządowego programu antykryzysowego oraz od uprawnień NOK w danym kraju.
 
Ponadto przedstawiono kwestie związane z zarządzaniem funduszami UE, mające wpływ na prace NOK, a wynikające z niedawno przyjętego traktatu z Lizbony, który wszedł w życie 1 grudnia 2009 r. Uczestnicy odbyli również ożywioną debatę na temat niezależności NOK. W jej wyniku sporządzono projekt oświadczenia, w którym Komitet Kontaktowy apeluje do instytucji UE i parlamentów państw członkowskich, aby dołożyły wszelkich starań w celu ochrony i utrzymania niezależności funkcjonowania najwyższych organów kontroli, zgodnie z deklaracjami z Limy i z Meksyku oraz z traktatem z Lizbony.
 
Uczestnicy omówili również przedstawione przez NOK państw członkowskich sprawozdania związane z UE, dotyczące kontroli świadectw charakterystyki energetycznej oraz systemów zarządzania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności; działalność grup roboczych Komitetu Kontaktowego i sieci NOK krajów kandydujących i potencjalnie kandydujących; będące w toku i planowane działania w zakresie współpracy; a także kwestie organizacyjne związane ze współpracą.