No


Spotkanie prezesów najwyższych organów kontroli (NOK) 27 państw członkowskich UE i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO) w Luksemburgu w dniach 13-14 października 2011 r  
 
Coroczne spotkanie Komitetu Kontaktowego prezesów NOK UE i ETO odbyło się w siedzibie Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w Luksemburgu w dniach 13 i 14 października 2011 r. W spotkaniu wzięło udział przeszło 80 delegatów z NOK UE i ETO, jak również z NOK czterech krajów kandydujących (Chorwacji, byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii, Islandii i Turcji); wśród uczestników byli też przedstawiciele EUROSAI i SIGMA.
 
Zasadnicza część spotkania poświęcona była dyskusji na temat znaczenia, jakie dla NOK UE i dla ETO mają europejski semestr oraz inne niedawne wydarzenia w zakresie zarządzania gospodarczego Unii, w tym regulacja oraz nadzór systemów i instytucji finansowych, pomoc państwa dla sektora finansowego oraz kontrola mechanizmów zarządzania kryzysem strefy euro.
 
W pierwszej kolejności wystąpili trzej wybitni prelegenci, którzy z racji pełnionych przez siebie funkcji są aktywnie zaangażowani w starania, które podejmuje wspólnie Unia w celu przezwyciężenia kryzysu gospodarczego. Byli to: Olli Rehn – komisarz UE do spraw gospodarczych i walutowych, Vítor Constâncio – wiceprezes Europejskiego Banku Centralnego i Luc Frieden – minister finansów Wielkiego Księstwa Luksemburga.
 
W następstwie dyskusji Komitet Kontaktowy wydał oświadczenie skierowane do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej, a także do parlamentów i rządów państw członkowskich UE. Komitet Kontaktowy przyjął także uchwałę popierającą apel NOK krajów strefy euro o zapewnienie odpowiedniej zewnętrznej kontroli publicznej europejskiego mechanizmu stabilności.