No
Spotkanie prezesów najwyższych organów kontroli (NOK) 28 państw członkowskich UE i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w Wilnie, na Litwie, w dniach 10‑11 października 2013 r.
 


 
Coroczne spotkanie Komitetu Kontaktowego prezesów NOK państw UE i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego odbyło się w siedzibie najwyższego organu kontroli Litwy w Wilnie dniach 10‑11 października 2013 r. Spotkaniu przewodniczyła Giedrė Švedienė, kontroler generalny Litwy, pełniąca obowiązki przewodniczącej Komitetu Kontaktowego. Uczestniczyło w nim 84 delegatów z NOK UE, z NOK trzech krajów kandydujących (Czarnogóry, Serbii i Turcji) oraz przedstawiciele IDI, EUROSAI i SIGMA.
 
Po raz pierwszy coroczne spotkanie Komitetu Kontaktowego zorganizowano w Wilnie i odbyło się ono w czasie historycznej, pierwszej w historii kraju, litewskiej prezydencji UE.
 
Spotkanie otworzył były Prezydent Republiki Litewskiej Valdas Adamkus, który pogratulował uczestnikom i wyraził przekonanie, że przewodniczący NOK i Trybunału znajdą najlepsze rozwiązania w zakresie poprawy rozliczalności publicznej i wykonania zadań przypisanych krajowym organom kontroli.
 
Głównym przedmiotem spotkania było seminarium na temat najnowszych zmian. Dotyczyło ono dwóch zagadnień: 1) nowych ram finansowych na lata 2014-2020 i nowego rozporządzenia finansowego – roli NOK w poprawie rozliczalności w UE oraz 2) nowego zarządzania gospodarczego – roli i zadań NOK.
 
W pierwszej kolejności wystąpili dwaj wybitni prelegenci: Algirdas Šemeta, komisarz europejski ds. podatków, unii celnej, kontroli i zwalczania nadużyć finansowych, oraz Michael Theurer, członek Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Komisji Kontroli Budżetowej (przemówienie odbyło się w formie prezentacji wideo). Prelegenci przedstawili swoje poglądy na temat głównych kwestii związanych z najnowszymi zmianami w zarządzaniu UE i jej rozliczalności.
 
Pierwszy temat podjęto w prezentacjach Trybunału i kilku NOK UE. Przedstawiciele tych instytucji wymienili poglądy i podzielili się bieżącymi doświadczeniami. Podkreślono, że wszystkie podmioty zaangażowane w kontrolę finansową środków publicznych z budżetu UE na poziomie unijnym, krajowym i regionalnym, niezależnie od tego, czy odpowiadają za kontrolę wewnętrzną, zewnętrzną, czy też sprawują nadzór polityczny, muszą w nadchodzących latach zmierzyć się z zadaniem poprawy rozliczalności UE. Zwrócono również uwagę na fakt, że niedługo wejdą w życie nowe ramy prawne dotyczące funduszy UE. Chociaż główne założenia obecnych ustaleń w zakresie rozliczalności pozostają bez zmian, należy uwzględnić nowe istotne elementy i zmieniający się kontekst.
 
W związku z drugim tematem kilka NOK zaprezentowało swój punkt widzenia na temat nowego zarządzania gospodarczego w ich krajach oraz najnowsze doświadczenia w rozwiązywaniu problemów w tym zakresie. Prezes NOK Finlandii poinformował o działaniach podjętych w odpowiedzi na inicjatywę popartą przez Komitet Kontaktowy polegającą na wspólnym zwracaniu się do Rady Europejskiej i na temat sieci współpracy ds. kontroli w zakresie polityki budżetowej. W ramach drugiego tematu odbyły się również aktywne dyskusje i wymiana poglądów na temat działań następczych i kolejnych kroków podjętych w związku z wypracowanym stanowiskiem grupy zadaniowej ds. nowych zadań i ról zewnętrznych kontrolerów publicznych w świetle niedawnych zmian w zarządzaniu gospodarczym w UE.
 
Drugiego dnia głos zabrał kolejny zaproszony mówca, Dr Gediminas Mesonis, sędzia Trybunału Konstytucyjnego Republiki Litewskiej i profesor Wydziału Prawa Uniwersytetu Witolda Wielkiego na Litwie, który wypowiedział się na temat niezależności NOK. Uczestnicy szczególnie docenili fakt, że w prezentacji przedstawiono kwestię niezależności NOK z perspektywy akademickiej.
 
Komitet Kontaktowy przyjął do wiadomości opis stanu prac dotyczący działań przeprowadzonych w 2013 r. – roczne sprawozdanie z działalności zawierające informacje na temat stanu prac i działań grup roboczych, sieci i grup zadaniowych działających obecnie w ramach Komitetu Kontaktowego.
 
Przedstawiono następujące sprawozdania na temat bieżących działań w zakresie współpracy w 2013 r.: sprawozdanie grupy roboczej ds. funduszy strukturalnych V (NOK Niemiec); sprawozdanie na temat badania wydatków w państwach członkowskich UE pt. „The Spending Review in EU Countries - Analysis of the best practices, the findings and the perspectives” (NOK Włoch); sprawozdanie na temat seminarium dotyczącego standardów rachunkowości publicznej (SAI Francji); wspólne sprawozdanie na temat skoordynowanej kontroli egzekwowania przepisów unijnych dotyczących przemieszczania odpadów (SAI Niderlandów). NOK Litwy przekazał informacje na temat współpracy w zakresie kontroli parków narodowych.
 
NOK Turcji poinformował o działaniach w ramach sieci NOK krajów kandydujących, krajów potencjalnie kandydujących do UE oraz Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.
 
NOK Niderlandów zrelacjonował postępy przygotowań do IX Kongresu EUROSAI, który ma odbyć się w dniach 15-19 czerwca 2014 r. w Hadze, w Niderlandach, oraz udzielił informacji na temat pierwszego Kongresu Młodych EUROSAI (YES), zaplanowanego na 20‑22 listopada 2013 r. w Rotterdamie.
 
Po zakończeniu dyskusji na wspomniane powyżej tematy przyjęto pięć uchwał dotyczących realizacji przyszłych strategii i sprostania nowym wyzwaniom, z którymi zmierzyć muszą się NOK, w kontekście niedawnych ustaleń w zakresie rozliczalności i najnowszych zmian w zakresie zarządzania gospodarczego w UE.
 
  • Uchwała w sprawie dalszego funkcjonowania sieci współpracy ds. kontroli w zakresie polityki budżetowej (CC-R-2013-01);
  • Uchwała w sprawie przyszłych działań Komitetu Kontaktowego NOK UE w 2014 r. (CC-R-2013-02);
  • Uchwała w sprawie kontroli grupy roboczej ds. funduszy strukturalnych (CC-R-2013-03);
  • Uchwała w sprawie Standardów Rachunkowości Sektora Publicznego dla Państw Członkowskich UE (EPSAS) (CC-R-2013-04);
  • Uchwała w sprawie publikacji sprawozdania końcowego na temat skoordynowanej kontroli egzekwowania europejskiego rozporządzenia w sprawie przemieszczania odpadów (CC-R-2013-05).
 
Komitet Kontaktowy przyjął również do wiadomości wypracowane stanowisko grupy zadaniowej ds. nowych zadań i ról zewnętrznych kontrolerów publicznych w świetle niedawnych zmian w zarządzaniu gospodarczym w UE i zdecydował o ponownym powołaniu tej grupy zadaniowej pod przewodnictwem Giedrė Švedienė, tak aby grupa mogła kontynuować swoje działania i zdać relację na ich temat podczas spotkania Komitetu Kontaktowego w 2014 r.
 
Spotkanie Komitetu Kontaktowego w 2014 r. odbędzie się w Luksemburgu w dniach 16‑17 października 2014 r. w siedzibie Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. W 2015 r. spotkanie Komitetu Kontaktowego odbędzie się w siedzibie NOK Łotwy w Rydze podczas łotewskiej prezydencji UE.