Przepisy UE dot. plików cookie
Zgodnie z dyrektywą UE 2009/136/WE informujemy, że na Państwa urządzeniu zostanie zapisany plik cookie. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę, system zapamięta wybrane przez Państwa ustawienia językowe na potrzeby przyszłych wizyt na tej stronie (przez rok). Brak zgody oznacza, że ustawienia językowe zostaną zachowane tylko na czas pojedynczej wizyty. Plik cookie przechowuje wyłącznie informacje o Państwa preferencjach językowych i nie zawiera żadnych danych osobowych.

2013 - Wilno, Litwa

Spotkanie prezesów najwyższych organów kontroli (NOK) 28 państw członkowskich UE i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w Wilnie, na Litwie, w dniach 10‑11 października 2013 r.
 


 
Coroczne spotkanie Komitetu Kontaktowego prezesów NOK państw UE i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego odbyło się w siedzibie najwyższego organu kontroli Litwy w Wilnie dniach 10‑11 października 2013 r. Spotkaniu przewodniczyła Giedrė Švedienė, kontroler generalny Litwy, pełniąca obowiązki przewodniczącej Komitetu Kontaktowego. Uczestniczyło w nim 84 delegatów z NOK UE, z NOK trzech krajów kandydujących (Czarnogóry, Serbii i Turcji) oraz przedstawiciele IDI, EUROSAI i SIGMA.
 
Po raz pierwszy coroczne spotkanie Komitetu Kontaktowego zorganizowano w Wilnie i odbyło się ono w czasie historycznej, pierwszej w historii kraju, litewskiej prezydencji UE.
 
Spotkanie otworzył były Prezydent Republiki Litewskiej Valdas Adamkus, który pogratulował uczestnikom i wyraził przekonanie, że przewodniczący NOK i Trybunału znajdą najlepsze rozwiązania w zakresie poprawy rozliczalności publicznej i wykonania zadań przypisanych krajowym organom kontroli.
 
Głównym przedmiotem spotkania było seminarium na temat najnowszych zmian. Dotyczyło ono dwóch zagadnień: 1) nowych ram finansowych na lata 2014-2020 i nowego rozporządzenia finansowego – roli NOK w poprawie rozliczalności w UE oraz 2) nowego zarządzania gospodarczego – roli i zadań NOK.
 
W pierwszej kolejności wystąpili dwaj wybitni prelegenci: Algirdas Šemeta, komisarz europejski ds. podatków, unii celnej, kontroli i zwalczania nadużyć finansowych, oraz Michael Theurer, członek Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Komisji Kontroli Budżetowej (przemówienie odbyło się w formie prezentacji wideo). Prelegenci przedstawili swoje poglądy na temat głównych kwestii związanych z najnowszymi zmianami w zarządzaniu UE i jej rozliczalności.
 
Pierwszy temat podjęto w prezentacjach Trybunału i kilku NOK UE. Przedstawiciele tych instytucji wymienili poglądy i podzielili się bieżącymi doświadczeniami. Podkreślono, że wszystkie podmioty zaangażowane w kontrolę finansową środków publicznych z budżetu UE na poziomie unijnym, krajowym i regionalnym, niezależnie od tego, czy odpowiadają za kontrolę wewnętrzną, zewnętrzną, czy też sprawują nadzór polityczny, muszą w nadchodzących latach zmierzyć się z zadaniem poprawy rozliczalności UE. Zwrócono również uwagę na fakt, że niedługo wejdą w życie nowe ramy prawne dotyczące funduszy UE. Chociaż główne założenia obecnych ustaleń w zakresie rozliczalności pozostają bez zmian, należy uwzględnić nowe istotne elementy i zmieniający się kontekst.
 
W związku z drugim tematem kilka NOK zaprezentowało swój punkt widzenia na temat nowego zarządzania gospodarczego w ich krajach oraz najnowsze doświadczenia w rozwiązywaniu problemów w tym zakresie. Prezes NOK Finlandii poinformował o działaniach podjętych w odpowiedzi na inicjatywę popartą przez Komitet Kontaktowy polegającą na wspólnym zwracaniu się do Rady Europejskiej i na temat sieci współpracy ds. kontroli w zakresie polityki budżetowej. W ramach drugiego tematu odbyły się również aktywne dyskusje i wymiana poglądów na temat działań następczych i kolejnych kroków podjętych w związku z wypracowanym stanowiskiem grupy zadaniowej ds. nowych zadań i ról zewnętrznych kontrolerów publicznych w świetle niedawnych zmian w zarządzaniu gospodarczym w UE.
 
Drugiego dnia głos zabrał kolejny zaproszony mówca, Dr Gediminas Mesonis, sędzia Trybunału Konstytucyjnego Republiki Litewskiej i profesor Wydziału Prawa Uniwersytetu Witolda Wielkiego na Litwie, który wypowiedział się na temat niezależności NOK. Uczestnicy szczególnie docenili fakt, że w prezentacji przedstawiono kwestię niezależności NOK z perspektywy akademickiej.
 
Komitet Kontaktowy przyjął do wiadomości opis stanu prac dotyczący działań przeprowadzonych w 2013 r. – roczne sprawozdanie z działalności zawierające informacje na temat stanu prac i działań grup roboczych, sieci i grup zadaniowych działających obecnie w ramach Komitetu Kontaktowego.
 
Przedstawiono następujące sprawozdania na temat bieżących działań w zakresie współpracy w 2013 r.: sprawozdanie grupy roboczej ds. funduszy strukturalnych V (NOK Niemiec); sprawozdanie na temat badania wydatków w państwach członkowskich UE pt. „The Spending Review in EU Countries - Analysis of the best practices, the findings and the perspectives” (NOK Włoch); sprawozdanie na temat seminarium dotyczącego standardów rachunkowości publicznej (SAI Francji); wspólne sprawozdanie na temat skoordynowanej kontroli egzekwowania przepisów unijnych dotyczących przemieszczania odpadów (SAI Niderlandów). NOK Litwy przekazał informacje na temat współpracy w zakresie kontroli parków narodowych.
 
NOK Turcji poinformował o działaniach w ramach sieci NOK krajów kandydujących, krajów potencjalnie kandydujących do UE oraz Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.
 
NOK Niderlandów zrelacjonował postępy przygotowań do IX Kongresu EUROSAI, który ma odbyć się w dniach 15-19 czerwca 2014 r. w Hadze, w Niderlandach, oraz udzielił informacji na temat pierwszego Kongresu Młodych EUROSAI (YES), zaplanowanego na 20‑22 listopada 2013 r. w Rotterdamie.
 
Po zakończeniu dyskusji na wspomniane powyżej tematy przyjęto pięć uchwał dotyczących realizacji przyszłych strategii i sprostania nowym wyzwaniom, z którymi zmierzyć muszą się NOK, w kontekście niedawnych ustaleń w zakresie rozliczalności i najnowszych zmian w zakresie zarządzania gospodarczego w UE.
 
  • Uchwała w sprawie dalszego funkcjonowania sieci współpracy ds. kontroli w zakresie polityki budżetowej (CC-R-2013-01);
  • Uchwała w sprawie przyszłych działań Komitetu Kontaktowego NOK UE w 2014 r. (CC-R-2013-02);
  • Uchwała w sprawie kontroli grupy roboczej ds. funduszy strukturalnych (CC-R-2013-03);
  • Uchwała w sprawie Standardów Rachunkowości Sektora Publicznego dla Państw Członkowskich UE (EPSAS) (CC-R-2013-04);
  • Uchwała w sprawie publikacji sprawozdania końcowego na temat skoordynowanej kontroli egzekwowania europejskiego rozporządzenia w sprawie przemieszczania odpadów (CC-R-2013-05).
 
Komitet Kontaktowy przyjął również do wiadomości wypracowane stanowisko grupy zadaniowej ds. nowych zadań i ról zewnętrznych kontrolerów publicznych w świetle niedawnych zmian w zarządzaniu gospodarczym w UE i zdecydował o ponownym powołaniu tej grupy zadaniowej pod przewodnictwem Giedrė Švedienė, tak aby grupa mogła kontynuować swoje działania i zdać relację na ich temat podczas spotkania Komitetu Kontaktowego w 2014 r.
 
Spotkanie Komitetu Kontaktowego w 2014 r. odbędzie się w Luksemburgu w dniach 16‑17 października 2014 r. w siedzibie Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. W 2015 r. spotkanie Komitetu Kontaktowego odbędzie się w siedzibie NOK Łotwy w Rydze podczas łotewskiej prezydencji UE.
 
09/10/2013

CC-R-2013-01


Resolution on the Continuation of the Fiscal Policy Audit Network


Niniejsze strony są prowadzone przez Europejski Trybunał Obrachunkowy.