No
Spotkanie Komitetu Kontaktowego prezesów najwyższych organów kontroli Unii Europejskiej oraz Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w Rydze, na Łotwie, w dniach 18-19 czerwca 2015 r.
Contact_Committee_Riga_2015.jpg

Corocznemu spotkaniu Komitetu Kontaktowego, które odbyło się w dniach 18-19 czerwca 2015 r. w Rydze, przewodniczył Krajowy Urząd Kontroli Republiki Łotewskiej, pełniący jednocześnie rolę gospodarza. Spotkanie odbyło się w trakcie sprawowanej przez Łotwę prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. W charakterze aktywnych obserwatorów uczestniczyli w nim prezesi najwyższych organów kontroli (NOK) Albanii, byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii, Serbii i Turcji, a także przedstawiciele Sekretariatu EUROSAI i SIGMA.
 
Głównym przedmiotem dyskusji był Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS). Zaproszono dwóch prelegentów, którzy przedstawili swoje poglądy na ten temat. Burkhard Schmidt, p.o. dyrektora ds. finansów, stosunków z Grupą EBI, EBOR i międzynarodowymi instytucjami finansowymi w DG ECFIN w Komisji Europejskiej, dokonał prezentacji na temat mechanizmów finansowych dotyczących EFIS oraz odnośnych mechanizmów zarządzania i rozliczalności. Nicholas Jennett, pełniący funkcję dyrektora ds. nowych produktów i transakcji specjalnych w Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI), przedstawił punkt widzenia i rolę EBI w zakresie EFIS i planu inwestycyjnego dla Europy oraz nakreślił proces określania i wyboru projektów. Podczas debaty, która wywiązała się po wystąpieniach prelegentów, prezesi NOK omówili postępy w kwestii przyjęcia rozporządzenia w sprawie EFIS oraz proponowanych mechanizmów zarządzania, rozliczalności i kontroli. Komitet Kontaktowy przyznał, że ustawodawcy unijni uwzględnili niektóre zagadnienia związane z tymi mechanizmami, w tym uzyskanie większej przejrzystości w odniesieniu do mandatu kontrolnego Trybunału. Stwierdził również, że po wprowadzeniu mechanizmów zarządzania i rozliczalności korzystne byłoby zbadanie ich oddziaływania oraz ich ewentualnych konsekwencji dla kontroli publicznej.
 
Podczas posiedzenia poświęconego zapobieganiu nadużyciom finansowym i nieprawidłowościom oraz ich zwalczaniu prezesi NOK potwierdzili potrzebę zacieśnienia współpracy między NOK oraz powołali odpowiednią grupę roboczą, która będzie zajmować się tymi zagadnieniami. Na posiedzeniu na temat wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020 prezesi NOK odnotowali potrzebę położenia w stosownych przypadkach nacisku na osiągane wyniki i rezultaty, wagę przestrzegania zasad oszczędności, wydajności i skuteczności podczas wdrażania projektów oraz adekwatność wskaźników wykonania.
 
Aby przybliżyć instytucjom UE i władzom krajowym mechanizmy rozliczalności i kontroli w zakresie nadzoru bankowego po wprowadzeniu jednolitego mechanizmu nadzorczego, Komitet Kontaktowy przyjął stosowne oświadczenie.
 
Ponadto Komitet Kontaktowy postanowił przeprowadzić cztery kontrole wspólne. Ze względu na duże znaczenie strategii „Europa 2020” dwie kontrole będą dotyczyły projektów wspierających kształcenie i zatrudnienie. Jedna kontrola będzie związana z czynnikami zagrażającymi stabilności finansów publicznych, a druga z wdrażaniem nadzoru ostrożnościowego nad bankami.
 
Kolejnemu spotkaniu Komitetu Kontaktowego, które odbędzie się w październiku 2016 r., przewodniczyć będzie Najwyższy Urząd Kontroli Republiki Słowackiej, który jednocześnie pełnić będzie funkcję gospodarza.