Przepisy UE dot. plików cookie
Zgodnie z dyrektywą UE 2009/136/WE informujemy, że na Państwa urządzeniu zostanie zapisany plik cookie. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę, system zapamięta wybrane przez Państwa ustawienia językowe na potrzeby przyszłych wizyt na tej stronie (przez rok). Brak zgody oznacza, że ustawienia językowe zostaną zachowane tylko na czas pojedynczej wizyty. Plik cookie przechowuje wyłącznie informacje o Państwa preferencjach językowych i nie zawiera żadnych danych osobowych.

2016

Spotkanie Komitetu Kontaktowego prezesów najwyższych organów kontroli Unii Europejskiej oraz Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, Bratysława, Słowacja, 20-21 października 2016 r.
CC_meeting_Bratislava_2016.jpg
Corocznemu spotkaniu Komitetu Kontaktowego, które odbyło się w dniach 20-21 października 2016 r. w Bratysławie, przewodniczył Najwyższy Urząd Kontroli Republiki Słowackiej, pełniący jednocześnie rolę gospodarza. Spotkanie odbyło się w trakcie sprawowanej przez Słowację prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. W charakterze aktywnych obserwatorów uczestniczyli w nim prezesi najwyższych organów kontroli (NOK) Albanii, byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii, Czarnogóry, Serbii i Turcji, a także przedstawiciele Sekretariatu EUROSAI.
 
Seminarium na temat unijnej polityki energetycznej i klimatu
 
Głównym tematem spotkania była unijna polityka energetyczna i zagadnienia związane z klimatem. Celem było zwrócenie uwagi na szanse i zagrożenia wynikające z realizacji unijnej polityki energetycznej w kontekście kontroli i rozliczalności. W swoim przemówieniu, w formie nagrania wideo, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Maroš Šefčovič wyraził uznanie dla prowadzonych obecnie przez Europejski Trybunał Obrachunkowy prac nad przeglądem horyzontalnym dotyczącym energii i klimatu. Podkreślił też, że krajowe najwyższe organy kontroli są kluczowymi partnerami Komisji Europejskiej, ponieważ ich uwagi i zalecenia mogą przyczynić się do poprawy zarządzaniem finansami i wnieść wkład w dobrą administrację na poziomie krajowym i unijnym.
 
Najwyższe organy kontroli Francji, Szwecji, Polski, Danii, Niemiec, Republiki Czeskiej i Portugalii oraz Europejski Trybunał Obrachunkowy podzielili się wiedzą i doświadczeniami w zakresie przeprowadzania kontroli w tej dziedzinie.
 
Komitet Kontaktowy zauważył, że zagadnienia dotyczące energii i klimatu stanowią najważniejsze wyzwania strategiczne, przed którymi stoją UE i jej państwa członkowskie. Wyzwania te wymagają podejmowania działań przez właściwe organy unijne i krajowe, jak również przeprowadzania kontroli przez krajowe NOK i Europejski Trybunał Obrachunkowy.
 
Komitet przyznał, że NOK mogą zająć się tymi ważnymi zagadnieniami przekrojowymi w najskuteczniejszy sposób wyłącznie, jeśli będą działać wspólnie. Dzięki swojej pracy, wiedzy i doświadczeniu organy kontroli publicznej mogą wnieść istotny i konstruktywny wkład w realizację celów unijnej strategii w dziedzinie energii i klimatu, łącznie z przewidzianymi w niej celami na 2020, 2030 i 2050 r., a także porozumienia klimatycznego z Paryża (COP 21), do wdrożenia którego zobowiązały się jego państwa-strony.
 
Seminarium Komitetu Kontaktowego na temat energii i klimatu wykazało, że wiele najwyższych organów kontroli włożyło już wiele pracy w kontrole w zakresie efektywności energetycznej, energii ze źródeł odnawialnych i bezpieczeństwa energetycznego oraz że zagadnienia te zajmują nadal centralne miejsce w pracach tych organów. Równocześnie istnieją możliwości podjęcia dalszych prac związanych z innowacjami w dziedzinie energii, integracją europejskich rynków energetycznych, pomiarem i monitorowaniem emisji gazów cieplarnianych oraz sprawozdawczością na ten temat, a także przystosowywaniem się do zmiany klimatu.
 
Komitet Kontaktowy z zadowoleniem przyjął chęć najwyższych organów kontroli do wymiany informacji i wyników kontroli w dziedzinie energii i klimatu oraz zaproponował, by uwzględnić również prace właściwych grup roboczych INTOSAI i EUROSAI. Wyraził także zadowolenie z faktu, że sieć ds. kontroli strategii „Europa 2020” jest gotowa uwzględnić zagadnienia energetyczno-klimatyczne w swojej działalności. Komitet wyraził uznanie i poparcie dla propozycji najwyższego organu kontroli Słowacji, by zorganizować seminarium poświęcone wymianie i omówieniu doświadczeń związanych z poszczególnymi kontrolami, oraz propozycji Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, by zorganizować posiedzenie w celu wskazania luk i zagrożeń w przypadku prowadzenia kontroli przekrojowych zagadnień dotyczących energii i klimatu.
 
Pozostałe zagadnienia omówione podczas spotkania
 
NOK Słowacji podsumował prace podjęte w minionym roku przez różne grupy robocze, grupy zadaniowe i sieci w ramach Komitetu Kontaktowego. NOK Serbii przedstawił informacje na temat działalności sieci NOK z państw kandydujących do UE i potencjalnych kandydatów do członkostwa w UE.
 
NOK Łotwy dokonał prezentacji kontroli dotyczącej przeniesienia działalności portowej z historycznego centrum Rygi. NOK Niderlandów zdał sprawozdanie z prowadzonych obecnie prac w dziedzinie bezpieczeństwa produktów, ze szczególnym uwzględnieniem opatrywania produktów oznakowaniem CE.
 
Komitet Kontaktowy poparł również wniosek o zaktualizowanie list kontrolnych i wytycznych dotyczących kontroli w zakresie udzielania zamówień publicznych.
 
Gospodarzem i przewodniczącym kolejnego spotkania Komitetu Kontaktowego będzie Europejski Trybunał Obrachunkowy.
Niniejsze strony są prowadzone przez Europejski Trybunał Obrachunkowy.