No
Spotkanie Komitetu Kontaktowego prezesów najwyższych organów kontroli Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w Luksemburgu w dniach 12 13 października 2017 r.
Logo-CC2017.png 
 
 
W 2017 r. corocznemu spotkaniu Komitetu Kontaktowego przewodniczył Europejski Trybunał Obrachunkowy w Luksemburgu, który jednocześnie pełnił rolę gospodarza. W charakterze aktywnych obserwatorów uczestniczyli w nim prezesi najwyższych organów kontroli (NOK) krajów kandydujących i potencjalnych krajów kandydujących, a także przedstawiciele Sekretariatu EUROSAI i SIGMA.

Głównym tematem dyskusji na spotkaniu Komitetu Kontaktowego była potencjalna rola najwyższych organów kontroli w przywracaniu zaufania obywateli do UE. Temat ten został wybrany w kontekście coraz trudniejszych wyzwań stojących przed Unią i jej państwami członkowskimi oraz w świetle rosnącej presji na ich finanse publiczne, jak również wyraźnej utraty zaufania obywateli do instytucji krajowych i unijnych. W tym kontekście uczestnicy poruszyli również kwestię innowacyjnych produktów kontrolnych najwyższych organów kontroli oraz kwestię komunikowania się z zainteresowanymi stronami z myślą o wzmocnieniu zaufania do krajowych i ponadnarodowych instytucji publicznych. Debatę prowadziła Brigitte Christ, zastępca prezesa najwyższego organu kontroli Szwajcarii.
 
Do zaprezentowania swoich poglądów na ten temat w trakcie dyskusji panelowej zostało zaproszonych trzech gości z zewnątrz. Poseł do Parlamentu Europejskiego i przewodniczący Komisji Budżetowej Jean Arthuis omówił unijny wymiar tego zagadnienia. Janós Bertok, ekspert specjalizujący się w kwestiach uczciwości w sektorze publicznym, przedstawił punkt widzenia OECD na to, jak lepsza administracja może pomóc w odzyskaniu zaufania. Z kolei Anton Collela, dyrektor generalny Szkockiego Instytutu Biegłych Rewidentów, podzielił się swoimi spostrzeżeniami na temat zawodu audytora postrzeganego jako oparta na wartościach służba społeczeństwu. Następnie swoje poglądy na ten temat przedstawili Tytti Yli-Viikari (NOK Finlandii), Vitor Manuel Caldeira (NOK Portugalii) i Alex Brenninkmeijer (ETO). Głos w tej kwestii zabrali również Kay Scheller (NOK Niemiec), Arno Visser (NOK Niderlandów) i Didier Migaud (NOK Francji), którzy podali konkretne przykłady komunikowania się z zainteresowanymi stronami.
 
W następnej części spotkania Komitet Kontaktowy zapoznał się z wynikami prac prowadzonych przez jego organy robocze i partnerów z branży, a także z działaniami podejmowanymi przez najwyższe organy kontroli uczestniczące w Komitecie Kontaktowym. Dyskusje dotyczyły między innymi końcowych sprawozdań z równoległych kontroli dotyczących wpływu funduszy strukturalnych na realizację strategii „Europa 2020” w obszarze edukacji i zatrudnienia (przeprowadzonych pod przewodnictwem NOK Niemiec, Niderlandów i Malty) oraz czynników zagrażających stabilności finansów publicznych (pod przewodnictwem NOK Szwecji i Finlandii).
 
Kolejnemu spotkaniu Komitetu Kontaktowego, które odbędzie się w październiku 2018 r., przewodniczyć będzie Państwowy Urząd Kontroli Chorwacji, który jednocześnie będzie pełnić rolę gospodarza. 

 

gerhard-steger-video.PNG