Spotkanie Komitetu Kontaktowego prezesów najwyższych organów kontroli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Trybunału Obrachunkowego
Dubrownik, 11–12 października 2018 r.

logo HR CC-final3.png
 
 
Corocznemu spotkaniu Komitetu Kontaktowego, które odbyło się w dniach 11 i 12 października 2015 r. w Dubrowniku w Chorwacji, przewodniczył Krajowy Urząd Kontroli Republiki Chorwacji, pełniący jednocześnie funkcję gospodarza. Obok delegacji najwyższych organów kontroli państw członkowskich i przedstawicieli Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w spotkaniu uczestniczyli – w charakterze aktywnych obserwatorów – prezesi najwyższych organów kontroli państw kandydujących i przedstawiciele SIGMA.
 ​
Spotkanie otworzył Ivan Klešić, prezes Krajowego Urzędu Kontroli Republiki Chorwacji i Grozdana Perić, posłanka do chorwackiego parlamentu i przewodnicząca Komisji ds. Finansów i Budżetu w tym parlamencie.
 
Pierwszy dzień spotkania poświęcono seminarium pt. „Interakcje z obywatelami – otwarcie najwyższych organów kontroli na kontakt ze społeczeństwem". W kontekście bieżących przemian zachodzących na szczeblu krajowym i międzynarodowym (np. brexitu, migracji, sytuacji w zakresie bezpieczeństwa i zmiany klimatu) seminarium stało się okazją, by poruszyć wiele zróżnicowanych kwestii i przedyskutować istotne wyzwania i szanse na zwiększenie skuteczności najwyższych organów kontroli.
 
Seminarium otworzyli Ivica Tolić, poseł do Parlamentu Europejskiego, Karen Hill, dyrektorka SIGMA oraz Laetitia Veriter, dyrektorka stowarzyszenia Citizens for Europe. Ivica Tolić wygłosił przemówienie na temat stanu Unii Europejskiej, Karen Hill natomiast przedstawiła stanowisko SIGMA dotyczące interakcji z obywatelami oraz dotychczasowe doświadczenia jej organizacji w tej dziedzinie. Laetitia Veriter przypomniała o konieczności poszukiwania metod angażowania obywateli w kontrole publiczne.
 
W przeprowadzonej następnie dyskusji panelowej, w której uczestniczyli Charles Deguara, prezes Krajowego Urzędu Kontroli Malty, Kay Scheller, prezes najwyższego organu kontroli Niemiec oraz Klaus-Heiner Lehne, prezes Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, wskazano na pozytywne doświadczenia w interakcjach najwyższych organów kontroli z obywatelami, ale również na dotyczące ich ograniczenia. Uczestnicy panelu zgodzili się, że aby móc w pełni wykorzystać potencjał interakcji z obywatelami, najwyższe organy kontroli musiałyby włożyć więcej wysiłku w budowanie relacji.
 
Drugi dzień spotkania poświęcono sprawozdawczości dotyczącej bieżących i niedawno zakończonych działań Komitetu Kontaktowego, a także kontrolom związanym z UE przeprowadzonych przez najwyższe organy kontroli Niemiec, Czech, Włoch i Polski.
 
Z końcem spotkania przewodnictwo Komitetu Kontaktowego powierzono prezesowi polskiej Najwyższej Izby Kontroli, która będzie gospodarzem spotkania Komitetu Kontaktowego w 2019 r., organizowanego w Warszawie.