No

Spotkanie Komitetu Kontaktowego w Warszawie w dniach 11-12 grudnia 2006 r.
 
 
 
Gospodarzem corocznego spotkania Komitetu Kontaktowego prezesów NOK państw UE i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego był NOK w Polsce. Spotkaniu przewodniczył prezes Najwyższej Izby Kontroli, Mirosław Sekuła. W charakterze aktywnych obserwatorów w spotkaniu udział wzięli prezesi NOK krajów kandydujących: Bułgarii, Chorwacji, Rumunii i Turcji, a także przedstawiciele IDI, Komitetu Szkoleniowego EUROSAI oraz SIGMA.
 
W agendzie spotkania znalazło się seminarium pt. „Rola najwyższych organów kontroli w działaniach na rzecz poprawy rozliczalności środków UE”.
 
Gośćmi specjalnymi byli Siim Kallas, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej oraz Szabolcs Fazakas, przewodniczący Komisji Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego.
 
Uczestnicy dyskutowali między innymi o zmianach w obszarze deklaracji krajowych, zaletach bezpośrednich kontaktów krajowych organów kontroli z Komisją Europejską i ograniczających je barierach; o możliwościach opracowania wspólnej metodyki i standardów kontroli, a także o korzyściach i trudnościach w obszarze współpracy Europejskiego Trybunału Obrachunkowego i krajowych organów kontroli w trakcie wizyt kontrolnych ETO w państwach członkowskich.
 
Prezesi NOK omawiali także sposoby wzmocnienia współpracy i badali rezultaty prac grup roboczych zajmujących się różnymi obszarami zarządzania funduszami UE: zamówieniami publicznymi, VAT, rolnictwem, funduszami strukturalnymi, sprawozdaniami krajowymi NOK dotyczącymi zarządzania środkami UE oraz jakością kontroli. Ponadto przedstawiono wyniki współpracy między NOK krajów kandydujących i potencjalnie kandydujących.