No

Reuniunea Comitetului de contact de la Varşovia din perioada 11-12 decembrie 2006
 
 
 
Reuniunea anuală a Comitetului de contact, la care au participat preşedinţii instituţiilor supreme de audit din Uniunea Europeană şi preşedintele Curţii de Conturi Europene, a fost găzduită de instituţia supremă de audit din Polonia şi a fost prezidată de preşedintele Camerei Supreme de Control, dl Mirosław Sekuła. Preşedinţii instituţiilor supreme de audit din ţările candidate Bulgaria, Croaţia, România şi Turcia, precum şi reprezentanţii IDI (INTOSAI Development Initiative), ai Comitetului pentru formare al EUROSAI şi ai SIGMA au participat în calitate de observatori activi.
 
Programul reuniunii a inclus un seminar intitulat Supreme Audit Institutions' Contribution to the Improvement of Accountability of EU funds (Contribuţia instituţiilor supreme de audit la îmbunătăţirea procesului de asumare a răspunderii pentru gestionarea fondurilor UE).
 
Au fost invitaţi ca vorbitori dl Siim Kallas, vicepreşedintele Comisiei Europene, şi dl Szabolcs Fazakas, preşedintele Comisiei pentru control bugetar a Parlamentului European.
 
Printre aspectele discutate de participanţi s-au numărat evoluţiile care au loc în domeniul declaraţiilor naţionale, avantajele contactelor directe între instituţiile naţionale de audit şi Comisia Europeană şi obstacolele care împiedică realizarea acestor contacte, posibilitatea de a elabora o metodologie comună şi standarde de audit comune, precum şi beneficiile, dar şi impedimentele, legate de cooperarea dintre Curtea de Conturi Europeană şi instituţiile naţionale de audit în cursul vizitelor de audit ale CCE în statele membre.
 
Preşedinţii instituţiilor supreme de audit au discutat, de asemenea, metode menite să consolideze cooperarea şi au examinat rezultatele activităţii grupurilor de lucru care acoperă domenii specifice ale gestionării fondurilor UE: achiziţiile publice, taxa pe valoarea adăugată, agricultura, fondurile structurale, rapoartele instituţiilor supreme de audit naţionale privind gestiunea financiară în contextul Uniunii Europene, precum şi calitatea în audit. În plus, au fost prezentate rezultatele cooperării dintre instituţiile supreme de audit din ţările candidate şi din ţările potenţial candidate.