No
Președinții instituțiilor supreme de audit din cele 27 de state membre ale UE și președintele Curții de Conturi Europene s-au reunit la Estoril în perioada 18-19 octombrie 2012

Reuniunea anuală din 2012 a Comitetului de contact format din președinții instituțiilor supreme de audit din UE și din președintele Curții de Conturi Europene (CCE) a fost găzduită de Tribunal de Contas din Portugalia în perioada 18-19 octombrie 2012 la Estoril. La această reuniune, care a fost prezidată de președintele instituției respective, domnul Guilherme d’Oliveira Martins, au participat 93 de delegați din partea instituțiilor supreme de audit din statele membre și din partea Curții de Conturi Europene, precum și din partea instituției supreme de audit din Croația (stat aderent) și a patru țări candidate (fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Muntenegru, Serbia și Turcia); au participat, de asemenea, reprezentanți ai IDI-INTOSAI (Norvegia) și ai SIGMA (OCDE).
 
Prima temă a reuniunii, intitulată „Provocări pentru instituțiile supreme de audit în ceea ce privește pregătirea pentru următoarea perioadă aferentă cadrului financiar al UE”, a fost dezbătută în cadrul unui seminar.
La seminar a fost invitat să ia cuvântul un oaspete distins, domnul Algirdas Šemeta, comisarul european responsabil de impozitare și uniune vamală, de audit și de antifraudă. O serie de reprezentanți din partea mai multor instituții supreme de audit din UE și din partea Curții de Conturi Europene și-au prezentat punctele de vedere și experiențele lor curente.
 
Noul regulament financiar va consolida obligația statelor membre de a răspunde de gestiune. Noile acte legislative ale UE vizează o serie de chestiuni fundamentale precum consolidarea procesului de supraveghere bugetară și a celui de supraveghere a politicii economice, ambele procese fiind desfășurate de statele membre, punerea în aplicare a corectării deficitelor excesive și a dezechilibrelor macroeconomice și stabilirea cerințelor pentru cadrul lor bugetar.
 
Instituțiile supreme de audit din statele membre ale UE și Curtea de Conturi Europeană urmăresc să contribuie la îmbunătățirea sistemelor și la creșterea eficacității utilizării la nivel național a fondurilor comunitare, precum și la noile măsuri ale Uniunii Europene de guvernanță economică și bugetară; ele s-au angajat, de asemenea, să adopte o poziție independentă și riguroasă în ceea ce privește îmbunătățirea calității cheltuielilor.
 
Referitor la a doua temă, „Cele mai recente evoluții în ceea ce privește răspunsul la criza financiară și experiența instituțiilor supreme de audit în ceea ce privește auditurile efectuate în acest domeniu”, au fost prezentate rezultatele unor analize specifice solicitate de Comitetul de contact: raportul grupului operativ privind explorarea posibilităților de cooperare cu Eurostat și cu instituțiile naționale de statistică; situația curentă a inițiativei comune a instituțiilor supreme de audit din zona euro privind auditul extern al Mecanismului european de stabilitate; raportul grupului de lucru privind efectuarea unui studiu-pilot în vederea identificării unui posibil deficit în materie de audit al finanțelor publice în domeniul noilor mecanisme, măsuri și instrumente create la nivel național, la nivelul UE și la nivel interguvernamental ca răspuns la criza economică și financiară; raportul privind progresele înregistrate în ceea ce privește Rețeaua de audit în domeniul politicii fiscale.
 
În plus, unele instituții supreme de audit și-au prezentat de asemenea opiniile și experiențele lor, în principal în contextul crizei financiare, referitor la evoluțiile recente ale auditului financiar și ale rolului acestor instituții, la implicațiile pentru statele membre ale UE din punctul de vedere al standardelor de contabilitate și al aplicabilității standardelor IPSAS (Standardele internaționale de contabilitate pentru sectorul public), la normele bugetare și la componenta veniturilor din cadrul bugetului de stat.
 
După dezbaterea temelor I și II, în cursul reuniunii a luat cuvântul un alt invitat de seamă, guvernatorul băncii centrale Banco de Portugal, domnul Carlos da Silva Costa, care a ținut discursul de închidere a părții tematice a reuniunii.
 
În urma dezbaterii temelor menționate mai sus, s-au adoptat șase rezoluții referitor la implementarea unor strategii viitoare care să contribuie la clarificarea rolurilor instituțiilor supreme de audit în contextul noilor provocări, cum ar fi evoluțiile recente în guvernanța economică a Uniunii Europene.
De asemenea, delegații au fost informați cu privire la următoarele activități ale instituțiilor supreme de audit: un raport privind „Cele mai bune practici de audit și principalele recomandări de audit pentru auditurile realizate la nivelul guvernanței corporative în cadrul întreprinderilor de stat și municipale” (instituția supremă de audit din Letonia); seminarul privind experiența dobândită în cursul lichidării perioadei de programare 2000-2006 (instituția supremă de audit din Ungaria); și auditurile Monitorizarea riscurilor pentru finanțele publice (instituția supremă de audit din Regatul Țărilor de Jos) și Rezultatele auditului realizat în cooperare cu privire la sistemele de tranzacționare a certificatelor de emisii de CO2 (instituția supremă de audit din Danemarca).
 
Reuniunea a inclus, de asemenea, o prezentare susținută de secretarul general al INTOSAI, care îndeplinește și funcția de președinte al instituției supreme de audit din Austria, cu privire la o rezoluție importantă a Adunării generale a Organizației Națiunilor Unite, A/66/209: „Promovarea eficienței, a răspunderii pentru actul de gestiune, a eficacității și a transparenței administrației publice prin consolidarea instituțiilor supreme de audit”.
 
Reuniunea din octombrie 2013 a Comitetului de contact va avea loc la Vilnius, va fi găzduită de instituția supremă de audit din Lituania și va fi prezidată de auditorul general, doamna Giedrė Švedienė.