No
​Reuniunea Comitetului de contact format din președinții instituțiilor supreme de audit din statele membre ale Uniunii Europene și din președintele Curții de Conturi Europene, Riga, Letonia,
18-19 iunie 2015
Contact_Committee_Riga_2015.jpg

Reuniunea anuală din 2015 a Comitetului de contact a avut loc între 18 și 19 iunie 2015, la Riga, fiind găzduită și prezidată de Oficiul Național de Audit din Republica Letonia. Reuniunea a coincis cu Președinția letonă a Consiliului Uniunii Europene. Președinții instituțiilor supreme de audit din Albania, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Muntenegru, Serbia și Turcia, precum și reprezentanți ai Secretariatului EUROSAI și ai SIGMA au participat la reuniune în calitate de observatori activi.
 
Principalul subiect de discuție a fost Fondul european pentru investiții strategice (FEIS). Doi vorbitori invitați și-au expus opiniile în legătură cu acest subiect. Domnul Burkhard Schmidt, director (interimar) al Direcției Finanțe, coordonarea cu BEI, BERD și IFI din cadrul Direcției Generale ECFIN a Comisiei Europene, a prezentat mecanismele financiare legate de FEIS, precum și dispozițiile relevante în materie de guvernanță și asigurare a răspunderii de gestiune. Domnul Nicholas Jennett, director pentru produse noi și tranzacții speciale în cadrul Băncii Europene de Investiții, a prezentat perspectiva și rolul BEI în legătură cu FEIS/Planul de investiții pentru Europa și a descris procesul de identificare și selectare a proiectelor. În contextul dezbaterilor care au urmat, președinții instituțiilor supreme de audit au discutat despre progresele înregistrate în adoptarea Regulamentului privind FEIS și despre mecanismele propuse în materie de guvernanță, asigurare a răspunderii de gestiune și audit. Comitetul de contact a recunoscut că legiuitorul Uniunii a abordat anumite aspecte problematice legate de aceste mecanisme, inclusiv asigurarea unei mai mari clarități în ceea ce privește mandatul de audit al Curții de Conturi Europene, și consideră că ar fi utilă o analiză a impactului mecanismelor de guvernanță și de asigurare a răspunderii de gestiune, după ce acestea vor fi instituite, precum și a consecințelor posibile ale acestora pentru auditul finanțelor publice.
 
În sesiunea consacrată prevenirii și combaterii neregulilor și a fraudei, precum și cooperării cu autoritățile de aplicare a legii, președinții instituțiilor supreme de audit au recunoscut că trebuie consolidată cooperarea acestor instituții și au creat un grup de lucru care să se ocupe de acest subiect. În cadrul sesiunii consacrate cadrului financiar multianual 2014-2020, președinții instituțiilor supreme de audit au remarcat nevoia de a se pune accentul pe performanță și pe rezultate, după caz, precum și importanța respectării principiilor economiei, eficacității și eficienței în implementarea proiectelor și relevanța indicatorilor de performanță.
 
Comitetul de contact adoptat o declarație cu privire la mecanismele de audit și de asigurare a răspunderii de gestiune în contextul supravegherii bancare în urma introducerii mecanismului unic de supraveghere. Scopul declarației este de a promova acest subiect și ea se adresează instituțiilor UE și autorităților naționale.
 
De asemenea, Comitetul de contact a fost de acord să participe la patru audituri realizate în colaborare. Având în vedere importanța Strategiei Europa 2020, două dintre aceste audituri vor viza proiecte care promovează educația și ocuparea forței de muncă. Un audit se va concentra pe riscurile aferente sustenabilității finanțelor publice, iar cel de al patrulea audit va analiza implementarea supravegherii prudențiale a băncilor.
 
Următoarea reuniune a Comitetului de contact va fi găzduită și prezidată de Oficiul Național de Audit din Republica Slovacă, în luna octombrie 2016.