No
Reuniunea Comitetului de contact format din președinții instituțiilor supreme de audit din statele membre ale Uniunii Europene și din președintele Curții de Conturi Europene, Bratislava, Republica Slovacă, 20 21 octombrie 2016 
CC_meeting_Bratislava_2016.jpg 
Reuniunea anuală a Comitetului de contact a avut loc între 20 și 21 octombrie 2016, la Bratislava, fiind găzduită și prezidată de instituția supremă de audit a Republicii Slovace. Reuniunea a coincis cu Președinția slovacă a Consiliului Uniunii Europene. Președinții instituțiilor supreme de audit din Albania, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Muntenegru, Serbia și Turcia, precum și reprezentanți ai Secretariatului EUROSAI au participat la reuniune în calitate de observatori activi.
 
Seminar privind politica energetică a UE și schimbările climatice
 
Seminarul a avut ca temă principală politica energetică a UE și schimbările climatice. Scopul urmărit în cadrul discuțiilor a fost acela de a atrage și mai mult atenția asupra provocărilor și oportunităților pe care le reprezintă implementarea politicii energetice a UE în termeni de audit și răspundere de gestiune. Maroš Šefčovič, vicepreședinte în cadrul Comisiei Europene, a salutat, în discursul său video, activitatea derulată în prezent de Curtea de Conturi Europeană în vederea realizării unei analize panoramice a chestiunilor din domeniul energiei și al schimbărilor climatice, subliniind în același timp faptul că instituțiile supreme de audit din statele membre sunt, la rândul lor, parteneri-cheie ai Comisiei Europene în legătură cu aceste aspecte, întrucât observațiile și recomandările lor pot contribui la îmbunătățirea gestiunii financiare și la asigurarea unei bune guvernanțe atât la nivel național, cât și la nivelul UE.
 
Instituțiile supreme de audit din Franța, Suedia, Polonia, Danemarca, Germania, Republica Cehă, Portugalia, precum și Curtea de Conturi Europeană au făcut schimb de experiență și de cunoștințe în ceea ce privește desfășurarea de audituri în acest domeniu.
 
Comitetul de contact a arătat că chestiunile legate de energie și de climă reprezintă provocări strategice primordiale pentru UE și pentru statele membre, justificând acțiunile aferente întreprinse de autoritățile naționale relevante și de cele de la nivelul UE, precum și activitatea de audit desfășurată de instituțiile supreme de audit și de Curtea de Conturi Europeană.
 
De asemenea, Comitetul de contact a recunoscut că numai prin colaborare vor putea instituțiile supreme de audit să găsească în mod eficace soluții la aceste probleme transversale importante. Prin intermediul activităților, al cunoștințelor și al experienței lor, auditorii sectorului public pot aduce o contribuție pertinentă și constructivă la îndeplinirea țintelor prevăzute de strategia UE în materie de energie și climă, inclusiv a țintelor acesteia de atins până în 2020, 2030 și a parcursului de urmat până în 2050, precum și la punerea în aplicare a Acordului de la Paris privind schimbările climatice adoptat în cadrul celei de a 21-a sesiuni a Conferinței părților la Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (COP21), la care s-au angajat și statele membre ale UE.
 
Tot în cadrul acestui seminar al Comitetului de contact a reieșit că numeroase instituții supreme de audit au efectuat deja un volum semnificativ de activități de audit pe diverse teme legate de eficiența energetică, energia din surse regenerabile și securitatea energetică și că aceste teme continuă să ocupe un loc central în cadrul activităților instituțiilor respective. Pe lângă acestea, s-a subliniat faptul că există potențial pentru mai multe activități care să vizeze inovarea în domeniul energetic, integrarea piețelor de energie europene, măsurarea, monitorizarea și raportarea cu privire la emisiile de gaze cu efect de seră și adaptarea la schimbările climatice.
 
Comitetul de contact a salutat disponibilitatea instituțiilor supreme de audit de a partaja informații și rezultate de audit în domeniul energiei și al climei și a sugerat ca activitățile grupurilor de lucru axate pe aceste teme din cadrul INTOSAI și al EUROSAI să fie de asemenea luate în considerare. Acesta a apreciat, totodată, deschiderea Rețelei de audit privind Strategia Europa 2020 față de includerea acestor subiecte în sfera activităților sale. Comitetul de contact a apreciat și a acceptat inițiativa instituției supreme de audit a Republicii Slovace de a organiza un seminar în cadrul căruia să se discute și să se facă schimb de experiență în ceea ce privește auditul specific acestor domenii, precum și inițiativa Curții de Conturi Europene de a organiza o reuniune în cadrul căreia să se identifice lacunele și riscurile legate de auditul aspectelor transversale în domeniul energiei și al climei.
 
Alte aspecte dezbătute în cadrul reuniunii
 
Instituția supremă de audit a Republicii Slovace a trecut în revistă activitățile realizate în cursul anului
precedent de diferitele grupuri de lucru, grupuri operative și rețele ale Comitetului de contact. Instituția supremă de audit a Serbiei a prezentat informații referitoare la activitățile Rețelei instituțiilor supreme de audit din țările candidate și potențial candidate la aderarea la Uniunea Europeană.
 
Instituția supremă de audit a Letoniei a susținut o prezentare cu privire la auditul pe care l-a realizat referitor la transferul activităților portuare din centrul istoric al capitalei Riga. Instituția supremă de audit a Țărilor de
 
Jos a raportat cu privire la activitățile pe care le desfășoară în prezent în domeniul siguranței produselor, în special în ceea ce privește crearea și consacrarea de mărci de calitate (branding) cu marcajul CE.
Comitetul de contact a susținut, de asemenea, o propunere de a actualiza listele de verificare și orientările din domeniul auditului achizițiilor publice.
 
Următoarea reuniune a Comitetului de contact va fi găzduită și prezidată de Curtea de Conturi Europeană.