No
​Reuniunea Comitetului de contact format din președinții instituțiilor supreme de audit din Uniunea Europeană, Varșovia, 27‑28 iunie 2019
 
 

Reuniunea anuală a Comitetului de contact a fost găzduită de Oficiul Suprem de Audit (NIK) din Polonia și a fost prezidată de președintele acestuia, domnul Krzysztof Kwiatkowski. La reuniune au participat – în calitate de observatori – și președinții instituțiilor supreme de audit din țările candidate, precum și o serie de reprezentanți ai SIGMA.

Elementul central al reuniunii a fost un seminar având ca temă „Europa digitală: provocări și oportunități pentru instituțiile supreme de audit din UE", care a fost prezidat de Tytti Yli-Viikari, auditor general al Finlandei. În contextul priorității stabilite de Comisia Europeană de a pune în aplicare Strategia privind piața unică digitală, inclusiv Agenda digitală pentru Europa, și având în vedere necesitatea din ce în ce mai stringentă ca instituțiile supreme de audit să utilizeze instrumente digitale pentru a sprijini procesele de audit, seminarul a oferit ocazia de a dezbate rolul pe care îl joacă instituțiile supreme de audit din UE în digitalizarea în Uniunea Europeană. Dezbaterea a fost lansată de Marek Zagórski, ministrul polonez al afacerilor digitale, Michał Boni, deputat în Parlamentul European între 2014 și 2019, și Małgorzata Nikowska, din partea DG CNECT din cadrul Comisiei, care au prezentat subiectul din perspectiva unui stat membru (Polonia), a cetățenilor și, respectiv, a Comisiei.

Seminarul a fost urmat de două mese rotunde. Participanții la prima masă rotundă au fost Janar Holm (președintele instituției supreme de audit a Estoniei), Charles Deguara (instituția supremă de audit a Maltei), Stefan Lundgren (instituția supremă de audit a Suediei) și Tomaž Vesel (instituția supremă de audit a Sloveniei), care au discutat despre provocările și oportunitățile pe care le prezintă auditurile performanței legate de programele UE și naționale din domeniul guvernării electronice și al securității cibernetice. Dezbaterea a evidențiat impactul pe care îl are transformarea digitală asupra activității instituțiilor supreme de audit, care desfășoară din ce în ce mai mult audituri informatice.

Cea de a doua masă rotundă, prezidată de Manfred Kraff (Serviciul de Audit Intern, Comisia Europeană), a abordat, printre altele, tema utilizării resurselor digitale în cadrul auditurilor. Participanții la dezbatere au fost Vítor Caldeira (instituția supremă de audit a Portugaliei), Kay Scheller (instituția supremă de audit a Germaniei), Arno Visser (instituția supremă de audit a Țărilor de Jos) și Tytti Yli-Viikari (instituția supremă de audit a Finlandei). Acești participanți au prezentat exemple de bune practici sub formă de abordări, strategii și instrumente inovatoare care au potențialul de a ajuta instituțiile supreme de audit să asigure o valoare adăugată pentru auditurile pe care le desfășoară.

Instituțiile supreme de audit din UE contribuie la succesul digitalizării, atât prin exercitarea mandatelor lor, cât și prin integrarea, după caz, a instrumentelor și a soluțiilor digitale în activitatea lor. Comitetul de contact a concluzionat că, pentru a-și îndeplini rolul în acest proces, instituțiile supreme de audit din UE sunt invitate:

  • să efectueze audituri cu privire la activitățile vizând punerea în aplicare a digitalizării și la capacitățile relevante în acest sens;
  • să se asigure că digitalizarea nu prejudiciază dreptul instituțiilor supreme de audit de acces la informații și date relevante;
  • să investească în tehnologie, în idei și în resurse umane astfel încât să se asigure că au gradul de pregătire necesar în materie digitală pentru a putea efectua astfel de audituri;
  • să își optimizeze abordările și procedurile de audit în consecință și
  • să recurgă la comunicarea digitală în eforturile lor de a pune informații la dispoziția societății civile și de a consulta părțile interesate, dacă este cazul, în cadrul activităților lor.

 
În cea de a doua zi a reuniunii, Comitetul de contact a luat act de rezultatele activităților desfășurate de organismele sale de lucru, de alte activități planificate și de rezultatele auditului privind calitatea aerului la nivel internațional (coordonat de instituțiile supreme de audit din Polonia și din Țările de Jos), precum și de rezultatele auditului privind infrastructura TIC în sectorul public (instituția supremă de audit a Letoniei).

Următoarea reuniune a Comitetului de contact, care va avea loc în octombrie 2020, va fi găzduită de Curtea de Conturi Europeană.