Názov zákona EÚ o súboroch cookies
V súlade so smernicou EÚ 2009/136/ES Vám oznamujeme, že na Vašom zariadení sa uloží súbor cookie. Jeho uloženie môžete akceptovať, pričom systém si pri budúcich návštevách tejto internetovej stránky (počas jedného roka) bude pamätať Váš výber jazyka, alebo ho môžete odmietnuť a Váš výber jazyka sa uchová iba počas tejto návštevy. Príslušný súbor cookie sa použije iba na uloženie Vášho nastavenia zvoleného jazyka, pričom sa neuchovajú žiadne osobné údaje.

Predstavenie

 
Spolupráca medzi najvyššími kontrolnými inštitúciami (NKI) Európskej únie a Európskym dvorom audítorov sa uskutočňuje predovšetkým v rámci štruktúry kontaktného výboru. Táto štruktúra sa skladá zo samotného kontaktného výboru, ktorý tvoria predsedovia NKI EÚ a Dvora audítorov, z kontaktných osôb, ktoré tvoria aktívnu sieť profesionálnych kontaktov v celej Európe, a tiež z pracovných skupín, sietí a osobitných skupín pre špecifické oblasti auditu.
 
 

Základné informácie

Prvé zasadnutie predsedov NKI EÚ (vtedy EHS) sa konalo už v roku 1960. Od tej doby predsedovia NKI spolupracujú v rámci kontaktného výboru, ktorý plní úlohu fóra, na ktorom sa prerokúvajú otázky spoločného záujmu. Po zavedení vlastných zdrojov na financovanie rozpočtu EÚ koncom 60-tych rokov a následnom rozšírení úlohy Európskeho parlamentu v otázkach týkajúcich sa rozpočtu sa potreba nezávislého externého kontrolného orgánu pre EÚ stala čoraz zreteľnejšou. Kontaktný výbor sa v skutočnosti pričinil o zriadenie Európskeho dvora audítorov a vymedzenie jeho právomocí Bruselskou zmluvou v roku 1975, čo viedlo k vytvoreniu Európskeho dvora audítorov v roku 1977. V roku 1978 kontaktný výbor ponúkol členstvo Európskemu dvoru audítorov, ktorý sa tak stal jeho desiatym členom.
 
Od Rímskej zmluvy zaznamenala európska integrácia pokrok a spolu s ňou sa rozšírila aj úloha kontaktného výboru. V priebehu rokov sa spolupráca medzi NKI členských štátov EÚ a Dvorom audítorov organizačne dotvárala a získala inštitucionálne zabezpečenie. Táto skutočnosť je vyjadrená aj v európskych zmluvách, v ktorých je zmienka o takejto spolupráci postupne stále zjavnejšia.
 
V pôvodnom znení Zmluvy o ES sa uvádza, že Európsky dvor audítorov vykonáva audity v „súčinnosti“ s najvyššími kontrolnými inštitúciami členských štátov[1], v Amsterdamskej zmluve sa neskôr doplnilo, že „Dvor audítorov a vnútroštátne kontrolné orgány členských štátov spolupracujú v duchu dôvery, pričom si zachovávajú svoju nezávislosť“. V 18. vyhlásení záverečných ustanovení v Zmluve z Nice sa napokon Európsky dvor audítorov vyzýva, aby zriadil kontaktný výbor s NKI členských štátov (výbor v skutočnosti už existoval)[2].
 
Spolupráca medzi NKI členských štátov EÚ a Európskym dvorom audítorov nie je však len zákonnou povinnosťou, ale stáva sa skutočnou nutnosťou vyplývajúcou zo stále užšieho prepojenia kompetencií orgánov Spoločenstva a vnútroštátnych orgánov. V dôsledku rozsiahlej decentralizácie pri hospodárení s rozpočtom EÚ a delegovania právomocí na národné orgány členských štátov a prijímateľských krajín sa ťažisko kontroly finančných prostriedkov EÚ presúva na tieto krajiny. V Zmluve o ES sa preto vytvoril právny základ pre spoluprácu medzi Európskym dvorom audítorov a najvyššími národnými kontrolnými inštitúciami alebo inými kompetentnými národnými kontrolnými orgánmi. V praxi to znamená, že najvyššie národné kontrolné inštitúcie poskytujú audítorom Dvora audítorov podporu a logistické zázemie, ako aj špecifické znalosti o kontrolovanej oblasti.

Spolupráca s NKI kandidátskych a potenciálnych kandidátskych krajín

Kontaktný výbor podporuje a umožňuje spoluprácu medzi NKI kandidátskych a potenciálnych kandidátskych krajín a NKI členských štátov EÚ prostredníctvom niekoľkých iniciatív, pričom väčšina z nich prebieha v rámci siete tvorenej NKI kandidátskych a potenciálnych kandidátskych krajín a Dvorom audítorov. Okrem účasti predsedov týchto NKI na zasadnutiach kontaktného výboru v úlohe pozorovateľov spoločná pracovná skupina pre audítorské činnosti, ktorá nadväzuje na prácu bývalej pracovnej skupiny kontaktného výboru pre kandidátske krajiny, podporuje praktickú spoluprácu v malom rozsahu.

Spolupráca s medzinárodnými organizáciami

Zástupcovia EUROSAI, európskej organizácie zastrešujúcej najvyššie kontrolné inštitúcie, a celosvetovej organizácie INTOSAI sa zúčastňujú na zasadnutiach kontaktného výboru a môžu informovať o svojom rozvoji a plánoch do budúcnosti. Ďalším príkladom spolupráce s EUROSAI sú spoločné vzdelávacie podujatia a účasť členov EUROSAI na multilaterálnych aktivitách v rámci kontaktného výboru. Jednotlivé NKI z kontaktného výboru sa okrem toho tiež podieľajú na aktivitách, ktoré organizuje EUROSAI a INTOSAI.


[1] V článku 188c.3 Zmluvy o ES sa uvádzalo, že „kontrola v členských štátoch sa vykonáva v súčinnosti s národnými kontrolnými inštitúciami, a ak tieto nemajú potrebnú právomoc, s príslušnými národnými správami". Po schválení Amsterdamskej zmluvy sa táto formulácia dostala do článku 248.3.
 
[2] V 18. vyhlásení sa uvádzalo, že: „Konferencia vyzýva Dvor audítorov a národné kontrolné inštitúcie, aby zlepšili rámec a podmienky vzájomnej spolupráce pri zachovaní vlastnej autonómie. Na tieto účely môže predseda Dvora audítorov zriadiť kontaktný výbor pozostávajúci z predsedov národných kontrolných inštitúcií“.
 

​​​​​

Túto stránku spravuje Európsky dvor audítorov.