Názov zákona EÚ o súboroch cookies
V súlade so EÚ 2009/136/ES smernicou EÚ 2009/136/ES Vám oznamujeme, že ak chcete navštíviť túto internetovú stránku, pri prístupe do systému sa aktivuje súbor cookie. V prípade, že s tým nesúhlasíte, nevstupujte, prosím, na túto stránku. Príslušný súbor cookie sa použije na uchovanie nastavenia zvoleného jazyka, neuchováva však žiadne osobné údaje. Jeho platnosť vyprší po jednom roku.

2006


Zasadnutie Kontaktného výboru vo Varšave v dňoch 11. a 12. decembra 2006
 
 
 
Výročné zasadnutie Kontaktného výboru predsedov NKI EÚ a Európskeho dvora audítorov usporiadala poľská najvyššia kontrolná inštitúcia. Zasadnutiu predsedal pán Miroslaw Sekula, predseda Najvyššieho kontrolného úradu Poľskej republiky. V úlohe aktívnych pozorovateľov sa na zasadnutí zúčastnili predsedovia NKI kandidátskych krajín z Bulharska, Chorvátska, Rumunska a Turecka, ako aj predstavitelia IDI, školiaceho výboru EUROSAI a programu SIGMA.
 
Súčasťou programu zasadnutia bol seminár nazvaný Najvyššie kontrolné inštitúcie – príspevok k zvyšovaniu zodpovednosti za spravovanie finančných prostriedkov EÚ.
 
S prednáškami vystúpili pán Siim Kallas, podpredseda Európskej komisie, a pán Szabolcs Fazakas, predseda výboru pre rozpočtovú kontrolu Európskeho parlamentu.
 
Účastníci okrem iného diskutovali o prebiehajúcom vývoji v oblasti národných vyhlásení, výhodách a prekážkach priamych kontaktov medzi národnými kontrolnými inštitúciami a Európskou komisiou, možnosti vytvoriť spoločnú metodiku a audítorské štandardy, a o výhodách a prekážkach spolupráce medzi Európskym dvorom audítorov a národnými kontrolnými inštitúciami v priebehu výkonu auditov Dvora audítorov v členských štátoch.
 
Predsedovia NKI tiež rokovali o spôsoboch posilnenia spolupráce a posúdili výsledky práce pracovných skupín v osobitných oblastiach hospodárenia s finančnými prostriedkami EÚ: verejné obstarávanie, daň z pridanej hodnoty, poľnohospodárstvo, štrukturálne fondy, správy národných NKI o finančnom hospodárení EÚ a kvalita auditov. Predstavené boli ďalej výsledky spolupráce medzi NKI kandidátskych krajín a potenciálnych kandidátskych krajín.
 
 
 
Túto stránku spravuje Európsky dvor audítorov.