Názov zákona EÚ o súboroch cookies
V súlade so smernicou EÚ 2009/136/ES Vám oznamujeme, že na Vašom zariadení sa uloží súbor cookie. Jeho uloženie môžete akceptovať, pričom systém si pri budúcich návštevách tejto internetovej stránky (počas jedného roka) bude pamätať Váš výber jazyka, alebo ho môžete odmietnuť a Váš výber jazyka sa uchová iba počas tejto návštevy. Príslušný súbor cookie sa použije iba na uloženie Vášho nastavenia zvoleného jazyka, pričom sa neuchovajú žiadne osobné údaje.

2006


Zasadnutie Kontaktného výboru vo Varšave v dňoch 11. a 12. decembra 2006
 
 
 
Výročné zasadnutie Kontaktného výboru predsedov NKI EÚ a Európskeho dvora audítorov usporiadala poľská najvyššia kontrolná inštitúcia. Zasadnutiu predsedal pán Miroslaw Sekula, predseda Najvyššieho kontrolného úradu Poľskej republiky. V úlohe aktívnych pozorovateľov sa na zasadnutí zúčastnili predsedovia NKI kandidátskych krajín z Bulharska, Chorvátska, Rumunska a Turecka, ako aj predstavitelia IDI, školiaceho výboru EUROSAI a programu SIGMA.
 
Súčasťou programu zasadnutia bol seminár nazvaný Najvyššie kontrolné inštitúcie – príspevok k zvyšovaniu zodpovednosti za spravovanie finančných prostriedkov EÚ.
 
S prednáškami vystúpili pán Siim Kallas, podpredseda Európskej komisie, a pán Szabolcs Fazakas, predseda výboru pre rozpočtovú kontrolu Európskeho parlamentu.
 
Účastníci okrem iného diskutovali o prebiehajúcom vývoji v oblasti národných vyhlásení, výhodách a prekážkach priamych kontaktov medzi národnými kontrolnými inštitúciami a Európskou komisiou, možnosti vytvoriť spoločnú metodiku a audítorské štandardy, a o výhodách a prekážkach spolupráce medzi Európskym dvorom audítorov a národnými kontrolnými inštitúciami v priebehu výkonu auditov Dvora audítorov v členských štátoch.
 
Predsedovia NKI tiež rokovali o spôsoboch posilnenia spolupráce a posúdili výsledky práce pracovných skupín v osobitných oblastiach hospodárenia s finančnými prostriedkami EÚ: verejné obstarávanie, daň z pridanej hodnoty, poľnohospodárstvo, štrukturálne fondy, správy národných NKI o finančnom hospodárení EÚ a kvalita auditov. Predstavené boli ďalej výsledky spolupráce medzi NKI kandidátskych krajín a potenciálnych kandidátskych krajín.
 
 
 
Túto stránku spravuje Európsky dvor audítorov.