No

Zasadnutie Kontaktného výboru vo Varšave v dňoch 11. a 12. decembra 2006
 
 
 
 
Výročné zasadnutie Kontaktného výboru predsedov NKI EÚ a Európskeho dvora audítorov usporiadala poľská najvyššia kontrolná inštitúcia. Zasadnutiu predsedal pán Miroslaw Sekula, predseda Najvyššieho kontrolného úradu Poľskej republiky. V úlohe aktívnych pozorovateľov sa na zasadnutí zúčastnili predsedovia NKI kandidátskych krajín z Bulharska, Chorvátska, Rumunska a Turecka, ako aj predstavitelia IDI, školiaceho výboru EUROSAI a programu SIGMA.
 
Súčasťou programu zasadnutia bol seminár nazvaný Najvyššie kontrolné inštitúcie – príspevok k zvyšovaniu zodpovednosti za spravovanie finančných prostriedkov EÚ.
 
S prednáškami vystúpili pán Siim Kallas, podpredseda Európskej komisie, a pán Szabolcs Fazakas, predseda výboru pre rozpočtovú kontrolu Európskeho parlamentu.
 
Účastníci okrem iného diskutovali o prebiehajúcom vývoji v oblasti národných vyhlásení, výhodách a prekážkach priamych kontaktov medzi národnými kontrolnými inštitúciami a Európskou komisiou, možnosti vytvoriť spoločnú metodiku a audítorské štandardy, a o výhodách a prekážkach spolupráce medzi Európskym dvorom audítorov a národnými kontrolnými inštitúciami v priebehu výkonu auditov Dvora audítorov v členských štátoch.
 
Predsedovia NKI tiež rokovali o spôsoboch posilnenia spolupráce a posúdili výsledky práce pracovných skupín v osobitných oblastiach hospodárenia s finančnými prostriedkami EÚ: verejné obstarávanie, daň z pridanej hodnoty, poľnohospodárstvo, štrukturálne fondy, správy národných NKI o finančnom hospodárení EÚ a kvalita auditov. Predstavené boli ďalej výsledky spolupráce medzi NKI kandidátskych krajín a potenciálnych kandidátskych krajín.