Názov zákona EÚ o súboroch cookies
V súlade so smernicou EÚ 2009/136/ES Vám oznamujeme, že na Vašom zariadení sa uloží súbor cookie. Jeho uloženie môžete akceptovať, pričom systém si pri budúcich návštevách tejto internetovej stránky (počas jedného roka) bude pamätať Váš výber jazyka, alebo ho môžete odmietnuť a Váš výber jazyka sa uchová iba počas tejto návštevy. Príslušný súbor cookie sa použije iba na uloženie Vášho nastavenia zvoleného jazyka, pričom sa neuchovajú žiadne osobné údaje.

2008


Zasadnutie predsedov najvyšších kontrolných inštitúcií 27 členských štátov EÚ a Európskeho dvora audítorov v Luxemburgu v dňoch 1. a 2. decembra 2008
 

 
 
Výročné dvojdňové zasadnutie Kontaktného výboru predsedov NKI EÚ usporiadal Európsky dvor audítorov v Luxemburgu. Zasadnutiu predsedal pán Vítor Caldeira, predseda Európskeho dvora audítorov. Zasadnutia sa zúčastnili predsedovia NKI z 27 členských štátov Európskej únie. Predsedovia NKI kandidátskych krajín, predstavitelia školiaceho výboru EUROSAI a programu SIGMA sa zasadnutia zúčastnili v úlohe pozorovateľov.
 
Zasadnutie Kontaktného výboru v roku 2008 sa konalo v čase, kedy v Európe a vo zvyšku sveta stále prebiehalo zmierňovanie celosvetových otrasov, ktoré vznikli z krízy na finančných trhoch. Na pozadí týchto skutočností sa zasadnutie Kontaktného výboru v roku 2008 tematicky zameralo na rokovania o reforme rozpočtu EÚ a revidovanej Lisabonskej stratégii na obdobie 2008 – 2010, t. j. na dve oblasti, ktoré sú dôležité pre riadenie finančnej krízy ovplyvňujúcej EÚ a jej členské štáty. Obe témy boli dôkladne prerokované počas diskusií v odborných viacstranných skupinách.
 
Hlavnú prednášku o reforme rozpočtu EÚ predniesla pani Dalia Grybauskaité, vtedajšia členka Európskej komisie zodpovedná za finančné plánovanie a rozpočet. V následnej diskusii sa potvrdila potreba prijať opatrenia a preukázala dôležitosť úlohy NKI v tejto súvislosti. Hodnotenie rizika vykonávané NKI má vo finančnom prostredí so stagnujúcim tokom finančných prostriedkov rozhodujúcu úlohu.
 
Revidovaná Lisabonská stratégia na obdobie 2008 – 2010 bola podobne prerokovaná na pozadí tohto vývoja. Na zasadnutí vznikol optimizmus v súvislosti s tým, že revidovaná Lisabonská stratégia by mohla pomôcť obmedziť negatívne účinky finančnej krízy.
 
Druhý deň zasadnutia zahŕňal výmeny skúseností a informácií o výsledkoch spolupráce v rôznych oblastiach hospodárenia s finančnými prostriedkami EÚ a o záležitostiach týkajúcich sa auditov, ako aj prognózy budúcich činností.
 
 
Túto stránku spravuje Európsky dvor audítorov.