No

Zasadnutie predsedov najvyšších kontrolných inštitúcií 27 členských štátov EÚ a Európskeho dvora audítorov v Luxemburgu v dňoch 1. a 2. decembra 2008
 

 

 
 
Výročné dvojdňové zasadnutie Kontaktného výboru predsedov NKI EÚ usporiadal Európsky dvor audítorov v Luxemburgu. Zasadnutiu predsedal pán Vítor Caldeira, predseda Európskeho dvora audítorov. Zasadnutia sa zúčastnili predsedovia NKI z 27 členských štátov Európskej únie. Predsedovia NKI kandidátskych krajín, predstavitelia školiaceho výboru EUROSAI a programu SIGMA sa zasadnutia zúčastnili v úlohe pozorovateľov.
 
Zasadnutie Kontaktného výboru v roku 2008 sa konalo v čase, kedy v Európe a vo zvyšku sveta stále prebiehalo zmierňovanie celosvetových otrasov, ktoré vznikli z krízy na finančných trhoch. Na pozadí týchto skutočností sa zasadnutie Kontaktného výboru v roku 2008 tematicky zameralo na rokovania o reforme rozpočtu EÚ a revidovanej Lisabonskej stratégii na obdobie 2008 – 2010, t. j. na dve oblasti, ktoré sú dôležité pre riadenie finančnej krízy ovplyvňujúcej EÚ a jej členské štáty. Obe témy boli dôkladne prerokované počas diskusií v odborných viacstranných skupinách.
 
Hlavnú prednášku o reforme rozpočtu EÚ predniesla pani Dalia Grybauskaité, vtedajšia členka Európskej komisie zodpovedná za finančné plánovanie a rozpočet. V následnej diskusii sa potvrdila potreba prijať opatrenia a preukázala dôležitosť úlohy NKI v tejto súvislosti. Hodnotenie rizika vykonávané NKI má vo finančnom prostredí so stagnujúcim tokom finančných prostriedkov rozhodujúcu úlohu.
 
Revidovaná Lisabonská stratégia na obdobie 2008 – 2010 bola podobne prerokovaná na pozadí tohto vývoja. Na zasadnutí vznikol optimizmus v súvislosti s tým, že revidovaná Lisabonská stratégia by mohla pomôcť obmedziť negatívne účinky finančnej krízy.
 
Druhý deň zasadnutia zahŕňal výmeny skúseností a informácií o výsledkoch spolupráce v rôznych oblastiach hospodárenia s finančnými prostriedkami EÚ a o záležitostiach týkajúcich sa auditov, ako aj prognózy budúcich činností.