Názov zákona EÚ o súboroch cookies
V súlade so smernicou EÚ 2009/136/ES Vám oznamujeme, že na Vašom zariadení sa uloží súbor cookie. Jeho uloženie môžete akceptovať, pričom systém si pri budúcich návštevách tejto internetovej stránky (počas jedného roka) bude pamätať Váš výber jazyka, alebo ho môžete odmietnuť a Váš výber jazyka sa uchová iba počas tejto návštevy. Príslušný súbor cookie sa použije iba na uloženie Vášho nastavenia zvoleného jazyka, pričom sa neuchovajú žiadne osobné údaje.

2009

 
Výročné zasadnutie Kontaktného výboru EÚ sa konalo v Budapešti v dňoch 30. novembra a 1. decembra 2009
​​
Výročné zasadnutie siete pre odbornú spoluprácu, ktorú tvoria predsedovia NKI členských štátov EÚ a predseda Európskeho dvora audítorov, usporiadala v roku 2009 maďarská najvyššia kontrolná inštitúcia. V úlohe aktívnych pozorovateľov sa na zasadnutí zúčastnili predsedovia NKI kandidátskych krajín EÚ (Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko, Chorvátsko a Turecko), ako aj predstavitelia EUROSAI, iniciatívy pre rozvoj INTOSAI a programu SIGMA.
 
V rámci odborného programu účastníci na poldňovom seminári prejednali otázku úlohy NKI v rámci vládnych opatrení prijatých v odozve na finančno–hospodársku krízu. Dospeli k záveru, že väčšina NKI reagovala rýchlo, svoje plány auditov prispôsobila novej situácii a svoje činnosti zamerala na audit opatrení na riadenie krízy. Zároveň platí, že konkrétne činnosti jednotlivých NKI sa v jednotlivých krajinách líšia v závislosti od typu a rozsahu vládnych protikrízových opatrení a právneho mandátu NKI.
 
Ďalej boli prednesené otázky súvisiace s hospodárením s finančnými prostriedkami EÚ a dosahom na prácu NKI v dôsledku nedávno prijatej Lisabonskej zmluvy, ktorá vstúpila do platnosti 1. decembra 2009. Účastníci viedli intenzívnu rozpravu o nezávislosti NKI. V rámci odozvy na túto rozpravu bolo vypracované vyhlásenie Kontaktného výboru, v ktorom sa inštitúcie EÚ a parlamenty členských štátov vyzývajú k tomu, aby prijali všetky opatrenia na zachovanie a zaručenie fungovania nezávislých najvyšších kontrolných inštitúcií tak, ako sa to plánuje v Limskej a Mexickej deklarácii a Lisabonskej zmluve.
 
Účastníci zasadnutia tiež prerokovali správy týkajúce sa EÚ, ktoré predniesli NKI členských štátov, o audite osvedčení o energetickej hospodárnosti a o systémoch riadenia štrukturálnych a kohéznych fondov; o činnosti pracovných skupín Kontaktného výboru a siete NKI kandidátskych a potenciálnych kandidátskych krajín; prebiehajúcich a budúcich činnostiach rámca spolupráce; ako aj o organizačných aspektoch spolupráce.
 
 
Túto stránku spravuje Európsky dvor audítorov.