No
​ 
Výročné zasadnutie Kontaktného výboru EÚ sa konalo v Budapešti v dňoch 30. novembra a 1. decembra 2009

Výročné zasadnutie siete pre odbornú spoluprácu, ktorú tvoria predsedovia NKI členských štátov EÚ a predseda Európskeho dvora audítorov, usporiadala v roku 2009 maďarská najvyššia kontrolná inštitúcia. V úlohe aktívnych pozorovateľov sa na zasadnutí zúčastnili predsedovia NKI kandidátskych krajín EÚ (Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko, Chorvátsko a Turecko), ako aj predstavitelia EUROSAI, iniciatívy pre rozvoj INTOSAI a programu SIGMA.
 
V rámci odborného programu účastníci na poldňovom seminári prejednali otázku úlohy NKI v rámci vládnych opatrení prijatých v odozve na finančno–hospodársku krízu. Dospeli k záveru, že väčšina NKI reagovala rýchlo, svoje plány auditov prispôsobila novej situácii a svoje činnosti zamerala na audit opatrení na riadenie krízy. Zároveň platí, že konkrétne činnosti jednotlivých NKI sa v jednotlivých krajinách líšia v závislosti od typu a rozsahu vládnych protikrízových opatrení a právneho mandátu NKI.
 
Ďalej boli prednesené otázky súvisiace s hospodárením s finančnými prostriedkami EÚ a dosahom na prácu NKI v dôsledku nedávno prijatej Lisabonskej zmluvy, ktorá vstúpila do platnosti 1. decembra 2009. Účastníci viedli intenzívnu rozpravu o nezávislosti NKI. V rámci odozvy na túto rozpravu bolo vypracované vyhlásenie Kontaktného výboru, v ktorom sa inštitúcie EÚ a parlamenty členských štátov vyzývajú k tomu, aby prijali všetky opatrenia na zachovanie a zaručenie fungovania nezávislých najvyšších kontrolných inštitúcií tak, ako sa to plánuje v Limskej a Mexickej deklarácii a Lisabonskej zmluve.
 
Účastníci zasadnutia tiež prerokovali správy týkajúce sa EÚ, ktoré predniesli NKI členských štátov, o audite osvedčení o energetickej hospodárnosti a o systémoch riadenia štrukturálnych a kohéznych fondov; o činnosti pracovných skupín Kontaktného výboru a siete NKI kandidátskych a potenciálnych kandidátskych krajín; prebiehajúcich a budúcich činnostiach rámca spolupráce; ako aj o organizačných aspektoch spolupráce.