Názov zákona EÚ o súboroch cookies
V súlade so EÚ 2009/136/ES smernicou EÚ 2009/136/ES Vám oznamujeme, že ak chcete navštíviť túto internetovú stránku, pri prístupe do systému sa aktivuje súbor cookie. V prípade, že s tým nesúhlasíte, nevstupujte, prosím, na túto stránku. Príslušný súbor cookie sa použije na uchovanie nastavenia zvoleného jazyka, neuchováva však žiadne osobné údaje. Jeho platnosť vyprší po jednom roku.

2009

 
Výročné zasadnutie Kontaktného výboru EÚ sa konalo v Budapešti v dňoch 30. novembra a 1. decembra 2009
​​
Výročné zasadnutie siete pre odbornú spoluprácu, ktorú tvoria predsedovia NKI členských štátov EÚ a predseda Európskeho dvora audítorov, usporiadala v roku 2009 maďarská najvyššia kontrolná inštitúcia. V úlohe aktívnych pozorovateľov sa na zasadnutí zúčastnili predsedovia NKI kandidátskych krajín EÚ (Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko, Chorvátsko a Turecko), ako aj predstavitelia EUROSAI, iniciatívy pre rozvoj INTOSAI a programu SIGMA.
 
V rámci odborného programu účastníci na poldňovom seminári prejednali otázku úlohy NKI v rámci vládnych opatrení prijatých v odozve na finančno–hospodársku krízu. Dospeli k záveru, že väčšina NKI reagovala rýchlo, svoje plány auditov prispôsobila novej situácii a svoje činnosti zamerala na audit opatrení na riadenie krízy. Zároveň platí, že konkrétne činnosti jednotlivých NKI sa v jednotlivých krajinách líšia v závislosti od typu a rozsahu vládnych protikrízových opatrení a právneho mandátu NKI.
 
Ďalej boli prednesené otázky súvisiace s hospodárením s finančnými prostriedkami EÚ a dosahom na prácu NKI v dôsledku nedávno prijatej Lisabonskej zmluvy, ktorá vstúpila do platnosti 1. decembra 2009. Účastníci viedli intenzívnu rozpravu o nezávislosti NKI. V rámci odozvy na túto rozpravu bolo vypracované vyhlásenie Kontaktného výboru, v ktorom sa inštitúcie EÚ a parlamenty členských štátov vyzývajú k tomu, aby prijali všetky opatrenia na zachovanie a zaručenie fungovania nezávislých najvyšších kontrolných inštitúcií tak, ako sa to plánuje v Limskej a Mexickej deklarácii a Lisabonskej zmluve.
 
Účastníci zasadnutia tiež prerokovali správy týkajúce sa EÚ, ktoré predniesli NKI členských štátov, o audite osvedčení o energetickej hospodárnosti a o systémoch riadenia štrukturálnych a kohéznych fondov; o činnosti pracovných skupín Kontaktného výboru a siete NKI kandidátskych a potenciálnych kandidátskych krajín; prebiehajúcich a budúcich činnostiach rámca spolupráce; ako aj o organizačných aspektoch spolupráce.
 
 
Túto stránku spravuje Európsky dvor audítorov.