Názov zákona EÚ o súboroch cookies
V súlade so EÚ 2009/136/ES smernicou EÚ 2009/136/ES Vám oznamujeme, že ak chcete navštíviť túto internetovú stránku, pri prístupe do systému sa aktivuje súbor cookie. V prípade, že s tým nesúhlasíte, nevstupujte, prosím, na túto stránku. Príslušný súbor cookie sa použije na uchovanie nastavenia zvoleného jazyka, neuchováva však žiadne osobné údaje. Jeho platnosť vyprší po jednom roku.

2010

Európsky dvor audítorov (v rámci predsedníctva Francúzska)
Zasadnutie kontaktného výboru Európskej únie v Luxemburgu v dňoch 18. a 19. októbra 2010
 
Na zasadnutí kontaktného výboru sa každoročne zúčastňujú predsedovia NKI EÚ a predseda Európskeho dvora audítorov, ako aj predsedovia NKI kandidátskych krajín a potenciálnych kandidátskych krajín. V roku 2010 zasadnutiu kontaktného výboru zorganizovanému Európskym dvorom audítorov v Luxemburgu po prvýkrát predsedal prvý predseda francúzskeho Dvora audítorov Didier Migaud v úzkej spolupráci s predsedom Európskeho dvora audítorov Vítorom Caldeirom. Toto usporiadanie umožnilo zachovať trojicu predsedov zodpovedných za prípravu výborov; zasadnutie výboru v roku 2011 sa totiž znovu uskutoční v Luxemburgu.
 
Ako sa zaužívalo v minulých rokoch, v úvode zasadnutia sa koná seminár, ktorý sa tento rok týkal úlohy národných parlamentov od nadobudnutia účinnosti Lisabonskej zmluvy. Viacerí pozvaní rečníci prezentovali správy o rôznych historických, právnych, inštitucionálnych a politických aspektoch tejto otázky: Jean Laporte, riaditeľ pre európske záležitosti francúzskeho senátu, Colette Flesch, bývalá ministerka zahraničných vecí a bývalá členka poslaneckej snemovne Luxemburska a Európskeho parlamentu, a Edward Leigh, člen Dolnej snemovne Spojeného kráľovstva a bývalý predseda výboru pre verejné financie. Svoje príspevky predniesli aj Tuomas Poysti, predseda najvyššieho kontrolného úradu Fínska, Guilherme d’Oliveira Martins predseda portugalského Tribunal des Contas a Jacek Jezierski, predseda najvyššej kontrolne komory Poľska.
 
Národné parlamenty, ktoré na základe Lisabonskej zmluvy získali právomoc na kontrolu zásady subsidiarity, zohrávajú v Spoločenstve čoraz aktívnejšiu úlohu. Vo verejných diskusiách je však téma riadenia a kontroly finančných prostriedkov z EÚ zatiaľ obmedzená, a medzi jednotlivými krajinami existujú rozdiely.
 
Revízia nariadenia o rozpočtových pravidlách tiež umožnila diskusiu o vývoji v oblasti kontroly v prítomnosti Algirdasa Šemetu, komisára pre dane a colnú úniu, audit a boj proti podvodom. Živá debata sa zamerala najmä na pojem prijateľného rizika chyby.
 
Zasadnutie výboru bolo tiež príležitosťou na výmenu skúseností s kontrolou finančných prostriedkov z EÚ s dvomi prezentáciami NKI Dánska a Holandska.
 
Pokiaľ ide o činnosti výboru a jeho pracovných skupín, treba spomenúť niekoľko významných medzníkov: dôkladné preskúmanie riadenia výboru po prieskume medzi predsedami viedlo k presmerovaniu jeho činností na otázky súvisiace so Spoločenstvom a diskusie; pracovná skupina pre spoločné audítorské štandardy predložila svoju záverečnú správu; a napokon, spustili sa dve nové činnosti pod vedením NKI Holandska a Lotyšska.
 
Vo všetkých uvedených oblastiach budú kontaktní pracovníci zodpovedať za monitorovanie a implementáciu rozhodnutí výboru.
 
Túto stránku spravuje Európsky dvor audítorov.