No
​Európsky dvor audítorov (v rámci predsedníctva Francúzska)
Zasadnutie kontaktného výboru Európskej únie v Luxemburgu v dňoch 18. a 19. októbra 2010
 
 
Na zasadnutí kontaktného výboru sa každoročne zúčastňujú predsedovia NKI EÚ a predseda Európskeho dvora audítorov, ako aj predsedovia NKI kandidátskych krajín a potenciálnych kandidátskych krajín. V roku 2010 zasadnutiu kontaktného výboru zorganizovanému Európskym dvorom audítorov v Luxemburgu po prvýkrát predsedal prvý predseda francúzskeho Dvora audítorov Didier Migaud v úzkej spolupráci s predsedom Európskeho dvora audítorov Vítorom Caldeirom. Toto usporiadanie umožnilo zachovať trojicu predsedov zodpovedných za prípravu výborov; zasadnutie výboru v roku 2011 sa totiž znovu uskutoční v Luxemburgu.
 
Ako sa zaužívalo v minulých rokoch, v úvode zasadnutia sa koná seminár, ktorý sa tento rok týkal úlohy národných parlamentov od nadobudnutia účinnosti Lisabonskej zmluvy. Viacerí pozvaní rečníci prezentovali správy o rôznych historických, právnych, inštitucionálnych a politických aspektoch tejto otázky: Jean Laporte, riaditeľ pre európske záležitosti francúzskeho senátu, Colette Flesch, bývalá ministerka zahraničných vecí a bývalá členka poslaneckej snemovne Luxemburska a Európskeho parlamentu, a Edward Leigh, člen Dolnej snemovne Spojeného kráľovstva a bývalý predseda výboru pre verejné financie. Svoje príspevky predniesli aj Tuomas Poysti, predseda najvyššieho kontrolného úradu Fínska, Guilherme d’Oliveira Martins predseda portugalského Tribunal des Contas a Jacek Jezierski, predseda najvyššej kontrolne komory Poľska.
 
Národné parlamenty, ktoré na základe Lisabonskej zmluvy získali právomoc na kontrolu zásady subsidiarity, zohrávajú v Spoločenstve čoraz aktívnejšiu úlohu. Vo verejných diskusiách je však téma riadenia a kontroly finančných prostriedkov z EÚ zatiaľ obmedzená, a medzi jednotlivými krajinami existujú rozdiely.
 
Revízia nariadenia o rozpočtových pravidlách tiež umožnila diskusiu o vývoji v oblasti kontroly v prítomnosti Algirdasa Šemetu, komisára pre dane a colnú úniu, audit a boj proti podvodom. Živá debata sa zamerala najmä na pojem prijateľného rizika chyby.
 
Zasadnutie výboru bolo tiež príležitosťou na výmenu skúseností s kontrolou finančných prostriedkov z EÚ s dvomi prezentáciami NKI Dánska a Holandska.
 
Pokiaľ ide o činnosti výboru a jeho pracovných skupín, treba spomenúť niekoľko významných medzníkov: dôkladné preskúmanie riadenia výboru po prieskume medzi predsedami viedlo k presmerovaniu jeho činností na otázky súvisiace so Spoločenstvom a diskusie; pracovná skupina pre spoločné audítorské štandardy predložila svoju záverečnú správu; a napokon, spustili sa dve nové činnosti pod vedením NKI Holandska a Lotyšska.
 
Vo všetkých uvedených oblastiach budú kontaktní pracovníci zodpovedať za monitorovanie a implementáciu rozhodnutí výboru.